Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về đầu tư công

Được đăng lên bởi luan-le
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 13058 lần   |   Lượt tải: 88 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại nhiều thành tựu cho tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong quá trình ấy việc huy động và sử dụng vốn đầu tư
của nhà nước (đầu tư công) có một ý nghĩa quan trọng. Đầu tư công đóng vai trò tạo nên
những nền tảng vật chất – kĩ thuật quan trọng cho đất nước, thúc đẩy phát triển không
những về kinh tế mà cả trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Đồng thời đầu tư công cũng là
động lực quan trọng đối với một số ngành và vùng trọng điểm, thúc đẩy thực hiện các
chính sách phúc lợi xã hội, an ninh quốc phòng. Đầu tư công sẽ phát huy hết vai trò
quan trọng của mình nếu định hướng đầu tư của nhà nước là đúng đắn, hợp lí. Còn nếu
nhà nước đầu tư dàn trải, không mang lại hiệu quả thiết thực thì sẽ gây tổn thất lớn cho
cả nhà nước và toàn xã hội, tăng áp lực nặng nề cho nền tài chính công. Như vậy, nhiệm
vụ của Chính phủ mỗi nước là đầu tư làm sao cho đồng vốn của mình thực sự hiệu quả,
chất lượng, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trưởng về mọi mặt của
đất nước. Ngày 24/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ – CP về những giải
pháp ổn định nền kinh tế vĩ mô, trong đó có một giải pháp quan trọng được nhắc đến đó
là cắt giảm đầu tư công. Một vài câu hỏi đặt ra là: Vậy, thực trạng đầu tư công hiện nay
ở Việt Nam trong những năm trở lại đây như thế nào? có thực sự mang lại hiệu quả như
mong muốn hay không? còn những tồn tại gì cần phải khắc phục và Chính phủ nên khắc
phục nó như thế nào? chúng tôi xin được trình bày, làm rõ cũng như đưa ra những
khuyến nghị trong bài tiểu luận này.
A. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Khái niệm về đầu tư công
a. Khái niệm đầu tư

Theo cách hiểu thông thường nhất trong xã hội, đầu tư là việc bỏ vốn ra bằng
các tài sản hữu hình (tiền, nhà xưởng, máy móc,...) hoặc vô hình (phát minh,
sáng chế, thương hiệu,...) để kinh doanh nhằm đạt được lợi ích nào đó. Còn
theo kinh tế học vĩ mô thì đầu tư được hiểu là tăng vốn tư bản nhằm tăng
cường sức sản xuất trong tương lai. Có nghĩa là đầu tư là việc bỏ tư bản, bỏ

1

2

vốn động nào đó để đạt được mục đích kinh tế, là hoạt động mang lại lợi
nhuận cho chủ đầu tư. Đầu tư còn được gọi là hình thành tu bản hoặc tích lũy
tư bản. Chỉ có tăng tư bản làm tăng năng lực sản xuất vật chất mới được tính
là đầu tư, cong tăng tư bản trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và kinh doanh bất
động sản không được coi là đầu tư.
b. Khái niệm đầu tư công

Việc gia tăng tư bản tư nhân được gọi là...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Công cuộc đổi mới hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại nhiều thành tựu cho tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong quá trình ấy việc huy động sử dụng vốn đầu
của nhà nước (đầu tư công) có một ý nghĩa quan trọng. Đầu công đóng vai trò tạo nên
những nền tảng vật chất thuật quan trọng cho đất nước, thúc đẩy phát triển không
những về kinh tế cả trong lĩnh vực văn a hội. Đồng thời đầu tư công cũng
động lực quan trọng đối với một s ngành vùng trọng điểm, thúc đẩy thực hiện các
chính sách phúc li hội, an ninh quốc phòng. Đầu công sẽ phát huy hết vai trò
quan trọng của mình nếu định hướng đầu của nhà nước đúng đắn, hợp lí. Còn nếu
nhà nước đầu dàn trải, không mang lại hiệu quả thiết thực t sẽ gây tổn thất lớn cho
cả nhà nước và toàn xã hội, tăng áp lực nặng nề cho nền tài chínhng. Như vậy, nhiệm
vụ của Chính phủ mỗi nước là đầulàm sao cho đồng vốn của mình thực shiệu quả,
chất ợng, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trưởng về mọi mặt của
đất nước. Ngày 24/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQCP về những giải
pháp ổn định nền kinh tế vĩ mô, trong đó có một giải pháp quan trọng được nhắc đến đó
cắt giảm đầung. Một i câu hỏi đặt ra là: Vậy, thực trạng đầung hiện nay
ở Việt Nam trong những năm trở lại đây như thế nào? có thực sự mang lại hiệu quả như
mong muốn hay không? còn những tồn tại gì cần phải khắc phục và Chính phủ nên khắc
phục như thế o? chúng tôi xin được trình bày, làm rõ cũng như đưa ra những
khuyến nghị trong bài tiểu luận này.
A. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Khái niệm về đầu tư công
a. Khái niệm đầu tư
Theo cách hiểu thông thường nhất trong xã hội, đầu là việc bỏ vốn ra bằng
các tài sản hữu hình (tiền, nhà xưởng, máy móc,...) hoặc hình (phát minh,
sáng chế, thương hiệu,...) để kinh doanh nhằm đạt được lợi ích nào đó. Còn
theo kinh tế học thì đầu được hiểu tăng vốn bản nhằm tăng
cường sức sản xuất trong tương lai. nghĩa là đầu việc bỏ bản, bỏ
1
Tiểu luận về đầu tư công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về đầu tư công - Người đăng: luan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận về đầu tư công 9 10 677