Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về chứng khoán

Được đăng lên bởi Đoàn Ngọc Thành
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt n
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam. Trong
khi ®ã ë nhiÒu c trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt s«i
®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi ngêi.
§Ó tham gia o thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu pi c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ cã thÓ ph¸t
triÓn ®îc nÕu tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ kiÕn
thøc thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc a mäi ngêi n thÞ trêng
chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc ng cao. T trêng chøng kho¸n hÊp
n vèn cã a nã. Nã kh«ng c quan träng ®èi víi n kinh a t níc
mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi v× kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi cña nã. V×
y, mçi ngêi ttheo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña nh mµ cÇn ph¶i tiÕp cËn thËt
nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng kho¸n. ChÝnh c¸c ho¹t
®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n Vt Nam ph¸t triÓn.
2. Pm vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui cña i viÕt thêi gian lµm bµi n chÕ, cho n bµi viÕt
y chØ p trung ®Ò cËp vµo nh÷ng i dung n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. Kn thøc thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
i viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.
VÒ pn nãi thùc tr¹ng métgi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã cã nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy, bµi viÕt nµy còng chØ tËp trung
o nh÷ng n ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi t trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam.
3. KÕt cÊua ®Ò tµi.
1
Tìm hiểu về chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về chứng khoán - Người đăng: Đoàn Ngọc Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tìm hiểu về chứng khoán 9 10 630