Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Nam Nguyenhai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Phần mở đầu.
Hơn bốn mươi năm đã đi qua, kể từ ngày Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc Việt Nam ra đi mãi mãi. Song tư tưởng của Người, cuộc đời Người vẫn
còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta không khỏi tự hào với
những thắng lợi vẻ vang của cách mạng trong thế kỷ XX. Làm nên những thắng lợi
đó, trong suốt hành trình lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh- một hệ thống quan điểm
sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể
nước ta, đã luôn soi sáng con đường giải phóng dân tộc.
Tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh là những luận
điểm đặc sắc và sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn rất lớn. Trải qua những thử
thách gay gắt, thực tiễn đã chứng minh: lý luận giải phóng dân tộc của Người là
hoàn toàn đúng đắn.
Chiến tranh đã đi qua, thắng lợi hào hùng của dân tộc vẫn còn đó. Ta tự hào
về quá khứ, cũng đồng thời là lúc toàn Đảng, toàn dân ta cùng gắng sức tiến hành
công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong thời
đại hiện nay, những nội dung cơ bản của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, về chủ
nghĩa xã hội, về vai trò của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, về cách mạng
vô sản…vẫn là những lý luận khoa học, có giá trị thực tiễn lớn với Việt Nam. Tư
tưởng của Người được Đảng ta vận dụng trong các kỳ đại hội, được thấm nhuần
trong đường lối, chủ trương lớn, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.
Bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc xin
được trình bày, phân tích những nội dung cơ bản nhất của Người về con đường giải
phóng dân tộc, về lực lượng cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng tiến
hành cách mạng vận dụng vào Việt Nam.

Kết luận
Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh là một đóng
góp lớn vào kho tàng lý luận cách mạng của thời đại, làm phong phú thêm chủ
nghĩa Mác – Lênin về cách mạng thuộc địa. Vận dụng tư tưởng của Người về
vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc vào công cuộc đổi mới hiện nay, chúng
ta cần phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân
tộc, dựa trên lập trường giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng khối đại đoàn
kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và cộng đồng
dân tộc Việt Nam. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất
nước.
Biết ơn Người đã hy sinh tất cả cho sự nghiệ...
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Phần mở đầu.
Hơn bốn mươi năm đã đi qua, kể từ ngày Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc Việt Nam ra đi mãi mãi. Song tưởng của Người, cuộc đời Người vẫn
còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta không khỏi tự hào với
những thắng lợi vẻ vang của cách mạng trong thế kỷ XX. Làm nên những thắng lợi
đó, trong suốt hành trình lịch sử, tưởng Hồ Chí Minh- một hệ thống quan điểm
sâu sắc toàn diện về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam, kết quả
của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể
nước ta, đã luôn soi sáng con đường giải phóng dân tộc.
tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những luận
điểm đặc sắc sáng tạo, giá trị luận thực tiễn rất lớn. Trải qua những thử
thách gay gắt, thực tiễn đã chứng minh: luận giải phóng dân tộc của Người
hoàn toàn đúng đắn.
Chiến tranh đã đi qua, thắng lợi o hùng của dân tộc vẫn còn đó. Ta tựo
về quá khứ, cũng đồng thời lúc toàn Đảng, toàn dân ta cùng gắng sức tiến hành
công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường hội chủ nghĩa. Trong thời
đại hiện nay, những nội dung bản của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, về chủ
nghĩa hội, về vai trò của giai cấp công nhân nhân dân lao động, về cách mạng
sản…vẫn những luận khoa học, giá trị thực tiễn lớn với Việt Nam.
tưởng của Người được Đảng ta vận dụng trong c kỳ đại hội, được thấm nhuần
trong đường lối, chủ trương lớn, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.
Bài tiểu luận ng Hồ C Minh về cách mạng giải phóng dân tộc xin
được trình bày, phân tích những nội dung bản nhất của Người về con đường giải
phóng dân tộc, về lực lượng cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng, tưởng tiến
hành cách mạng vận dụng vào Việt Nam.
tiểu luận tư tưởng HCM - Trang 2
tiểu luận tư tưởng HCM - Người đăng: Nam Nguyenhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tiểu luận tư tưởng HCM 9 10 301