Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi kttc06k54
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN 1
MỤC LỤC Phần 1: MỞ
ĐẦU .......................................................................................................... 3 Phần 2: NỘI
DUNG ...................................................................................................... 4 1. CÁC KHÁI
NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM
NGUÔN NHÂN LỰC NÔNG THÔN. .................................................. 4 2. TÌNH HÌNH SỬ
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN
NAY ..................................................................................................................... 4 2.1 Chất
lượng nguồn nhân lực nông thôn. ...................................................................... 4 2.2 Thực
trạng sử dụng nguồn nhân lực ........................................................................... 5 Bảng 1: Tỷ lệ
thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn .................................................. 6 Bảng 2 Số liệu về
số lao động tham gia vào từng ngành nghề .......................................... 7 Bảng 3: Số lao động
làm việc trong các nghành nông nghiệp ........................................... 8 Nhưng tính ổn định còn
thấp ......................................................................................... 11 2.3 Đánh
giá .................................................................................................................. 11 a. Những mặt
đạt được. ................................................................................................. 11 b. Những hạn chế
còn tồn tại. ........................................................................................ 11 3. MỘT SỐ GIẢI
PHÁP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN
NAY. ............................................................................................................................ 12 Phần
3: KẾT LUẬN ...................................................................................................... 13 Tài liệu
tham khảo ......................................................................................................... 14 2
Phần 1: MỞ ĐẦU Trước xu thế phát triển nh ư vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu
hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan
hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự
phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là
mục tiê...
TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN 1
MỤC LỤC Phần 1: MỞ
ĐẦU .......................................................................................................... 3 Phần 2: NỘI
DUNG ...................................................................................................... 4 1. CÁC KHÁI
NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM
NGUÔN NHÂN LỰC NÔNG THÔN. .................................................. 4 2. TÌNH HÌNH SỬ
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN
NAY ..................................................................................................................... 4 2.1 Chất
lượng nguồn nhân lực nông thôn. ...................................................................... 4 2.2 Thực
trạng sử dụng nguồn nhân lực ........................................................................... 5 Bảng 1: Tỷ lệ
thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn .................................................. 6 Bảng 2 Số liệu về
số lao động tham gia vào từng ngành nghề .......................................... 7 Bảng 3: Số lao động
làm việc trong các nghành nông nghiệp ........................................... 8 Nhưng tính ổn định còn
thấp ......................................................................................... 11 2.3 Đánh
giá .................................................................................................................. 11 a. Những mặt
đạt được. ................................................................................................. 11 b. Những hạn chế
còn tồn tại. ........................................................................................ 11 3. MỘT SỐ GIẢI
PHÁP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN
NAY. ............................................................................................................................ 12 Phần
3: KẾT LUẬN ...................................................................................................... 13 Tài liệu
tham khảo ......................................................................................................... 14 2
Phần 1: MỞ ĐẦU Trước xu thế phát triển nh ư vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu
hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan
hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự
phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là
mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của một
quốc gia là do con người quyết định. Việt nam là quốc gia có truyền thống nông nghiệp lâu
đời, nông thôn hiện đang chiếm hơn 70% lao động xã hội và đây là một nguồn lực lao động
dồi dào, đầy tiềm năng cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công quá
trình CNH - HĐH (công nghiệp hoá hiện đại hoá) đất nước. Nhưng đây cũng là thách thức
lớn cho vấn đề sử dụng lao động ở nông thôn, khi mà tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm
đang còn rất lớn và có nguy cơ ngày càng gia tăng làm kìm hảm sự phát triển của đất n ước.
Chính vì vậy mà nhóm đã chọn đề tài "Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn ở
nước ta hiện nay" để làm bài tiểu luận của nhóm. 3
Phần 2: NỘI DUNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN
LỰC. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGUÔN NHÂN LỰC NÔNG THÔN. 1.1 Các khái niệm
cơ bản: a) Khái niệm chung: Nguồn nhân lực là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động
có khả năng lao động ( theo quy định của nhà nước: nam có tuổi từ 16-60; nữ tuổi từ 16- 55).
Lực lượng lao động là bộ phận của nguồn nhân lực bao gồm những người trong độ tuổi lao
động, đang có việc làm trong nền kinh tế quốc dân và những người thất nghiệp nhưng có nhu
cầu tìm việc làm b) Khái niệm nguồn nhân lực ở nông thôn. Nguồn nhân lực nông thôn là
một bộ phận dân số sinh sống và làm việc ở nông thôn trong độ tuổi lao động theo qui định
của pháp luật (nam từ 16 đến 60 tuổi, nữ từ 16 đến 55 tuổi) có khả năng lao động. Lực lượng
lao động ở nông thôn là bộ phận của nguồn nhân lực ở nông thôn bao gồm những người
trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, đang có việc làm và những người thất nghiệp
TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN - Người đăng: kttc06k54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TIỂU LUẬN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN 9 10 876