Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp

Được đăng lên bởi vuongphamduc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP LỚN

Nguyên lý thống kê kinh tế

2013

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................ 3

A.
I.

Mục đích nghiên cứu : ............................................................................ 3

II.

Đối tượng, thời gian, không gian nghiên cứu : ....................................... 4
1.

Đối tượng ............................................................................................... 4

2.

Thời gian................................................................................................ 4

3.

Không gian. ........................................................................................... 4

III.

Nội dung nghiên cứu .............................................................................. 5

IV.

Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 5

1.

Điều tra thống kê .................................................................................. 5

2.

Tổng hợp thống kê ................................................................................ 7

3.

Dự đoán thống kê ................................................................................. 9

B.

NỘI DUNG PHÂN TÍCH ....................................................................... 13
I.

Sinh viên với Internet hiện nay ............................................................ 13

II.

Thời lượng sử dụng Internet trong ngày của sinh viên :....................... 16

III.

Mục đích sử dụng Internet của sinh viên: ............................................. 18

IV.

Các trang web sinh viên thường xuyên truy cập khi sử dụng Internet 22

V.

Các nhà cung ứng mạng Internet tại Việt Nam ................................... 24

VI.

Chi phí sử dụng Internet của sinh viên ................................................ 31

VII. Đánh giá chất lượng của sinh viên về chất lượng dịch vụ Internet
hiện tại .................................................................................................. 34
VIII. Nhận định của sinh viên về xu thế phát triển của các hình thức sử
dụng Internet ........................................................................................ 35
IX.
C.

Một số tác hại của Internet đối với sinh viên ....................................... 36
KẾT LUẬN............................................................................................... 38

I.

Những kết luận, thông tin hữu ích rút ra từ bài nghiên c...
BÀI TP LN Nguyên lý thng kê kinh tế
2013
Tình hình s dng Internet hin nay ca Sinh viên Đại hc Ngoại Thương | TOA301.2
1
MC LC
A . LI M ĐẦU ............................................................................................ 3
I. Mục đích nghiên cứu : ............................................................................ 3
II. Đối tượng, thi gian, không gian nghiên cu : ....................................... 4
1. Đối tượng ............................................................................................... 4
2. Thi gian................................................................................................ 4
3. Không gian. ........................................................................................... 4
III. Ni dung nghiên cu .............................................................................. 5
IV. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 5
1. Điều tra thng kê .................................................................................. 5
2. Tng hp thng kê ................................................................................ 7
3. D đoán thống kê ................................................................................. 9
B. NI DUNG PHÂN TÍCH ....................................................................... 13
I. Sinh viên vi Internet hin nay ............................................................ 13
II. Thời lượng s dng Internet trong ngày ca sinh viên : ....................... 16
III. Mục đích sử dng Internet ca sinh viên: ............................................. 18
IV. Các trang web sinh viên thường xuyên truy cp khi s dng Internet 22
V. Các nhà cung ng mng Internet ti Vit Nam ................................... 24
VI. Chi phí s dng Internet ca sinh viên ................................................ 31
VII. Đánh giá chất lượng ca sinh viên v chất lượng dch v Internet
hin ti .................................................................................................. 34
VIII. Nhận đnh ca sinh viên v xu thế phát trin ca các hình thc s
dng Internet ........................................................................................ 35
IX. Mt s tác hi của Internet đối vi sinh viên ....................................... 36
C. KT LUN ............................................................................................... 38
I. Nhng kết lun, thông tin hu ích rút ra t bài nghiên cu ................ 38
II. Nhng thun lợi khó khăn trong quá trình nghiên cứu ........................ 39
Tiểu luận nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp - Người đăng: vuongphamduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tiểu luận nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp 9 10 467