Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tốt nghiệp : Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh

Được đăng lên bởi Lo Mac
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Người thực hiện: Nguyễn Trường Vũ
Đề tài:“Giải pháp nâng
cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến
năm 2015”
1 A.MỞ ĐẦU
Sau Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 19 tiêu chí với 51 chỉ
tiêu, ngày 19/10/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số
1958/QĐ - UB về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gồm 20 tiêu chí, 59
chỉ tiêu (An Giang bổ sung thêm 01 chỉ tiêu số 4 với 8 tiêu chí) đến năm 2015
Qua 03 năm (2010 – 2012) xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên triển khai
thực hiện Quyết định số 491/QĐ -TTg của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số
1958/QĐ - UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã với 20 tiêu chí, gồm 59 chỉ tiêu của quyết định này; kết quả điều tra
cho thấy, đến năm 2012 có một số tiêu chí, chỉ tiêu xã Mỹ Khánh đã thực hiện đạt
và vượt so quy định.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông
thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, nhìn tổng thể còn nhiều mặt hạn
chế, yếu kém, do có những tiêu chí, chỉ tiêu, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu về ứng
dụng khoa học và công nghệ, chỉ tiêu, tiêu chí về thu nhập, giải quyết việc làm, xóa
đói giảm nghèo Mỹ Khánh chỉ đạt khoảng từ 30% - dưới 50%. Trong khi đó, theo
lộ trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, xã Mỹ Khánh phải đạt các tiêu
chí, các chỉ tiêu vừa nêu từ 90% - 100%.
Trước thực trạng nêu trên, em chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả
xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015”
làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính lớp B64,
niên khóa 2012 – 2013.
Do thời gian và nhận thức, cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế,
nên đề tài của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong
quý thầy, cô góp ý giúp đỡ em hoàn chỉnh tốt đề tài nghiên cứu này, với hy vọng
đề tài nghiên cứu của em sẽ được ứng dụng tốt ở xã Mỹ Khánh thời gian tới.

2 B.NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ MỸ
KHÁNH, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỪ NĂM 2010 - 2012
1.1 Quan niệm về nông thôn mới và những đặc trƣng của mô hình nông
thôn mới ở nƣớc ta.
a. Quan niệm về nông thôn mới
Trước hết, nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các
thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân
dân xã.
Nông thôn mới là nông thôn văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét
đẹp truy...
Người thực hiện: Nguyễn Trường Đề tài:“Giải pháp nâng
cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ởMỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến
năm 2015”
1 A.MỞ ĐẦU
Sau Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 19 tiêu chí với 51 chỉ
tiêu, ngày 19/10/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định s
1958/QĐ - UB về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gồm 20 tiêu chí, 59
chỉ tiêu (An Giang bổ sung thêm 01 chỉ tiêu số 4 với 8 tiêu chí) đến năm 2015
Qua 03 năm (2010 2012) Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên triển khai
thực hiện Quyết định số 491/QĐ -TTg của Chính phủ, đặc biệt Quyết định số
1958/QĐ - UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã với 20 tiêu chí, gồm 59 chỉ tiêu của quyết định này; kết quả điều tra
cho thấy, đến năm 2012 một số tiêu chí, chỉ tiêu Mỹ Khánh đã thực hiện đạt
và vượt so quy định.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu y dựng nông
thôn mới ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, nhìn tổng thể còn nhiều mặt hạn
chế, yếu kém, do những tiêu chí, chỉ tiêu, nhất các tiêu chí, chỉ tiêu về ứng
dụng khoa học và công nghệ, chỉ tiêu, tiêu chí về thu nhập, giải quyết việc làm, xóa
đói giảm nghèo Mỹ Khánh chỉ đạt khoảng từ 30% - dưới 50%. Trong khi đó, theo
lộ trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, Mỹ Khánh phải đạt các tiêu
chí, các chỉ tiêu vừa nêu từ 90% - 100%.
Trước thực trạng nêu trên, em chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả
xây dựng nông thôn mới Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đến năm 2015”
làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp luận chính trị - Hành chính lớp B64,
niên khóa 2012 – 2013.
Do thời gian và nhận thức, cũng như kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế,
nên đ tài của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. vậy, em mong
quý thầy, góp ý giúp đỡ em hoàn chỉnh tốt đề tài nghiên cứu này, với hy vọng
đề tài nghiên cứu của em sẽ được ứng dụng tốt ở xã Mỹ Khánh thời gian tới.
Tiểu luận tốt nghiệp : Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tốt nghiệp : Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh - Người đăng: Lo Mac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận tốt nghiệp : Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Khánh 9 10 277