Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thanh tra cơ bản

Được đăng lên bởi quanghai1
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Líp nghiÖp vô thanh tra c¬ b¶n k11-2008
Môc lôc
I §Æt vÊn ®Ò:...............................................................................3
II Néi dung t×nh huèng:.......................................................5
1- M« t¶ t×nh huèng.......................................................................5
2- X¸c ®Þnh môc tiªu xö lý t×nh huèng.........................................7
3- Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ hËu qu¶.........................................9
III ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt.........................................................11
Ph¬ng ¸n 1: ....................................................................................11
Ph¬ng ¸n 2:.....................................................................................12
Lùa chän ph¬ng ¸n........................................................................13
IV Tæ chøc thùc hiÖn..............................................................14
LËp kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®· lùa chän..............14
V KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
1- KÕt luËn:.....................................................................................15
2- KiÕn nghÞ:...................................................................................17
3- Tµi liÖu tham kh¶o.....................................................................19
Häc viªn : Hoµng V¨n TiÕn 2
Tiểu luận thanh tra cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thanh tra cơ bản - Người đăng: quanghai1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận thanh tra cơ bản 9 10 127