Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận lịch sử học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi cukhoai0311
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2959 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

BÀI TIỂU LUẬN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TÊ
LỚP N03

ĐỀ TÀI: PHÂN

TÍCH NHỮNG LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ TƯ SẢN CỔ
ĐIỂN ANH

Người thực hiện : Nguyễn Lê Thuỷ Tiên
K47H Kinh tế - 13K4011539

Huế, tháng 5.2014

Mục lục

Lời mở đầu
Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau.
Ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người đều có những hiểu biết và
cách giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội nhất định.
Việc giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội ngày càng trở nên hết sức cần thiết
đối với đời sống kinh tế của xã hội loài người. Lúc đầu nó chỉ xuất hiện dưới
những hình thức tư tưởng kinh tế, về sau mới trở thành những quan niệm,
quan điểm kinh tế có tính hệ thống của các giai cấp khác nhau, đáp ứng cho nhu
cầu lý luận và bảo vệ các lợi ích của các giai cấp đó. Mặt khác, các
trường phái lý luận qua các giai đoạn lịch sử khác nhau mang tính kế thừa, phát
triển, cũng như phê phán có tính lịch sử của các trường phái kinh tế học. Trường
phái kinh tế chính trị học tư sản đầu tiên là chủ nghĩa Trọng thương. Nó ra đời
trong thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ tư bản. Đối tượng nghiên cứu của kinh
tế chính trị học lúc này là lĩnh vực lưu thông và đánh giá cao vai trò tiền tệ trong
việc tích luỹ của cải. Con đường làm tăng của cải là thương nghiệp, là ngoại
thương. Họ đòi hỏi sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế để tạo điều kiện
cho chủ nghĩa tư bản ra đơì. Theo đà thâm nhập của tư bản vào lĩnh vực
sản xuất, những vấn đề kinh tế của sản xuất nảy sinh vượt quá khả năng lý giải
của chủ nghĩa Trọng thương; Đòi hỏi phải có những lý thuyết mới – Kinh tế
chính trị học tư sản cổ điển xuất hiện. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
lần đầu tiên chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực
sản xuất. Các đại biểu xuất sẵc của trường phái cổ điển là W.Petty,
F.Quesnay, A.Smith, D.Ricacdo.
Trường phái này ủng hộ tư tưởng tự do kinh tế, dưới sự chi phối của bàn tay vô
hình, Nhà nước không can thiệp vào kinh tế. Song thực tế đã bác bỏ tư tưởng tự
do kinh tế của trường phái cổ điển. Đồng thời thể hiện sự bất lực của kinh tế
chính trị học tư sản cổ điển trước những hiện thực kinh tế mới. Trước bố cảnh đó,

nhiều trào lưu kinh tế chính trị học nổi lên mà cơ bản là 2 trào lưu: Một là những
nhà kinh tế tiếp tục thuyết tư sản cổ điển đã đổi mới và phát triển, Trường phái
Keynes, tù do mới, chính hiện đại. Hai là kinh tế chính trị học Marx – Lenin.
Trong hệ thống c...
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
BÀI TIỂU LUẬN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TÊ
LỚP N03
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NHỮNG LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ -
LAO ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ TƯ SẢN CỔ
ĐIỂN ANH
Người thực hiện : Nguyễn Lê Thuỷ Tiên
K47H Kinh tế - 13K4011539
tiểu luận lịch sử học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận lịch sử học thuyết kinh tế - Người đăng: cukhoai0311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tiểu luận lịch sử học thuyết kinh tế 9 10 622