Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000

Được đăng lên bởi Linh Chi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 2
TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000
Nền tảng của tiêu chuẩn
Phiên bản mới của ISO 9001, ra đời vào tháng 9 năm 2000, hiện đang là tiêu
chuẩn duy nhất, bên thứ ba kiểm định chất lượng có thể sử dụng tiêu chuẩn này
cho mục đích của chứng chỉ ISO. (Tuy nhiên, phiên bản này là sự kết hợp chồng
chéo giữa tiêu chuẩn phiên bản 1994 và từ năm 2000 tới 2003)
Cơ sở của ISO 9001:2000 dựa trên cơ sở điện tử và quân sự. Cơ sở quốc phòng
giai đoạn những năm 60 và 70 như O5-21 và liên minh công bố đảm bảo chất
lượng (AQAPs) là những người đi tiên phong trong sự phát triển của các tiêu
chuẩn về sau. Khi Viện tiêu chuẩn Anh quốc (BSI) công bố tiêu chuẩn BSS 5750
vào cuối những năm70, đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động quản lý chuyên
nghiệp. Hơn thế nữa, bản sửa đổi năm 1987 và 1994 đã cho thấy tiêu chuẩn ISO
9000 đã đạt được sự chấp nhận của cộng đồng quốc tế, và trong suốt khoảng thời
gian còn lại của những năm 90, ấn tượng xấu về bộ máy hành chính của tiêu chuẩn
và nó tác động vào chính giữa danh mục của phiên bản được sửa gần nhất vào
tháng 12 năm 2000. Nó cũng đồng thời phù hợp với đánh giá thường xuyên của
tiêu chuẩn suốt 5 năm.
Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9000 baog ồm:
-

ISO 9000, Hệ thống quản lý chất lượng – nguyên tắc cơ bản và từ vựng
ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
ISO 9004, Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn cải tiến hiệu suất

MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN
Mặc dù ISO 9001:2000 không phải là một sản phẩm chi tiết, nó phục vụ để tạo ra
một chuỗi công việc thực hành thứ mà nếu áp dụng đúng sẽ dẫn dắt sản phẩm và
dịch vụ đáp ứng được tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn có thể được sử dụng tham khảo cho đánh giá viên có thẩm quyền để
xác định xem các điều khoản quy định có được thực hiện và có hiệu quả không.
Nó có thể được thực hiện bởi bên thứ ba cho mục đích bảo đảm, bởi bên thứ hai
để xác định sự phù hợp của các nhà cung cấp hiện tại hoặc các nhà cung cấp tiềm

năng; hoặc trong chính doanh nghiệp để xác định sự phù hợp đang diễn ra và hiệu
quả của hệ thống chất lượng của chính doanh nghiệp đó. Mặc dù tiêu chuẩn là một
phần nguyên tắc trong việc sử dụng có trách nhiệm, nó cũng có thể loại bỏ các điều
khoản (mặc dù chỉ trong điều khoản 7 của tiêu chuẩn) hoặc thích ứng với chúng
trong môi trường nhất định. Cuối cùng thì tiêu chuẩn này phù hợp với mọi dịch vụ
và tổ chức sản xuất.
SỰ LOGIC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Phiên bản năm 2000 của tiêu chuẩn đã xóa bỏ những sự chỉ trích đối với phiên bản
trước đó bằng cách giảm th...
CHƯƠNG 2
TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000
Nền tảng của tiêu chuẩn
Phiên bản mới của ISO 9001, ra đời vào tháng 9 năm 2000, hiện đang tiêu
chuẩn duy nhất, bên thứ ba kiểm định chất lượng thể sử dụng tiêu chuẩn này
cho mục đích của chứng chỉ ISO. (Tuy nhiên, phiên bản này sự kết hợp chồng
chéo giữa tiêu chuẩn phiên bản 1994 và từ năm 2000 tới 2003)
sở của ISO 9001:2000 dựa trên sở điện tử và quân sự. sở quốc phòng
giai đoạn những năm 60 70 như O5-21 liên minh công bố đảm bảo chất
lượng (AQAPs) những người đi tiên phong trong sự phát triển của các tiêu
chuẩn về sau. Khi Viện tiêu chuẩn Anh quốc (BSI) công b tiêu chuẩn BSS 5750
vào cuối những năm70, đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động quản lý chuyên
nghiệp. Hơn thế nữa, bản sửa đổi năm 1987 1994 đã cho thấy tiêu chuẩn ISO
9000 đã đạt được sự chấp nhận của cộng đồng quốc tế, và trong suốt khoảng thời
gian còn lại của những năm 90, ấn tượng xấu về bộ máy hành chính của tiêu chuẩn
tác động vào chính giữa danh mục của phiên bản được sửa gần nhất vào
tháng 12 năm 2000. cũng đồng thời phù hợp với đánh giá thường xuyên của
tiêu chuẩn suốt 5 năm.
Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9000 baog ồm:
- ISO 9000, Hệ thống quản lý chất lượng – nguyên tắc cơ bản và từ vựng
- ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
- ISO 9004, Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn cải tiến hiệu suất
MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN
Mặc ISO 9001:2000 không phải một sản phẩm chi tiết, phục vụ để tạo ra
một chuỗi công việc thực hành thứ nếu áp dụng đúng sẽ dẫn dắt sản phẩm
dịch vụ đáp ứng được tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn thể được sử dụng tham khảo cho đánh giá viên thẩm quyền để
xác định xem các điều khoản quy định có được thực hiện và có hiệu quả không.
thể được thực hiện bởi bên thứ ba cho mục đích bảo đảm, bởi bên thứ hai
đểc định sự phù hợp của các nhà cung cấp hiện tại hoặc các nhà cung cấp tiềm
TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000 - Người đăng: Linh Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000 9 10 512