Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA MÔI TRƯỜNG

TIỂU LUẬN

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THÁI
TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

GVHD: Nguyễn Hồng Quân
Nhóm thực hiện:
Phạm Hiếu Hạnh - 12260652
Phạm Thị Mỹ Lan - 12260661
Lê Thị Ngọc Bích - 12260642

Tháng 4/2013

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................... 2
Chương1.TỔNG QUAN..................................................................................................... 4
1.1. Kỹ thuật sinh thái........................................................................................................ 4
1.1.1. Định nghĩa:........................................................................................................... 4
1.1.2. Ứng dụng.............................................................................................................. 4
1.1.3. Phạm vi ứng dụng:............................................................................................... 4
1.1.4. Ưu và nhược điểm:............................................................................................... 4
1.2. Kỹ thuật sinh thái nông nghiệp...................................................................................5
1.3. Đất ngập nước kiến tạo:............................................................................................10
1.2.1. Định nghĩa.......................................................................................................... 10
1.2.2. Phân loại............................................................................................................. 11
1.3. Các loại thực vật đặc trưng sử dụng để xử lý nước thải.......................................... 14
1.4. Điều kiện vận hành đất ngập nước dòng chảy ngầm............................................... 15
1.5. Các cơ chế loại bỏ chất thải trong hệ thống đất ngập nước..................................... 16
1.6. Các quá trình xử lý chất ô nhiễm trong ĐNN kiến tạo............................................ 17
1.7. Ưu điểm và nhược điểm của đất ngập nước kiến tạo..............................................18
Chương 2. MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO...............................................20
2.1. Mô hình đất ngập nước kiến tạo trên thế giới.......................................................... 20
2.1.1. Tại Albania......................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA MÔI TRƯỜNG
TIỂU LUẬN
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THÁI
TRONG QUẢN CHẤT LƯỢNG NƯỚC
GVHD: Nguyễn Hồng Quân
Nhóm thực hiện:
Phạm Hiếu Hạnh - 12260652
Phạm Thị Mỹ Lan - 12260661
Thị Ngọc Bích - 12260642
Tháng 4/2013
Tiểu luận Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận Ứng dụng kỹ thuật sinh thái trong quản lý chất lượng nước 9 10 692