Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Mô hình xu thế dự báo và kiểm định

Được đăng lên bởi mitomlaso
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2175 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT

KHOA KINH TẾ
---------------  ---------------

MÔ HÌNH XU THẾ
DỰ BÁO VÀ KIỂM ĐỊNH
TP. Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2014

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH:
Bảng 2: Ước lượng các hàm xu thế trên Eviews.
Bảng 3.1: Bảng số liệu Tổng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn
1996 -2013. (Nguồn: Tổng cục Hải quan 2013).
Bảng 3.2: So sánh và lựa chọn mô hình tối ưu.
Bảng 3.3: Lựa chọn mô hình dự báo.
Hình 2: Đồ thị một số dạng hàm xu thế điển hình.
Hình 3.1.1: Hiển thị dữ liệu cần dự báo.
Hình 3.1.2: Vẽ đồ thị theo biến Time.
Hình 3.1.3: Kết quả từ bảng kết xuất Eview hàm bậc 1.
Hình 3.1.4: Kết quả kiểm định hệ số hồi quy.
Hình 3.1.5 : Lệnh mở rộng Workfile.
Hình 3.1.6: Kết quả mở rộng Workfile sau khi thực hiện lệnh.
Hình 3.1.7 : Thực hiện dự báo cho Workfile vừa mở rộng.
Hình 3.1.8: Các trị số so sánh hàm bậc 2.
Hình 3.1.9: Nhận diện giá trị cận dưới, cận trên.
Hình 3.1.10: Kết quả dự báo điểm và dự báo khoáng hàm bậc 1.
Hình 3.2.1: Kết quả từ bảng kết xuất Eview hàm bậc 2.
Hình 3.2.2: Thực hiện dự báo cho workfie.
Hình 3.2.3: Các trị số so sánh hàm bậc 2.
Hình 3.2.4: Kết quả dự báo điểm và dự báo khoáng hàm bậc 2.
Hình 3.3.1: Mở dữ liệu để thực hiện dự báo.
Hình 3.3.2: Vẽ đồ thị theo biến Time.
Hình 3.3.3: Mô hình hàm hồi quy bậc 3.
Hình 3.3.4: Thực hiện dự báo hàm bậc 3.
Hình 3.3.5: Ước lượng gián tiếp bằng hàm Log-tuyến tính.
Hình 3.3.6: Thực hiện dự báo hàm Log-tuyến tính.
Hình 3.3.7: Kết quả dự báo điểm và khoảng của hàm tăng trưởng mũ.
1

Hình 3.3.8: Tính các thống kê mô tả cho biến resid3.
Hình 3.4.1: Mô hình san mũ Holt với α=0.5 và β=0.67.
Hình 3.4.2: Đồ thị dự báo hàm Holt.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
1. Giới thiệu
Xu thế hay bản chất nhân quả là một trong những cách thức giúp người ta có
cái nhìn rộng hơn về phía trước thông qua một quá trình kiểm nghiệm quá khứ.
Trong chương trình học môn dự báo kinh tế này, chúng ta nghiên cứu khá nhiều
phương pháp dự báo kết hợp những kiến thức nền của xác suất, thống kê, lượng hóa
dữ liệu nhằm mô hình hóa các tư duy phán đoán thông thường của ta để tìm ra một
phương pháp dự báo mang tính xu thế.
Các dạng hàm toán học được sử dụng trong chương này sẽ giúp chúng ta nhận
diện được xu hướng vận động của dữ liệu khi thực hiện dự báo bằng các mô hình
phức tạp hơn như mô hình san bằng hàm mũ, hay mô hình ARIMA. Một thuận lợi
chính của phương pháp đó là khi Wilson & Keating (2007) cho rằng chỉ cần ít nhất
10 quan sát khi áp dụng mô hình xu thế để dự báo....
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT
KHOA KINH TẾ
--------------- ---------------
MÔ HÌNH XU THẾ
DỰ BÁO VÀ KIỂM ĐỊNH
TP. Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2014
MỤC LỤC
Tiểu luận Mô hình xu thế dự báo và kiểm định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Mô hình xu thế dự báo và kiểm định - Người đăng: mitomlaso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tiểu luận Mô hình xu thế dự báo và kiểm định 9 10 405