Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận MARKETING Bia Đại Việt

Được đăng lên bởi phamthuphuong1111
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận Marketing căn bản
MỤC LỤC
Trang
 Mục lục

3

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN
THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC
TIÊU TỪ ĐÓ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG TRONG
DOANH NGHIỆP

5

I. Tổng quan về phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu từ
đó định vị thị trường
1. Thực chất của lựa chọn thị trường mục tiêu
2. Ba bước cơ bản của marketing mục tiêu
II. Phân đoạn thị trường
1. Khái niệm
2. Yêu cầu của phân đoạn thị trường
3. Cơ sở phân đoạn thị trường
3.1. Đối với thị trường người tiêu dùng
3.2. Đối với thị trường tư liệu sản xuất
III. Lựa chọn thị trường mục tiêu
1. Khái niệm
2. Đánh giá các đoạn thị trường
3. Các phương án lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu
VI. Định vị thị trường
1. Khái niệm
2. Lý do phải định vị thị trường
3. Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị
4. Các bước trong tiến trình định vị

5
5
6
6
6
6
6
6
8
9
9
9
11
11
11
11
11
12

Chương II: THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ
TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU TỪ
ĐÓ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM BIA ĐẠI
VIỆT CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG SEN

13

I. Khái quát về công ty SX.KD – XNK Hương Sen
1. Quá trình hình thành phát triển
2. Đặc điểm khái quát của sản phẩm và thị trường
II. Thực trạng hoạt động phân doạn thị trường, lựa chọn thị trường
mục tiêu từ đó định vị thị trường cho sản phẩm bia Đại Việt của
công ty SX.KD – XNK Hương Sen

13
13
14
15

Sinh viên: Phạm Thu Phương
Lớp Đ7 – KT3

3

Tiểu luận Marketing căn bản
1. Phân đoạn thị trường
1.1. Phân đoạn thị trường theo địa lý
1.2. Phân đoạn theo thu nhập
1.3. Phân đoạn theo độ tuổi
1.4. Phân đoạn theo hành vi
2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.1. Đánh giá các đoạn thị trường
2.1.1. Quy mô và mức tăng trưởng của đoạn thị trường
2.1.2. Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của đoạn thị trường
2.1.3. Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp
2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm bia Đại Việt của công ty
SX.KD – XNK Hương Sen
3. Định vị thị trường
3.1. Tạo dựng được hình ảnh cụ thể cho sản phẩm, thương hiệu trong tâm trí
khách hàng ở thị trường mục tiêu
3.2. Lực chọn vị thế của sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường mục
tiêu
3.3. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm
3.3.1. Tạo sự khác biệt cho s...




 !"
#$%&
'!#(
#)*+,-./+01234+567+8398:;<+,=/3>+8398:;<+,?8@A.8B
5C59+3098398:;<+,

 !"#
##)34+567+8398:;<+,
$%&
'()*+,-
./0)*+,-
.123 45
.123 &/!6
###)=/3>+8398:;<+,?8@A.
$%&
1%%%+,-
.%)%+,-
#)9+3098398:;<+,
$%&
784,)!+3
.%,-+9*:;+3
<% ,:=+3
 D!
 !"#$%
&EFG#!#
#(D!HIEJKL#'!
JKLFM
#)L3N@-.N801O+,8PJ)L'QJL;R+,S+
>%==?)%@
1A+@"%B%/!)C3?
##)3=8:7+,36785T+,234+U67+8398:;<+,=/3>+8398:;<+,
?8@A.8B5C59+3098398:;<+,36VW+23X?Y@/7@@Z8[/
O+,8PJ)L'QJL;R+,S+

.
D
D
D
E
E
E
E
E
E
F
G
G
G






.
.
.
<
D


.
Tiểu Luận MARKETING Bia Đại Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận MARKETING Bia Đại Việt - Người đăng: phamthuphuong1111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu Luận MARKETING Bia Đại Việt 9 10 922