Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kinh tế - quản lý xã Tam Sơn

Được đăng lên bởi vanlucvp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. MỘT VÀI NÉT TỔNG QUAN VÀ KHÁI QUÁT VỀ XÃ TAM
SƠN
I. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Hiện trạng sử dụng đất
Đơn vị: ha
Số tt

Mục đích sử dụng đất
Mã
(3)

(1)

(2)
Tổng diện tích tự nhiên
I
Đất nông nghiệp
1
Đất sản xuất nông nghiệp
1.1 Đất trồng cây hằng năm
1.1. Đất trồng lúa
1
1.1.
2
2
3
3.1
3.2
II
1
2
3
4
5
6
6
III
1
2

NNP
SXN
CHN
LUA

Diện tích
(4)
5419.55
4364.99
274.99
224.89
166.30

Đất trồng cây hằng năm khác

HNK 58.59

Đất trồng cây lâu năm
Đất Lâm nghiệp
Đất rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất phi nông nghiệp
Đất ở nông thôn
Đất chuyên dùng
Đất trụ sở CQ, công trình sự nghiệp
Đất có mục đích công cộng
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Sông suối và mặt nước chuyên dùng
Đất chưa sử dụng
Đất bằng chưa sử dụng
Đất đồi chưa sử dụng

CLN
LNP
RSX
RPH
PNN
ONT
CDG
CTS
CCC
TTN
NTD
SMN
CSD
BCS
DCS

50.10
4090
385
3705
395.41
37.90
37.91
1.08
36.83
1.30
1.05
317.25
659.15
17.50
641.65

2. Tình hình dân số và biến động dân số các năm

Năm

Dân số TB

Tỷ lệ tăng

Tỷ lệ tăng

Tỷ lệ dân số

Tự nhiên
(%)

Dân số TB
(%)

TB (%) GĐ
2007-2011

2007
2008

4736
4770

1,211
1,103

0,95
0,99
1

2009

4807

1,095

0,99

2010

4036

1,002

0,82

2011

4042

9,089

0,99
Số liệu năm 2013

* Lao động:
Hiện trạng lao động Xã Tam Sơn
tt

I
II

2,1
2,2
2,3

Hạng mục
Dân số toàn xã (người)
Dân số trong tuổi LĐ (người)
- Tỷ lệ % số dân số
LĐ làm việc trong các ngành kinh tế ( người)
- Tỷ lệ % số LĐ trong độ tuổi
Phân theo ngành:
Lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
(người)
- Tỷ lệ % số LĐ làm việc
Lao động TTcông nghiệp -XDCB (người)
- Tỷ lệ % số LĐ làm việc
Lao động KD TMDV - hành chính sự nghiệp
(người)
- Tỷ lệ % số LĐ làm việc

Hiện trạng năm 2012
4119
2321
56%
1972
85,0%
1972
85%

349
15%

2. Lao động. Đến năm 2013, dân số trên 15 tuổi trên toàn xã hiện có 4406
người (nam: 2175; Nữ: 1563), trong đó số lao động có việc làm có 2862 người
(Nam: 1563; Nữ: 1299).
Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khuyến khích
phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ như sửa chữa điện tử, máy nông
nghiệp, xe vận tải, cơ khí, các dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu
xây dựng, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, phối hợp với
công tác giới thiệu, học nghề đi làm việc tại khu công nghiệp Chu Lai, từng bước
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
3. Dân tộc:
Người Kinh chiếm đa số trong tổng số dân toàn xã chiếm 99,91%, trong đó có
0,09% người dân tộc khác với số lượng 4 người.

2

* Thống kê tình hình DS, thành phầ...



 !"# $%&'( $)*!
Đơn vị: ha
+!!
(,)-,.%&'( $)*!
/ 0 !-,.
(1)
(2) (3) (4)
Tổng diện tích tự nhiên 5419.55
1*! 2 $ $.3 4 567588
1
Đất sản xuất nông nghiệp SXN 274.99
1.1
Đất trồng cây hằng năm CHN 224.89
1.1.
1
Đất trồng lúa LUA 166.30
1.1.
2
Đất trồng cây hằng năm khác HNK 58.59
2
Đất trồng cây lâu năm CLN 50.10
3
Đất Lâm nghiệp LNP 4090
3.1
Đất rừng sản xuất RSX 385
3.2
Đất rừng phòng hộ RPH 3705

1*!3. 2 $ $.3 4 6895
1
Đất ở nông thôn ONT 37.90
2
Đất chuyên dùng CDG 37.91
3
Đất trụ sở CQ, công trình sự nghiệp CTS 1.08
4
Đất có mục đích công cộng CCC 36.83
5
Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1.30
6
Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1.05
6
Sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN 317.25

1*!,.:;%&'( $ <0 7989
1
Đất bằng chưa sử dụng BCS 17.50
2
Đất đồi chưa sử dụng DCS 641.65
=> ..> .'? %+@ABC )D $'? %+,E, FG
FG 0? %+H
IJ!F $ IJ!F $ IJ'? %+
K .L
MNO
0? %+H
MNO
HMNO1
=PPQ=P
2007 4736 1,211
0,95
2008 4770 1,103 0,99
1
Tiểu luận kinh tế - quản lý xã Tam Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận kinh tế - quản lý xã Tam Sơn - Người đăng: vanlucvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận kinh tế - quản lý xã Tam Sơn 9 10 601