Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận: lạm phát

Được đăng lên bởi Kaito Kidth
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2905 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH & DU LỊCH



MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
ĐỀ TÀI

THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT
NAM TỪ 2008 ĐẾN NAY
HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH NHÓM
MSSV
HỌ VÀ TÊN

MSSV

Đinh Thị Thanh Hoa

2007110278

Tôn Thị Huệ

2013110298

Nguyễn Tấn Liêm

2013110299

Nguyễn Thị Khánh Linh

2023110377

Lê Thanh Nguyên

2007110165

Tống Thanh Phương

2023110225

Đinh Đắc Thắng

2013110131

Nguyễn Văn Thông

2013110321

Nguyễn Phú Thuận

2007110071

Trấn Thanh Trà

2007110115

Ninh Quốc Trí

2013120271

Đặng Phương Trúc

2013110154

TP. HCM,

TPHCM, 4/2013

03 TP. HCM,

03/20/2013

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC .................................................................................................................................. 1
MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 3
1.

TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT ........................................................................................ 4
1.1.

Khái niệm lạm phát............................................................................................ 4

1.2.

Phân loại lạm phát ............................................................................................. 6

1.3.

Hậu quả của lạm phát ........................................................................................ 7

1.3.1.

Tác động phân phối lại thu nhập và của cải........................................................... 7

1.3.2.

Tác động đến phát triển kinh tế và việc làm .......................................................... 7

1.3.3.

Các tác động khác ................................................................................................ 8

1.4.

Nguyên nhân gây ra lạm phát ............................................................................ 9

1.4.2.

Nguyên nhân do tổng cung ngắn hạn giảm (lạm phát chi phí đẩy) và giải pháp

khắc phục .......................................................................................................................... 16
1.4.3.

Lạm phát do yếu tố tiền tệ và giải pháp khắc phục .............................................. 18

1.4.4.

Nguyên nhân gây ra lạm phát do sự mất cân đối trong quan hệ tổng cung - tổng

TP. HCM, 03/2013

cầu trong trung và dài hạn và giải pháp khắc phục. ............................................................ 21
1.4.5.

Lạm phát do mất đối trong cán cân thu - chi ngân sách và giải pháp kh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận: lạm phát - Người đăng: Kaito Kidth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
tiểu luận: lạm phát 9 10 636