Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh đề tài : sống thử trước hôn nhân

Được đăng lên bởi Huong Anna
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KHIN H DOAN H
NGÀN H NGOẠ I THƯƠNG
TIỂU LUẬN MÔN GIAO TIẾP KINH DOANH

TÊN ĐỀ TÀI

SỐNG THỬ CÓ NÊN CHĂNG?
GVDH:
Nhóm 3 :
Từ Lê Mai Thảo
Phạm Thị Kim Giao
Trần Ngọc Phương
Huỳnh Th ị Ngọc Xu ân
Đặng Phương Thảo
Trần Hạ Uyên
Bạch Tiêu Vân
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thị Hương Tú
Vũ Trọng Tuân
Bùi Trung Dũng
Ngô Minh Hạnh
Huỳnh Tấn Đạt
Trần Công Định

TP. HCM 2013
1

M ỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
I. Thực trạng việc sống thử hiện nay ở Việt Nam .......................................1
II. Khái niệm sống thử dưới góc nhìn pháp luật và đạo đức
2.1. Khái niệm sống thử ........................................................................................6
2.2. Sống thử dưới góc nhìn pháp l uật và đạo đức........................................
III..Những nguyên nhân và hậu quả của việc sống thử.............................6
3.1. Những nguyên nhân dẫn đến việc s ống thử……………………….6
+ Nguyên nh ân từ bản thân .......................................................................................
+ Nguyên nhân từ gia đình ........................................................................................
+ Nguyên nhân từ xã hội ...........................................................................................
3.2. Những lợi ích của việc sống thử theo cách nhì n người Việ t………8
3.3. Những lợi ích của việc sống thử theo các nước Phương Tây……..9
3.4. Những hậu quả của việc sống thử………………………………...10
+ Không thể trưởng thành .........................................................................................
+ Bị mang tiếng (che giấu bạn bè, b à con, cha mẹ)............................................
+ Mang thai ngoà i ý muốn
+ Không an toàn về sức khỏe ..................................................................................
IV. Những kết cục của vi ệc s ống thử............................................................. 15
+ Kết thúc có hậu ........................................................................................................
+ Đi đến đỗ vỡ .............................................................................................................
+ Tiến thoái lưỡng nan ...............................................................................................
V. Kết luận.............................................................................................................. 17
Phụ lục .....................................................................
1
TNG ĐẠI HC KINH TẾ TP. H CHÍ MINH
KHOA QUN TRKHINH DOANH
NGÀNH NGOẠI THƯƠNG
TIU LUẬN MÔN GIAO TIP KINH DOANH
TÊN Đ I
SỐNG THỬ CÓ NÊN CHĂNG?
GVDH:
Nhóm 3:
Từ Lê Mai Tho
Phm Thị Kim Giao
Trần Ngc Phương
Huỳnh Thị Ngọc Xuân
Đng Phương Tho
Trần Hạ Uyên
Bạch Tiêu Vân
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Th Hương Tú
Vũ Trọng Tn
Bùi Trung Dũng
Ngô Minh Hạnh
Huỳnh Tấn Đạt
Trần Công Định
TP.HCM 2013
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh đề tài : sống thử trước hôn nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh đề tài : sống thử trước hôn nhân - Người đăng: Huong Anna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh đề tài : sống thử trước hôn nhân 9 10 467