Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận những nhân tố tác động đến động cơ làm việc

Được đăng lên bởi manhcuong-hrc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Khái niệm

1.

Quản trị nhân lực là tổng thể các biện pháp, thủ tục để quản lý
nguồn nhân lực và sử dụng nghệ thuật để chọn lựa nhân viên mới,
sử dụng nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của
mỗi người đều đạt đến mức tối đa có thể được.
Quản trị nhân lực là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh,
kiểm tra sự trao đổi vật chất giữa con người với các yếu tố tự nhiên
để tạo ra của cải vật chất tinh thần thoả mãn nhu cầu con người và
xã hội nhằm duy trì, bảo vệ, sử dụng và phát triển trí lực tiềm năng
vô tận của con người.
Có thể nói quản trị nhân lực là công việc hết sức khó khăn và
phức tạp bởi vì nó động chạm đến con người cụ thể, hoàn cảnh cụ
thể do đó quản trị nhân lực là bao gồm toàn bộ những biện pháp cụ
thể áp dụng cho từng loại nhân viên và giải quyết những trường hợp
xảy ra có liên quan đến công việc con người và tập thể để đảm bảo
năng su ất chất lư ợng công việc cho từng người lao động.
Nói cụ thể hơn quản trị nhân lực là tiến trình phối hợp tổng thể
các hoạt động hoạch định, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, xây dựng môi
trường hoạt động hiệu quả nhằm mục đích đạt được mục tiêu của
doanh nghiệp.
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình tổ chức, khai
thác, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nhân lực trong doanh
nghiệp.
2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực.

Quản trị nguồn nhân lực nhằm cung cấp cho tổ chức một lực
lượng có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này các quản lý biết cách
thông dụng, phát triển, đánh giá và duy trì nhân viên của mình.

Để cho doanh nghiệp được tồn tại và phát triển nhà quản trị
cần nắm rõ bốn mục tiêu cơ bản sau:
- Mục tiêu khách hàng: Doanh nghiệp cần phải đáp ứng nhu
cầu của khách hàng cả về vật chất và tinh thần bởi vì khách hàng là
nguồn cung cấp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, khách hàng là
một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên nhu cầu của xã
hội và cũng là nguồn định hướng của xã hội..
- Mục tiêu của cổ đông : Là nhằm mục đích lợi nhuận, hướng
cho doanh nghiệp đến một tầm cao mới nhằm phát triển và vươn
rộng ra thị trư ờng… Môi trường và xã hội: Doanh nghiệp cần phải
đáp ứng nhu cầu và thách thức của xã hội, Doanh nghiệp hoạt động
vì lợi ích của xã hội chứ không phải vì lợi ích của riêng mình. Và đặc
biệt là phải bảo vệ môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp.
- Mực tiêu cá nhân: Nhà quản trị phải giúp nhân viên đạt được
mục tiêu cá nhân của họ. nhà quản trị phải quan tâm mục tiêu cá
nhân của nhân viên năng su ất lao động sẽ tăng cao, tạo điều kiện
cho ngườ...
I. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. Khái niệm
Quản trị nhân lực là tổng thể các biện pháp, thủ tục để quản lý
nguồn nhân lực và sử dụng nghệ thuật để chọn lựa nhân viên mới,
sử dụng nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của
mỗi người đều đạt đến mức tối đa có thể được.
Quản trị nhân lực là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh,
kiểm tra sự trao đổi vật chất giữa con người với các yếu tố tự nhiên
để tạo ra của cải vật chất tinh thần thoả mãn nhu cầu con người
xã hội nhằm duy trì, bảo vệ, sử dụng và phát triển trí lực tiềm năng
vô tận của con người.
Có thể nói quản trị nhân lực là công việc hết sức khó khăn
phức tạp bởi vì nó động chạm đến con người cụ thể, hoàn cảnh cụ
thể do đó quản trị nhân lực là bao gồm toàn bộ những biện pháp cụ
thể áp dụng cho từng loại nhân viên và giải quyết những trường hợp
xảy ra có liên quan đến công việc con người và tập thể để đảm bảo
năng su ất chất lư ợng công việc cho từng người lao động.
Nói cụ thể hơn quản trị nhân lực là tiến trình phối hợp tổng thể
các hoạt động hoạch định, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, xây dựng môi
trường hoạt động hiệu quả nhằm mục đích đạt được mục tiêu của
doanh nghiệp.
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình tổ chức, khai
thác, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nhân lực trong doanh
nghiệp.
2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực.
Quản trị nguồn nhân lực nhằm cung cấp cho tổ chức một lực
lượng có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này các quản lý biết cách
thông dụng, phát triển, đánh giá và duy trì nhân viên của mình.
Tiểu luận những nhân tố tác động đến động cơ làm việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận những nhân tố tác động đến động cơ làm việc - Người đăng: manhcuong-hrc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận những nhân tố tác động đến động cơ làm việc 9 10 162