Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi quocviet-dinh-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 18 lần
12/9/13

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay

Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành
Đăng ký | Đăng nhập
Tất cả
Dow nload

Luận Văn

I. Lời
1
Liên kếtNói Đầu
Nhúng
Like
Phổ Thông

Đề Thi

Kinh Tế

Tìm sách, tài liệu,giáo trình...

/21
7

4

CNTT

KTCN

Tự Nhiên

Xã Hội

Ngoại Ngữ

Y - Dược

Giáo Dục

Truyện

Vấn đề cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hệ thống hành chính Nhà nước từ
Trung ương đến địa phương đã trở thành một vấn đề hết sức cấp bách và trọng
yếu của đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh
đạo, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lực quản lý của nhà nước trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế
quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, toàn
diện.Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó làm cho bộ máy nhà nước
thực hiện tốt nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức tốt
việc điều hành, quản lý đất nước thông suốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều
46k đề xã hội, củng cố quốc phòng, an
thành phần phát triển, giải quyết tốt các vấn
Bình luận qua facebook
ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động
Like và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Đây là việc làm không đơn giản, đòi hỏiShare
trong quá trình cải cách hành chính phải
tính
toán
kỹ
lưỡng,
lựa
chọn
chính
xác
tập
trung giải quyết từng bước các vấn đề
Add a comment...
để tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiều sâu.
Comment

Với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001Reply · Like · May 10 at 6:58am
2010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ có một chương trình có
Facebook social plugin
tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải
cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công
chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác
định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách.
Chương trình tổng thể sẽ là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các bộ,
thiệu và chính
Quảngquyền
cáo
dẫn
Tìm kiếm
Liên kết
ngành TrungGiới
ương
địaHướng
phương
các Điều
cấplệ đẩy mạnh
cải cách hành
Tìm kiếm
Coupon Focus
Danh sách từ khóa
mon ngon moi ngay
Giới thiệu
Liên hệ
Hướng dẫn
Quy định
© Copyrigh...
12/9/13 Tiu lun Thc trng và giải pháp cải cách hành chính c địa phương trong giai đon hiện nay
www.doko.vn/luan-van/tieu-luan-thuc-trang-va-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-o-cac-dia-phuong-trong-giai-doan-hien-nay-199724 1/17
m sách, tài liệu,giáo trình...
Đăng | Đăng nhập
Bình luận qua facebook
Luận văn, đồ án, o cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tp chuyên nnh
Luận Văn Phổ Thông Đề Thi Kinh Tế CNTT KTCN Tự Nhiên Xã Hội Ngoại Ng Y - Dược Giáo Dục Truyện
Facebook social plugin
Comment
Add a comment...
Tâm Tít · SINH VIÊN at Khoa Luật Đại học Vinh
co bai chi tiet hon k thi post len ho mjnh voi.mjnh cam on nhju.
Reply ·
Like
· May 10 at 6:58am
© Copyright 2013 Doko.vn
Giới thiệu
Giới thiệu
Qung cáo
Liên hệ
Hướng dẫn
Hướng dẫn
Điều l
Quy định
m kiếm
Tìm kiếm
Danh sách từ khóa
Tài liệu mi
Liên kết
Coupon Focus
mon ngon moi ngay
Qua Tang Cuoc Song
Đang chờ giấy phép mạng xã hội B THÔNG TIN TRUYN THÔNG
Tất cả
1
I. Li Nói Đu
Vấn đề ci cách b máy Nớc, cải cách hệ thốngnh chính Nhà nước từ
Trung ương đến đa phương đã trở thành mt vấn đề hết sức cp bách và trng
yếu của đất nước trong công cuc đổi mới toàn din do Đng khởi xướng và lãnh
đo, trong đó ly đổi mới kinh tế làm trngm.
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lc quản lý của nhà nước trong điu
kin kinh tế th trường đnh hướng xã hi chủ nghĩa, mở cửa hội nhp kinh tế
quc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính mt cách mạnh mẽ, toàn
diện.Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng b máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, có hiu lực và hiu quả. Trên cơ s đó làm cho b máy n nước
thực hin tốt nhiệm vụ th chế hóa chủ trương, đường li ca Đảng và tổ chức tốt
vic điu hành, quản lý đất nước thông sut, tạo điu kiện cho nền kinh tế nhiu
thành phần phát triển, gii quyết tốt các vấn đề xã hội, cng c quc phòng, an
ninh, mở rộng quan hệ đi ngoại, chủ đng và tích cực hi nhập kinh tế quốc tế.
Đây là việc làm không đơn gin, đòi hi trong quá trình cải cách hành chính phải
nh toán kỹ lưỡng, la chn chínhc tập trung gii quyết từng bước các vấn đ
đ tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiu sâu.
Với Chương trình tổng thể cải cách hành cnh nhà ớc giai đon 2001-
2010, ln đầu tiên trong q trình cải cách, Chính phủ có một cơng trình có
nh chiến lược, dài hạn, xác đnh 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, ci
cách tổ chức bynh cnh, xây dựng và phát trin đi n cán b, công
chức cải cách tài chính công, đnh các mc tiêu, nhim vụ cải cáchc
đnh các gii pp thc hiện nhằm bảo đảm thắng li công cuc cải cách.
Chương trình tổng th s là công cụ quan trng đ Chính phủ ch đo các bộ,
nnh Trung ương cnh quyền đa phương các cp đy mnh cải cách hành
chính.
II) tng quan v chương tnh tổng thcI cách hành cnh
1.nội dung ca cI cách hành chính
a) ci cách thể chế hành cnh
Những năm qua, Chính phủ tập trung chỉ đạo y dựng hoàn thiện th
chế phục vụ trực tiếp cho ci cách hành chính. Chú trọngy dựng luật, pháp
lệnh và ban hành s lượng lớn ngh đnh hướng dẫn thi hành lut, pháp lnh.
nh từ đu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI đến hết tng 4-2005, Chính phủ đã
trình Quc hi 49 dự án luật, qua đó đã tạo cơ svững chắc cho ci cách th
chế, kết hợp gia ci cách lập pp cải cách hành chính. Các lut đã th hiện
các quan điểm, các chủ trương của Đảng về phát trin kinh tế, tạo sự bình
đng giữa các thành phần kinh tế, sắp xếp đổi mới doanh nghip nhà nước,
gim sự can thip bằng các biện ppnh chính ca các cơ quan nhà nước o
các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và hoạt đng của các doanh nghiệp,
Dow nload
Liên kết Nhúng
1 /21
4
7Lik e
46k
Lik e
Share
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: quocviet-dinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay 9 10 24