Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi angoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 9778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TIỂU LUẬN MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG
NHÓM: CKC

Sinh viên thực hiện
1. Nguyễn Đức Danh
(NT)
2. Trần Văn Linh
3. Phạm Đình Quý
4. Vũ Hùng Dũng
5. Trần Đức Quân
6. Phạm Thông Ngân

7. Nguyễn Như Phong

8. Nguyễn Xuân Huy
9. Lê Quang Đại
10. Nguyễn Minh Thắng
11. Nguyễn Kim Ngọc
12. Lê Văn Lợi

Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới
Nội dung:
1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp nông thôn giải quyết đồng bộ
các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
2. Hai là, phát triển nhanh hơn công nghiệp,
xây dựng và dịch vụ.
3. Phát triển kinh tế vùng.

1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp
1.1. Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.
 Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một
vấn đề lớn của quá trình công nghiệp hóa đối với tất cả
các nước tiến hành công nghiệp hóa trên thế giới.
 Nông nghiệp là nơi cung cấp lương thực, nguyên liệu
và lao động cho công nghiệp và thành thị, là thị trường
rộng lớn của công nghiệp và dịch vụ.

1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp

1.1. Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp.
Vì vậy, quan tâm đến nông nghiệp, nông dân
và nông thôn là một vấn đề có tầm quan trọng
hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa.

1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp
1.2. Về quy hoạch phát triển nông thôn:
 Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát
triển nông thôn, thực hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới.
 Hình thành các khu dân cư đô thị với kết cấu
hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ.
 Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây
dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân
trí,…

1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp

1.3. Về giải quyết lao động, việc làm ở nông
thôn:
 Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho
nông dân.
 Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn
theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm
nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công
nghiệp và dịch vụ.

1. Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp

1.3. Về giải quyết lao động, việc làm ở nông
thôn:
Đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xóa
đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bằng dân tộc
thiểu số.

2. Hai là, phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Tính quy luật của công nghiệp hóa, hiện đại
hóa là tỷ trọng của nông nghiệp giảm còn
công nghiệp, dịch vụ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TIỂU LUẬN MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG
NHÓM: CKC
Tiểu luận môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: angoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 204