Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thương mai quốc tế

Được đăng lên bởi caohung2611
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1- Giới thiệu tổng quan môn học:
Tên môn học:

1.1.

- Tiếng Việt: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Tiếng Anh: INTERNATIONAL TRADE

1.2. Ngày được phê duyệt :
1.3. Mã môn học

:

1.4. Số đơn vị tín chỉ

:2

1.5. Tính chất môn học

: Bắt buộc , Tự chọn □, Bổ trợ □

1.6. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Bên cạnh việc tìm hiểu các học thuyết về thương mại quốc tế cổ điển và hiện
đại, môn học nghiên cứu về các chính sách thương mại của quốc gia; các công cụ
của chính sách thương mại mà chính phủ can thiệp vào dòng lưu chuyển các nguồn
lực giữa quốc gia với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, các xu hướng vận động chủ yếu
trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nền kinh tế hiện nay, đó là: (i) Xu thế
tự do hóa về thương mại và (ii) xu thế liên kết và hợp nhất kinh tế cả ở tầm khu
vực và toàn cầu cũng được chú trọng trong môn học này.
1.7. Các môn học tiền đề
-

Kinh tế vĩ mô

Tiên quyết □, Trước 

1.8. Phân bổ giờ tín chỉ cho các hoạt động:

- Giảng lý thuyết

: 21

- Thực hành trên lớp

:9

1.9. Chuẩn đầu ra đối với môn học

Sau khi nghiên cứu xong môn học, sinh viên phải hiểu được quá trình phân
phối và sử dụng các nguồn tài nguyên trên phạm vi toàn cầu diễn ra như thế nào,
mỗi nền kinh tế cần sử dụng những công cụ nào để điều tiết, tham gia vào quá trình
phân phối và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách
1

hiệu quả nhất, và các xu hướng vận động chủ yếu trong quan hệ kinh tế - thương
mại quốc tế, đó là tự do hóa thương mại và hợp nhất kinh tế quốc tế.
1.10. Khoa quản lý môn học: Khoa Kinh tế hàng Quốc tế

2- Nội dung môn học
2.1. Giới thiệu về môn học:
- Giới thiệu môn học và lịch sử phát triển của môn học
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu
- Kết cấu của môn học
2.2. Nội dung chi tiết:(slide bài giảng)
3- Tài liệu nghiên cứu học tập:
3.1. Tài liệu chính/ Giáo trình
- Đinh Thị Liên, Trương Tiến Sĩ, Nguyễn Xuân Đạo (2011), Giáo trình
Thương mại quốc tế, NXB Lao động Xã hội.
3.2. Nhóm tài liệu tham khảo
- Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Giáo
dục;
- Slides bài giảng và một số tài liệu phục vụ dạy học của giảng viên cung cấp
cho sinh viên;
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (1996), Kinh tế học quốc tế – Lý thuyết
và chính sách, tập I (Những vấn đề về thương mại quốc tế)...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1- Giới thiệu tổng quan môn học:
1.1. Tên môn học: - Tiếng Việt: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Tiếng Anh: INTERNATIONAL TRADE
1.2. Ngày được phê duyệt :
1.3. Mã môn học :
1.4. Số đơn vị tín chỉ : 2
1.5. Tính chất môn học : Bắt buộc , Tự chọn □, Bổ trợ □
1.6. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Bên cạnh việc tìm hiểu các học thuyết về thương mại quốc tế cổ điển hiện
đại, môn học nghiên cứu về các chính sách thương mại của quốc gia; các công cụ
của chính sách thương mại mà chính phủ can thiệp vào dòng lưu chuyển các nguồn
lực giữa quốc gia với thế giới bên ngoài. Ngoài ra,c xu hướng vận động chủ yếu
trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nền kinh tế hiện nay, đó là: (i) Xu thế
tự do hóa về thương mại (ii) xu thế liên kết hợp nhất kinh tế cả tầm khu
vực và toàn cầu cũng được chú trọng trong môn học này.
1.7. Các môn học tiền đề
- Kinh tế vĩ mô Tiên quyết □, Trước
1.8. Phân bổ giờ tín chỉ cho các hoạt động:
- Giảng lý thuyết : 21
- Thực hành trên lớp : 9
1.9. Chuẩn đầu ra đối với môn học
Sau khi nghiên cứu xong môn học, sinh viên phải hiểu được q trình phân
phối sử dụng các nguồn tài nguyên trên phạm vi toàn cầu diễn ra như thế nào,
mỗi nền kinh tế cần sử dụng những công cụ nào để điều tiết, tham gia vào quá trình
phân phối sử dụng c nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - hội một cách
1
Tiểu luận thương mai quốc tế - Trang 2
Tiểu luận thương mai quốc tế - Người đăng: caohung2611
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiểu luận thương mai quốc tế 9 10 695