Ktl-icon-tai-lieu

“ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình”

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN NHÓM 6
Tên đề tài:

“ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình”

Giáo viên giảng dạy: Ths. Đặng Thị Hoa
Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Phước Hiền …….53 KTLN
2. Nguyễn Minh Cương ………..53 KTLN
3. Phan Quốc Nhật ……………..53 KTLN
4. Đoàn Trung Kiên…………….53 KTLN
5. Hà Nhất Hùng ……………….53 KTLN
6. Hoàng Thanh Hùng …………53 KTLN

ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam, trên con đường h ội nhập và phát tri ển kinh t ế, quá
trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước diến ra ngày càng sâu r ộng
đem lại nhiều thành tựu cho nền kinh tế. Nền kinh tế đất nước phát triển,
đời sống người dân ngày càng được nâng cao từng ngày, theo đó các nhu
cầu về nhu cầu du lịch, giải trí, dịch vụ nghỉ ngơi ngày càng được tăng
cao. Do đó kinh doanh du lịch là một ngành có nhiều triển vọng.
Kinh doanh du lịch là một ngành “ công nghiệp không có ống khói”, nó
mang lại nguồn thu lớn cho GDP, giải quyết việc làm cho người lao động,
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra với thế giới.
Tỉnh Ninh Bình có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và hấp d ẫn,
đặc biệt là có vùng núi đá vôi với các hang động xuyên thuỷ và h ệ sinh
thái độc đáo, đan xen với những tài nguyên du lịch nhân văn, nh ững di tích
lịch sử, văn hoá, tiêu biểu như Cố đô Hoa Lư được hình thành và l ưu gi ữ
hàng nghìn năm. Trong những năm qua, du lịch tỉnh Ninh Bình đã có b ước
phát triển khá nhanh, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp ph ần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho một lượng
lớn người lao động, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng mối quan h ệ,
hợp tác của tỉnh, làm thay đổi hình ảnh tỉnh Ninh Bình trong mắt bạn bè
trong nước và quốc tế.
Tiểu luận đề cập tới tình hình kinh doanh du l ịch c ủa t ỉnh Ninh Bình,
phân tích tiềm năng, khái quát thực trạng của ngành du l ịch c ủa t ỉnh t ừ đó
nêu lên những bất cập và đề xuất một số giải pháp khắc phục. Do sự hạn
chế về mặt kiến thức và thời gian nên không thể tránh khỏi những thiếu
sót, chúng em mong được sự đóng góp chỉ bảo của cô giáo.

PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ TIỀM NĂNG DU LỊCH TẠI TỈNH NINH BÌNH
Tiềm năng du lịch tại tỉnh Ninh Bình
1.1.1. Khái quát tiềm năng du lịch tỉnh Ninh Bình
1.1.1.1. Điều kiện tự nhiên và 1 số địa danh du lịch nổi tiếng
Ninh Bình là cửa ngõ miền Bắc, là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế
đồng bằng Bắc bộ, có vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng phong
phú để phát triển du lịch như: điều kiện tự nhiên, giao thông, đi ều ki ện
lịch sử - văn hóa – tâm linh. Ninh Bình là một trong 16 khu du lịch...
I TI U LU N NHÓM 6
Tên đ tài :
“ Tìm hi u ho t đ ng kinh doanh du l ch t i t nh Ninh Bình
Giáo viên gi ng d y: Ths. Đ ng Th Hoa
Nhóm sinh viên th c hi n:
1. Nguy n Th Ph c Hi n …….53 KTLN ướ
2. Nguy n Minh C ng ………..53 KTLN ươ
3. Phan Qu c Nh t ……………..53 KTLN
4. Đoàn Trung Kiên…………….53 KTLN
5. Hà Nh t Hùng ……………….53 KTLN
6. Hoàng Thanh Hùng …………53 KTLN
“ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình” - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
“ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh du lịch tại tỉnh Ninh Bình” 9 10 313