Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn XHH lao động

Được đăng lên bởi phamtramy93
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luân: Ảnh hưởng của quá trình sản xuất công nghiệp đến vấn đề
đình công của công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI)
1.

Đặt vấn đề

Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt Nam được hình thành từ Đại hội III
của Đảng, tiếp theo đó là khoảng 25 năm từ 1960 đến 1985 trước đổi mới tiến
hành công nghiệp hóa nhưng mắc phải nhiều hạn chế nghiêm trọng, không đạt
được kết quả rõ rệt. Sau Đại hội VI của Đảng năm 1986 thì mới rút ra được
những bài học kinh nghiệm và tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trong đó
có việc phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, từng bước hội nhập với
thế giới. Kể từ năm 1986 đến nay, sự phát triển công nghiệp hay sự nghiệp
công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở nước ta đã có những thành tựu nhất định, tuy
chưa có được một nền công nghiệp phát triển nhưng cũng đã góp phần thay
đổi diện mạo đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân, từng bước hoàn
thành mục tiêu.
Qua nhiều lần đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa đổi theo tình hình phát triển
của đất nước thì tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành quyết định số
880/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó chính thức mở ra
một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu cụ thể, và tư duy đổi mới.
Tuy nhiên, có thể nói rằng, với xuất phát điểm thấp, trình độ khoa học lạc
hậu, thiếu vốn và công nghệ thì nền sản xuất công nghiệp của Việt Nam rất
khó khăn để có thể phát triển được như ngày nay nếu như không có sự tham
gia của những nguồn lực bên ngoài, chứng minh cho điều này đó là giai đoạn
công nghiệp hóa trước đổi mới khi Việt Nam không có sự tiếp xúc với những
cường quốc về công nghiệp. Nhận biết được điều đó thì những năm sau đổi
mới ở nước ta đã tích cực kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực
trong nền kinh tế mà trong đó công nghiệp được ưu tiên chú trọng phát triển.
Từ đó hình thành nên thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) liên tục được thành lập
ở Việt Nam và có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế.
Như vậy, từ thực tiễn trong quá trình sản xuất công nghiệp thì những doanh
nghiệp FDI đã được hình thành ở Việt Nam, với nguồn vốn khổng lồ, công
nghệ tiên tiến và nhận được nhiều ưu đãi của Chính phủ mà nổi bật nhất là sự
ưu đãi về các loại thuế doanh nghiệp, vì vậy Việt Nam đang là mục tiêu đầu
tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được
đánh giá là có nguồn nhân lực đông đảo và giá ...
Tiểu luân: Ảnh hưởng của quá trình sản xuất công nghiệp đến vấn đề
đình công của công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI)
 Đặt vấn đề
Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt Nam được hình thành từ Đại hội III
của Đảng, tiếp theo đó là khoảng 25 năm từ 1960 đến 1985 trước đổi mới tiến
hành công nghiệp hóa nhưng mắc phải nhiều hạn chế nghiêm trọng, không đạt
được kết quả rệt. Sau Đại hội VI của Đảng năm 1986 thì mới rút ra được
những bài học kinh nghiệm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trong đó
việc phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, từng bước hội nhập với
thế giới. Kể từ năm 1986 đến nay, sự phát triển công nghiệp hay sự nghiệp
công nghiệp hóa- hiện đại hóanước ta đã có những thành tựu nhất định, tuy
chưa được một nền công nghiệp phát triển nhưng cũng đã góp phần thay
đổi diện mạo đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân, từng bước hoàn
thành mục tiêu.
Qua nhiều lần đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa đổi theo tình hình phát triển
của đất nước thì tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã ban hành quyết định số
880/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến m 2030. Theo đó chính thức mở ra
một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu cụ thể, và tư duy đổi mới.
Tuy nhiên, thể nói rằng, với xuất phát điểm thấp, trình độ khoa học lạc
hậu, thiếu vốn công nghệ thì nền sản xuất công nghiệp của Việt Nam rất
khó khăn để thể phát triển được như ngày nay nếu như không s tham
gia của những nguồn lực bên ngoài, chứng minh cho điều này đó giai đoạn
công nghiệp hóa trước đổi mới khi Việt Nam không sự tiếp xúc với những
cường quốc về công nghiệp. Nhận biết được điều đó thì những năm sau đổi
mới nước ta đã tích cực kêu gọi vốn đầu nước ngoài vào nhiều lĩnh vực
trong nền kinh tế trong đó công nghiệp được ưu tiên chú trọng phát triển.
Từ đó hình thành nên thành phần kinh tế vốn đầu nước ngoài doanh
nghiệp vốn đầu nước ngoài (doanh nghiệp FDI) liên tục được thành lập
ở Việt Nam và có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế.
Như vậy, từ thực tiễn trong quá trình sản xuất công nghiệp thì những doanh
nghiệp FDI đã được hình thành Việt Nam, với nguồn vốn khổng lồ, công
nghệ tiên tiến và nhận được nhiều ưu đãi của Chính phủ nổi bật nhất sự
ưu đãi về các loại thuế doanh nghiệp, vậy Việt Nam đang mục tiêu đầu
của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được
đánh giá nguồn nhân lực đông đảo giá rẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho
nhiều doanh nghiệp FDI tiến hành tuyển đào tạo nguồn lao động trong
nước làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, từ đó, giải quyết việc làm
cho hàng vạn người lao động.
Tiểu luận môn XHH lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn XHH lao động - Người đăng: phamtramy93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận môn XHH lao động 9 10 524