Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi toduyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẤN ĐỀ KHÉP
KÍN TRONG ĐẦU TƯ..............................................................................................2
1.1 Lý luận chung về đầu tư phát triển.......................................................................2
1.1.1. Đầu tư phát triển là gì?.................................................................................2
1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển......................................................................3
1.1.3. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và phát triển......................5
1.1.3.1. Tác động của đầu tư phát triển đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh
tế...........................................................................................................................5
1.1.3.2. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế........................7
1.1.3.3. Đầu tư phát triển tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế...........7
1.1.3.4 Tác động của đầu tư phát triển đến khoa học và công nghệ...................8
1.2. Sự khép kín trong đầu tư......................................................................................9
1.2.1. Đặc điểm của hiện tượng khép kín trong đầu tư...........................................9
1.2.2. Tác động của hiện tượng khép kín trong đầu tư đến hoạt động đầu tư...............10
PHẦN II: THỰC TRẠNG KHÉP KÍN TRONG ĐẦU T Ư Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY........................................................................................................................... 11
2.1. Thực trạng khép kín trong đầu tư.......................................................................11
2.2. Nguyên nhân của tình trạng khép kín trong đầu tư:..........................................17
PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG KHÉP KÍN TRONG
ĐẦU TƯ.................................................................................................................... 18
KẾT LUẬN............................................................................................................... 21

0

LỜI MỞ ĐẦU
Đầu tư là một hoạt động kinh tế của đất nước; một bộ phận của hoạt động sản
xuất kinh doanh, được mọi cá nhân quan tâm khi có điều kiện nhằm tăng thu nhập và
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bản thân, gia đình và xã hội.
Đầu tư phát triển là một bộ phận của đầu tư. Về bả...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VẤN ĐỀ KHÉP
KÍN TRONG ĐẦU TƯ..............................................................................................2
1.1 Lý luận chung về đầu tư phát triển.......................................................................2
1.1.1. Đầu tư phát triển là gì?.................................................................................2
1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển......................................................................3
1.1.3. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và phát triển......................5
1.1.3.1. Tác động của đầu tư phát triển đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh
tế...........................................................................................................................5
1.1.3.2. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế........................7
1.1.3.3. Đầu tư phát triển tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế...........7
1.1.3.4 Tác động của đầu tư phát triển đến khoa học và công nghệ...................8
1.2. Sự khép kín trong đầu tư......................................................................................9
1.2.1. Đặc điểm của hiện tượng khép kín trong đầu tư...........................................9
1.2.2. c động của hin tượng kp kín trong đầu đến hoạt động đu tư...............10
PHẦN II: THỰC TRẠNG KHÉP KÍN TRONG ĐẦU T Ư Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY...........................................................................................................................11
2.1. Thực trạng khép kín trong đầu tư.......................................................................11
2.2. Nguyên nhân của tình trạng khép kín trong đầu tư:..........................................17
PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG KHÉP KÍN TRONG
ĐẦU TƯ....................................................................................................................18
KẾT LUẬN...............................................................................................................21
0
Tiểu luận kinh tế đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận kinh tế đầu tư - Người đăng: toduyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận kinh tế đầu tư 9 10 869