Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi hahuelph87
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-0BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
________________________________

TIỂU LUẬN KHÓA HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (K1-2011)

TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
“KHÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH,
HẬU QUẢ VÀ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?”

Họ và tên:

Cao Cường

Chức vụ:

Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin
Uỷ ban Dân tộc

Hà Nội - Tháng 5 năm 2011

-1LỜI CẢM ƠN

Để chuẩn hóa cán bộ công chức Nhà nước, ngạch chuyên viên chính, tôi đã được
Cơ quan cử đi học lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước Chương trình Chuyên
viên chính” tại Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế- Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Khoá 1 năm 2011. Trong suốt quá trình học tập lớp học đã được các Thầy, Cô giáo truyền
đạt kiến thức gồm 3 phần: Nhà nước và Pháp luật; Hành chính nhà nước và Công nghệ
hành chính; Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực với 28 chuyên đề. Qua quá trình
học tập các học viên đã được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý
hành chính Nhà nước trong công tác chuyên môn. Khóa học đã cung cấp cho tôi những
kiến thức sâu, rộng về quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, nhất là quản lý Nhà nước
về văn hoá, giáo dục, y tế.
Xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế- Kế hoạch, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc đã tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học này, xin trân
trọng cảm ơn sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo đã truyền đạt những kiến
thức quý báu cho học viên bằng cả tấm lòng nhiệt tình và sự tận tâm của mình.
Kính chúc các Thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ và thành đạt để tiếp tục đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ngày một chuẩn hoá hơn.

Học viên: Cao Cường
Trung tâm Thông tin
Uỷ ban Dân tộc

-2ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp
quyền, hội nhập quốc tế, pháp luật nước ta ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng, là công cụ
điều chỉnh hàng đầu các quan hệ xã hội. Pháp luật là công cụ của Nhà nước để quản lý xã hội,
công cụ hướng dẫn và bảo đảm, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trong
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, tuy có vai trò là công cụ điều chỉnh hàng đầu các
quan hệ xã hội, song pháp luật chỉ có thể phát huy được sức mạnh khi kết hợp với các công cụ
điều chỉnh khác, đặc biệt là đạo đức, văn hóa và sự nhận thức, vận dụng đúng đắn, khách quan
về vai trò của pháp luật.
Nhà nước sử dụng nhiều loại công cụ, biện pháp khác nhau để quản lý xã hội,...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
________________________________
TIỂU LUẬN KHÓA HỌC
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (K1-2011)
TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
“KHÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH,
HẬU QUẢ VÀ TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?”
Họ và tên: Cao Cường
Chức vụ: Trưởng phòng
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin
Uỷ ban Dân tộc
Hà Nội - Tháng 5 năm 2011
- 0 -
Tiểu luận ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận ngạch chuyên viên - Người đăng: hahuelph87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiểu luận ngạch chuyên viên 9 10 943