Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tình huống Quản lý nhả nước

Được đăng lên bởi duyvien2007
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên
viên cho công chức nhà nước không chỉ nhằm chuẩn hóa mà còn hướng đến việc
nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và thực tiễn công việc cho mỗi công chức
… đảm bảo thực thi nhiệm vụ đúng thẩm quyền, chức trách theo chuẩn mực nhà
nước quy định, là nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố và xây dựng bộ máy quản
lý Nhà nước của nước ta. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Học
viện Hành chính Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồ dưỡng kiến thức
quản lý Nhà nước chương trình dành cho chuyên viên tại Trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh Đồng Nai từ ngày 09/10/2012 đến 07/12/2012. Chương trình bồi
dưỡng bao gồm các nội dung sau: Phần I: Nhà nước và pháp luật (08 chuyên đề);
Phần II: Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính (06 chuyên đề); Phần III:
Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực (11 chuyên đề). Nhiệm vụ xây dựng đội
ngũ công chức kế thừa là nhiệm vụ rất quan trọng của Nhà nước ta, do đó cần thiết
tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, các lớp nâng cao trình độ quản lý, đi sâu vào từng
chuyên đề, hoàn thiện các kỹ năng quản lý Nhà nước, để trang bị, đào tạo cho công
chức kiến thức về quản lý vững chắc và tinh thần làm việc tận tâm để thực hiện
nhiệm vụ, phấn đấu đưa đất nước ta thành nước phát triển.
Quá trình phát triển nước ta trải qua nhiều thời kỳ, bộ máy quản lý Nhà nước
từ trung ương đến địa phương đang trong quá trình hoàn thiện. Việc xây dựng hệ
thống quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ trong quản lý về tài chính, đất
đai, môi trường, văn hóa, xã hội … đã được thực hiện theo trình tự đãm bảo tính dân
chủ, khả thi và đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, xu
hướng phát triển chung. Nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia được quản lý và
khai thác có hiệu quản hơn. Các loại tài sản công dần dần được kiểm soát và quản lý
chặt chẽ hơn.
Cũng trong tình hình đó, việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
cũng trải qua nhiều giai đoạn. Ngày 03/06/2008, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước được ban hành và các nghị định, thông tư hướng dẫn. Bên cạnh đó, hiện nay
các địa phương trên toàn quốc đã được trang bị phần mềm quản lý tài sản để kê khai
và cập nhật biến động, từ cơ sở dữ liệu nhập ban đầu của các địa phương, phần mềm
tự động tổng hợp số liệu tài sản công của toàn quốc, đây là nguồn dữ liệu làm cơ sở
cho việc kiểm soát, quản ...
Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quản Nhà nước chương trình chuyên
viên cho công chức nhà nước không chỉ nhằm chuẩn hóa còn hướng đến việc
nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn thực tiễn công việc cho mỗi công chức
đảm bảo thực thi nhiệm vụ đúng thẩm quyền, chức trách theo chuẩn mực n
nước quy định, là nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố và xây dựng bộ máy quản
lý Nhà nước của nước ta. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Học
viện Hành chính Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồ dưỡng kiến thức
quản Nhà nước chương trình dành cho chuyên viên tại Trung tâm Giáo dục
thường xuyên tỉnh Đồng Nai từ ngày 09/10/2012 đến 07/12/2012. Chương trình bồi
dưỡng bao gồm các nội dung sau: Phần I: Nhà nước pháp luật (08 chuyên đề);
Phần II: Hành chính nhà nước công nghệ hành chính (06 chuyên đề); Phần III:
Quản N nước đối với ngành, lĩnh vực (11 chuyên đề). Nhiệm vụ xây dựng đội
ngũ công chức kế thừa nhiệm vụ rất quan trọng của Nhà nước ta, do đó cần thiết
tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, các lớp nâng cao trình độ quản lý, đi sâu vào từng
chuyên đề, hoàn thiện các kỹ năng quản Nhà nước, để trang bị, đào tạo cho công
chức kiến thức về quản vững chắc tinh thần làm việc tận tâm để thực hiện
nhiệm vụ, phấn đấu đưa đất nước ta thành nước phát triển.
Quá trình phát triển nước ta trải qua nhiều thời kỳ, bộ máy quản lý Nhà nước
từ trung ương đến địa phương đang trong quá trình hoàn thiện. Việc xây dựng hệ
thống quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan htrong quản về tài chính, đất
đai, môi trường, văn hóa, xã hội … đã được thực hiện theo trình tự đãm bảo tính dân
chủ, khả thi đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, xu
hướng phát triển chung. Nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia được quản lý
khai thác có hiệu quản hơn. Các loại tài sản công dần dần được kiểm soát và quản lý
chặt chẽ hơn.
Cũng trong tình hình đó, việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
cũng trải qua nhiều giai đoạn. Ngày 03/06/2008, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước được ban nh các nghị định, thông hướng dẫn. Bên cạnh đó, hiện nay
các địa phương trên toàn quốc đã được trang bị phần mềm quản lý tài sản để kê khai
và cập nhật biến động, từ cơ sở dữ liệu nhập ban đầu của các địa phương, phần mềm
tự động tổng hợp số liệu tài sản công của toàn quốc, đây là nguồn dữ liệu làm cơ sở
cho việc kiểm soát, quản lý và điều hành của Chính phủ.
Để quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử
dụng tài sản Nhà nước, ngày 03/06/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số
52/2009/NĐ-CP.
GVHD: TS. Trần Trọng Đức 1 HVTH: Lê Thị Hạnh
Tiểu luận tình huống Quản lý nhả nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tình huống Quản lý nhả nước - Người đăng: duyvien2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận tình huống Quản lý nhả nước 9 10 685