Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đường lối Đảng CSVN

Được đăng lên bởi thaotrontrinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN
PHÂN TÍCH VỊ TRÍ VÀ VAI
TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT
NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

0

LỜI MỞ ĐẦU
Đảng cộng sản Việt Nam- đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành vì lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của
toàn bộ hệ thống chính trị.
Hệ thống chính trị mà chúng ta nói ở đây được sử dụng thay cách trình bày trước hết là hệ thống chuyên chính vô
sản. hệ thống chính trị đó bao gồm: Đảng, nhà nước,Mặt Trận Tổ Quốc và các đoàn thể nhân dân. Trong hệ thống chính
trị này vai trò lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam, là nhân tố hợp thành hệ thống chính trị nhưng hệ thống chính trị là sản phẩm, một trong những thành quả to
lớn nhất của sự dưới sự lãnh đạo của Đảng. tuy nhiên vị trí to lớn đó được thể hiện như thế nào, phương thức lãnh đạo
của Đảng có những điểm tích cực gì, còn hạn chế gì, phương hướng khắc phục ra sao ?.... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề
này, em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích vị trí và vai trò của đảng trong hệ thống chính trị việt nam xã hội chủ
nghĩa”.

NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm.
a. Khái niệm về Đảng:
Đảng là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu được một quyền lực chính trị nhất định trong chính
quyền, thường là tham gia các chiến dịch bầu cử, các Đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định,
nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng lẻ, các Đảng thường có một mục tiêu thực hiện
nhiệm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp hay quốc gia đó.
b. Hệ thống chính trị- xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc tượng tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ
với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiên, tham gia thực hiện các quyền lực chính trị.
Hệ thống chính trị bao gồm các tổ chức, các thiết chế với tư cách là chủ thể của các quyết định chính trị. Hệ
thống có tính hợp pháp là hệ thống tổ chức được hiến pháp, pháp luật quy định được xã hội, nhà nước thừa nhận, không
đối lập với nhà nước, pháp luật, chế độ chính trị hiện hành.các tôt chức, thiết chế trong tổ chức có mục đích, chức năng
thực hiện, tham gia thwucj hiện quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị; thực hiện hoặc tham gia các quyết định chính
trị vào việc thực hiện các chính sách quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để phân biệt các tổ chức của hệ thống chính trị
với các tổ c...
TIỂU LUẬN
PHÂN TÍCH VỊ TRÍ VAI
TRÒ CỦA ĐẢNG TRONG HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT
NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
0
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN - Người đăng: thaotrontrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN 9 10 267