Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị dự án

Được đăng lên bởi pinn0ng0x007
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU
1. L Ý LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN ĐẦU

TƯ
quản trị rủi ro trong dự án đầu tư
1..1. khai niệm dự án đầu tư
1..2. rủi ro và phân loại rủi ro trong dự án đầu tư
1..2.1. khái niệm rủi ro
1..2.2. phân loại rủi ro
1..3. nguyên nhân những rủi ro trong dự án đầu tư
1..4. sự cần thiết của quản trị rủi ro trong dự án đầu tư

quy trình quản lý rủi ro
1..1. kế hoạch quản lý rủi ro
1..2. nhận diện rủi ro
1..3. đo lường, đánh giá rủi ro
1..4. quản trị rủi ro ( kiểm soát rủi ro)
2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT
NAM VÀ GIẢI PHÁP

thực trạng về quản lý rủi ro của các dự án đầu tư tại Việt Nam

giải pháp
3. KẾT LUẬN.


Bai tiêu luân

Page 1

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và thu hút đầu tư trong cũng như
ngoài nước. Các dự án đầu tư mang lại nguồn lợi nhuận lâu dài, đặc biệt là các dự án
xây dựng.
Thế nhưng, bất kỳ một dự án đầu tư nào cũng luôn đi kèm với rủi ro, dù lớn hay nhỏ.
Việc quản trị những rủi ro, và lên kế hoạch quản trị rủi ro kèm với kế hoạch dự án đầu
tư là công việc quan trọng không thề thiếu. Bởi những rủi ro thì thường không lường
trước được tác hại cho dự án và tài chính doanh nghiệp. Với những rủi ro mà không
được lên kế hoạch quản trị trước thì việc xảy ra rủi ro sẽ gây lãng phí sức người và của,
đó là chưa kể đến những thiệt hại không được lường trước. Việc không lên kế hoạch
quản trị rủi ro cho dự án đầu tư còn khiến doanh nghiệp không định trước những rủi ro
có thể xảy ra, và thứ tự ưu tiên phải quản trị những rủi ro đó. Việc quản trị rủi ro không
được coi trọng đúng mức có thể sẽ khiến cho một dự án đầu tư bị phá sản do không xử
lý được rủi ro.
Thế nhưng, ngày nay, còn khá nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong
nước còn coi nhẹ công tác quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư của mình, đặc biệt
trong các dự án đầu tư xây dựng cũng như tài chính.
Vì thế, nhóm chúng em xin được chọn đề tài “ quản trị rủi ro trong dự án đầu tư” làm
đề tài nghiên cứu tiểu luận.
Qua bài tiểu luận này, chúng em muốn hệ thống cách ngắn gọn về Quản trị rủi ro trong
dự án đầu tư, khái niệm, phân loại, phương pháp lên kế hoạch quản trị…cũng như tìm
hiểu sơ về thực trạng về Quản trị rủi ro các dự án đầu tư tại Việt Nam, qua đó đề ra một
số biện pháp khắc phục.
Do thời gian và khả năng nghiên cứu có hạn nên bài tiểu luận còn nhiều thiếu sót và
nhiều vấn đề chưa tìm hiểu sâu. Chúng em mong được sự góp ý của giảng viên.
Nhóm 1

Bai tiêu luân

Page 2

CHƯƠ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị dự án - Người đăng: pinn0ng0x007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận quản trị dự án 9 10 286