Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn chuyên đề kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Mai Trang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3134 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………1
B. NỘI DUNG TIỂU LUẬN………………………………………………………5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI………………………………......5
1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ có liên quan…………………………………5
1.2. Khái quát quá trình hình thành nền kinh tế tri thức………………………..6
1.3. Một số đặc điểm cơ bản của kinh tế tri thức…………………………………7
1.4. Kinh tế tri thức và chủ nghĩa Mác – Lênin…………………………………..9
1.5. Quan điểm của Đảng và nhà nước về kinh tế tri thức………………………11
CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN KTTT VÀ MỘT SỐ GIẢI GIẢI
PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TÊ TRI
THỨC CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA……….12
2.1.Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức trên thế giới trong thế kỷ
XXI………………………………………………………………………………12
2.2.Chiến lược xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong quá trình công
nghiệp hóa hiện nay……………………………………………………………….14
2.3. Giải pháp chủ yếu cho nền kinh tế tri thức của Việt Nam hiện nay…………22
C. KẾT LUẬN……………………………………………………………………26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Kinh tế tri thức là một khái niệm mới, về nội hàm, kinh tế tri thức phản ánh một
trình độ rất cao trong các nấc thang phát triển kinh tế của loài người. Hiện nay xu
hướng phát triển kinh tế tri thức đang tác động ngày càng sâu rộng trên mọi khía
cạnh, lĩnh vực của đời sống nhân loại; có thể nói kinh tế tri thức vừa là mục tiêu
vừa là xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người trong tương lai gần. Kinh tế tri
thức được xác định chính là cánh cửa mở ra cho các nền kinh tế đang phát triển
tiếp cận và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển nếu biết đón bắt và tận
dụng cơ hội. Ngược lại, kinh tế tri thức cũng tạo ra thách thức lớn hơn bao giờ hết
đối với các nước đang phát triển, đó là nguy cơ tụt hậu, đó là khoảng cách ngày
càng gia tăng về trình độ phát triển với các nước phát triển.
Trong bối cảnh đó ở nước ta, sau nhiều tranh luận, đã có sự nhất trí xây dựng
nền kinh tế theo hướng tri thức hóa dần các công đoạn của quá trình sản xuất hàng
hóa và dịch vụ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, và phát triển kinh tế
tri thức ở nước ta đã được khẳng định tại các Báo cáo Chính trị của Đảng lần thứ
IX, X, XI.
Trong chiến lược phát triển nền kinh tế theo mô hình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn của vài thập niên tới, làm cho
nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động nhằm hình thành và
phát triển nền kinh tế tri thức của Việt Nam trở nên đặc biệt cấp
bách, thậm chí là rất gay gắt. Hơn nữa, trong bối c...
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………1
B. NỘI DUNG TIỂU LUẬN………………………………………………………5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI………………………………......5
1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ có liên quan…………………………………5
1.2. Khái quát quá trình hình thành nền kinh tế tri thức………………………..6
1.3. Một số đặc điểm cơ bản của kinh tế tri thức…………………………………7
1.4. Kinh tế tri thức và chủ nghĩa Mác – Lênin…………………………………..9
1.5. Quan điểm của Đảng và nhà nước về kinh tế tri thức………………………11
CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN KTTT VÀ MỘT SỐ GIẢI GIẢI
PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TÊ TRI
THỨC CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA……….12
2.1.Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức trên thế giới trong thế kỷ
XXI………………………………………………………………………………12
2.2.Chiến lược xây dựng nền kinh tế tri thức Việt Nam trong quá trình công
nghiệp hóa hiện nay……………………………………………………………….14
2.3. Giải pháp chủ yếu cho nền kinh tế tri thức của Việt Nam hiện nay…………22
C. KẾT LUẬN……………………………………………………………………26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
tiểu luận môn chuyên đề kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận môn chuyên đề kinh tế chính trị - Người đăng: Mai Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
tiểu luận môn chuyên đề kinh tế chính trị 9 10 769