Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tài chính công

Được đăng lên bởi Dua Hau
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một thực tế, đồng thời mang tính
nguyên lý đã được thừa nhận rộng rãi. Chính phủ có thể dùng chính sách tài khóa để can
thiệp vào nền kinh tế, dưới hình thứ thu chi ngân sách Nhà nước. Nhà nước thực hiện tái
phân phối thu nhập thông qua các khoản thuế và thực hiện chi tiêu công để cung cấp các
hàng hóa công cần thiết cho xã hội. Tuy thế, vấn đề cung ứng dịch vụ công thông qua chi
tiêu công chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan thường vấn đề
chi tiêu ngân sách để cung cấp hàng hóa công thường xảy ra sự bất cập giữa một bên cung
cấp dịch vụ công và những nhu cầu thiết yếu của người dân trong xã hội.
Bài tiểu luận tìm hiểu các kiến thức cơ bản về hàng hóa công và chi tiêu công, từ đó
liên hệ thực tế vấn đề cung cấp hàng hóa công và quản lý chi tiêu tại Việt Nam để gắn kết
lý thuyết vào thực tiễn. Qua quá trình phân tích, nhóm có gợi mở một số giải pháp nhằm
tăng hiệu quả trong chi tiêu công và cung ứng hàng hóa công.
Kết cấu bài tiểu luân:
Chương I. Hàng hóa công và vấn đề cung cấp hàng hóa công tại Việt Nam
Chương II. Chi tiêu công và thực trạng chi tiêu công tại Việt Nam
Chương III. Kết luận và Kiến nghị
Trong giới khả năng nghiêm cứu cũng như thời gian nghiên cứu và quy mô bài viết,
tiểu luận “ Tìm hiểu về vấn đề cung cấp hàng hóa công và chi tiêu công tại Việt Nam” sẽ
còn nhiều thiếu sót, mong thầy và các bạn góp ý và bỏ qua.
Nhóm 3 xin chân thành cảm ơn.

1

CHƯƠNG I. HÀNG HÓA CÔNG VÀ VẤN ĐỀ CUNG CẤP HÀNG HÓA
CÔNG Ở VIỆT NAM
I.1 Hàng hóa công và phân loại hàng hóa công
I.1.1 Khái niệm hàng hóa công
Hàng hóa công là hàng hóa mà bất kỳ chủ thể nào đầu tư đều mang lại lợi ích cho
mọi người trong một nhóm lớn hơn.1
Hàng hóa công cộng mang hai thuộc tính cơ bản. Thứ nhất, hàng hóa công cộng
không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng. Có nghĩa là, khi có thêm một người sử dụng
HHCC sẽ không làm giảm lợi ích tiêu dùng của những người tiêu dùng hiện có. Chẳng
hạn, các chương trình truyền thanh và truyền hình không có tính cạnh tranh trong tiêu
dùng. Chúng có thể được rất nhiều người cùng theo dõi một lúc. Việc có thêm ai đó mở
hoặc tắt đài hoặc vô tuyến không ảnh hưởng đến mức độ tiêu dùng của người khác. Tương
tự như vậy, an ninh quốc gia do quốc phòng mang lại cũng không có tính cạnh tranh.,Khi
dân số của một quốc gia tăng lên thì không vì thế mà mức độ an ninh mà mỗi người dân
được hưởng từ quốc phòng bị giảm xuống. Chính vì thế, việc định giá đối với những hàng
hoá không có tí...
LỜI MỞ ĐẦU
Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế một thực tế, đồng thời mang nh
nguyên đã được thừa nhận rộng rãi. Chính phủ thể dùng chính sách tài khóa để can
thiệp vào nền kinh tế, dưới hình thứ thu chi ngân sách Nhà nước. Nhà nước thực hiện tái
phân phối thu nhập thông qua các khoản thuế thực hiện chi tiêu công để cung cấpc
hàng hóa công cần thiết cho hội. Tuy thế, vấn đề cung ứng dịch vụ công thông qua chi
tiêu công chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan thường vấn đề
chi tiêu ngân sách để cung cấp hàng hóa công thường xảy ra sự bất cập giữa một bên cung
cấp dịch vụ công và những nhu cầu thiết yếu của người dân trong xã hội.
Bài tiểu luận tìm hiểu các kiến thức bản về hàng hóa công chi tiêu công, từ đó
liên hệ thực tế vấn đề cung cấp hàng hóa công quảnchi tiêu tại Việt Nam để gắn kết
thuyết vào thực tiễn. Qua quá trình phân tích, nhóm gợi mở một sgiải pháp nhằm
tăng hiệu quả trong chi tiêu công và cung ứng hàng hóa công.
Kết cấu bài tiểu luân:
Chương I. Hàng hóa công và vấn đề cung cấp hàng hóa công tại Việt Nam
Chương II. Chi tiêu công và thực trạng chi tiêu công tại Việt Nam
Chương III. Kết luận và Kiến nghị
Trong giới khả năng nghiêm cứu cũng như thời gian nghiên cứu quy bài viết,
tiểu luận Tìm hiểu về vấn đề cung cấp hàng hóa công chi tiêu công tại Việt Nam” sẽ
còn nhiều thiếu sót, mong thầy và các bạn góp ý và bỏ qua.
Nhóm 3 xin chân thành cảm ơn.
1
Tiểu luận tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tài chính công - Người đăng: Dua Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận tài chính công 9 10 131