Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Nguyen Quang Minh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Tên đề tài:

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000
TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH

GVPT : TS. NGÔ THỊ ÁNH
NHÓM : 5
1. Nguyễn Hữu Quý
2. Phạm Quốc Trung
3. Lê Thanh Hồng Ngọc
4. Huỳnh Thị Như Hiếu
5. Lưu Thị Ngọc
6. Nguyễn Thành Lộc
7. Phan Kim Ngân
8. Nguyễn Thị Bích Duyên
TP. HC M, tháng 08/2013

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ISO 9000
1. Khái niệm về chất lượng và hệ thống đảm b ảo chất lư ợng ...................................................... 4
1.1. Khái niệm về chất lượng và tầm quan trọng của chất lư ợng ......................................... 4
1.1.1. Khái niệm về chất lư ợng .......................................................................................... 4
1.1.2. Tầm quan trọng của chất lượng .............................................................................. 5
1.2. Khái niệm v ề HTQLCL và tầm quan trọng của HTQLCL.......................................... 6
1.2.1. Khái niệm về hệ thống đảm bảo chất lượng........................................................ 6
1.2.2. Tầm q uan trọng của HTQLCL.............................................................................. 7
2. Những nét chính về HTQLCL t heo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008............................ 9
2.1. Giới thiệu về tổ chứ c quốc tế ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ................................... 9
2.1.1. Giới thiệu về tổ chức ISO...................................................................................... 9
2.1.2. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000.................................................................. 9
2.2. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ..................................................................... 12
2.2.1. Các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001..................................... 12
2.2.2. Các nguy ên t ắc đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008............. 12
2.3. Các bước áp dụng ISO 9000 trong tổ chức ............................................................... 14
2.4. Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ............................................ 16
CHƯƠNG II. THỰ C TRẠNG ÁP DỤNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP
NHỰ A BÌNH MINH
1. Giới thiệu về Công ty CP Nhự a Bình Minh ............................................................................. 17
2. Thực trạng t ại Công ty CP Nhựa Bình M inh trước khi thự c hiện ISO 900...
TRƯỜNG ĐI HỌC KINH T TP.HCM
VIỆN ĐÀO TO SAU ĐI HC
TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHẤT LƯNG
n đ i:
LI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 9000
TẠI CÔNG TY CP NHA BÌNH MINH
GVPT : TS. N TH ÁNH
NHÓM : 5
1. Nguyn Hữu Quý
2. Phm Quc Trung
3. Lê Thanh Hng Ngc
4. Hunh Thị Như Hiếu
5. Lưu Th Ngọc
6. Nguyn Tnh Lc
7. Phan Kim Ngân
8. Nguyn Th ch Duyên
TP. HCM, tháng 08/2013
Tiểu luận quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị chất lượng - Người đăng: Nguyen Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Tiểu luận quản trị chất lượng 9 10 689