Ktl-icon-tai-lieu

tin đầu tư

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1. Nêu sự cần thiết sd Excel trg LDA.
– M.Excel là chtrình tính toán và lập các bảng, biểu,
đồ thị
– là chtrình đc sd rất phổ biến, thân thiện với người
sd và không đòi hỏi người lập dự án phải là các
chuyên gia tin học hay có kiến thức uyên thâm về lập
trình.
• Lập dự án là một quá trình rất phức tạp và tốn
nhiều nhiều thgian.
– Khối lượng tính toán cồng kềnh, đơn điệu, là lặp
đi lặp lại.
– Một yêu cầu của dự án là phải đảm bảo tính phỏng
định của dự án đầu tư: các số liệu của dự án có nhiều
giá trị khác nhau tạo nên nhiều phương án ĐT khác
nhau.
• Excel là công cụ hữu ích giúp công tác lập dự án
nhanh hơn, chính xác hơn và đỡ tốn công sức hơn.
– Excel giúp tăng tốc độ tính toán
– E đảm bảo độ cxác của các tính toán
– E trợ giúp đắc lực trog việc trbày các bảg biểu một
cách rõ ràng.
– Excel giúp PT các p/án đtư khác nhau
– Excel giúp PT độ nhạy của dự án trở nên đơn giản
hơn và đỡ tốn thời gian hơn
– Người lập dự án cần phải thiết kế bảng tính sao
cho khi số liệu thay đổi thì kết quả thu được lại phải
thay đổi tương ứng mà không cần phải lập lại các
công thức.
→ Excel chỉ là 1 ccụ để lập d/án
• Ng. lập d/án có kiến thức về lập dự án
• Ng.lập d/án phải có tr.nhiệm thu thập đầy đủ thông
tin, tài liệu, số liệu & hiểu biết tường tận về l/vực mà
dự án định ĐT thì độ tin cậy của các kquả mới cao.
• Chỉ khi nào thu thập đầy đủ số liệu thì người lập
dự án mới use công cụ Excel.
•
2.Trình bày khái niệm và cú pháp của các hàm
tài chính sau: FV, PV, NPER, RATE.
a. Hàm FV dùng để tính giá trị tương lai của các
khoản tiền phát sinh đều đặn và (hoặc) của một
khoản tiền psinh ở hiện tại.
• Cú pháp =FV(rate,nper,pmt,pv,type)
• Trong đó:
– Rate là tỷ suất/giai đoạn
– Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
– Pmt là khoản tiền đều psinh mỗi giai đoạn. Nếu ko
điền giá trị của pmt thì phải điền giá trị pv theo cú
pháp trên.
– Pv là giá trị hiện tại. Nếu ko điền giá trị pv, thì
ctrình ngầm định là 0 và phải điền giá trị pmt.
– Type là giá trị logic. Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type được
điền 1, thì các khoản tiền psinh vào đầu các giai
đoạn.
• Chú ý: với dòg tiền ra thì phải mag dấu -, và ngc
lại dòg tiền va...
1. Nêu sự cần thiết sd Excel trg LDA.
M.Excel là chtrình tính toán và lập các bảng, biểu,
đồ thị
là chtrình đc sd rất phổ biến, thân thiện với người
sd và không đòi hỏi người lập dự án phải là các
chuyên gia tin học hay có kiến thức uyên thâm về lập
trình.
Lập dự án là một quá trình rất phức tạp và tốn
nhiều nhiều thgian.
Khối lượng tính toán cồng kềnh, đơn điệu, là lặp
đi lặp lại.
Một yêu cầu của dự án là phải đảm bảo tính phỏng
định của dự án đầu tư: các số liệu của dự án có nhiều
giá trị khác nhau tạo nên nhiều phương án ĐT khác
nhau.
Excel là công cụ hữu ích giúp công tác lập dự án
nhanh hơn, chính xác hơn và đỡ tốn công sức hơn.
Excel giúp tăng tốc độ tính toán
E đảm bảo độ cxác của các tính toán
E trợ giúp đắc lực trog việc trbày các bảg biểu một
cách rõ ràng.
Excel giúp PT các p/án đtư khác nhau
Excel giúp PT độ nhạy của dự án trở nên đơn giản
hơn và đỡ tốn thời gian hơn
Người lập dự án cần phải thiết kế bảng tính sao
cho khi số liệu thay đổi thì kết quả thu được lại phải
thay đổi tương ứng mà không cần phải lập lại các
công thức.
→ Excel chỉ là 1 ccụ để lập d/án
Ng. lập d/án có kiến thức về lập dự án
Ng.lập d/án phải có tr.nhiệm thu thập đầy đủ thông
tin, tài liệu, số liệu & hiểu biết tường tận về l/vực mà
dự án định ĐT thì độ tin cậy của các kquả mới cao.
Chỉ khi nào thu thập đầy đủ số liệu thì người lập
dự án mới use công cụ Excel.
2.Trình bày khái niệm và cú pháp của các hàm
tài chính sau: FV, PV, NPER, RATE.
a. Hàm FV dùng để tính giá trị tương lai của các
khoản tiền phát sinh đều đặn và (hoặc) của một
khoản tiền psinh ở hiện tại.
Cú pháp =FV(rate,nper,pmt,pv,type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pmt là khoản tiền đều psinh mỗi giai đoạn. Nếu ko
điền giá trị của pmt thì phải điền giá trị pv theo cú
pháp trên.
Pv là giá trị hiện tại. Nếu ko điền giá trị pv, thì
ctrình ngầm định là 0 và phải điền giá trị pmt.
Type là giá trị logic. Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type được
điền 1, thì các khoản tiền psinh vào đầu các giai
đoạn.
Chú ý: với dòg tiền ra thì phải mag dấu -, và ngc
lại dòg tiền vào mang dấu +.
b. Hàm PV dùng để tính giá trị hiện tại của các
khoản tiền psinh đều đặn và (hoặc) của 1 khoản tiền
psinh ở tg lai.
Cú pháp =PV(rate,nper,pmt,fv,type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pmt là khoản tiền đều psinh mỗi giai đoạn. Nếu
không điền giá trị của pmt thì phải điền giá trị pv
theo cú pháp trên.
Fv là giá trị tương lai. Nếu ko điền giá trị fv, thì
ctrình ngầm định là 0 và phải điền giá trị pmt.
Type là giá trị logic, Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type điền
1, thì các khoản tiền psinh vào đầu các giai đoạn.
c. Hàm NPER dùng để tính tổg số các gđoạn mà các
khoản tiền psinh đều đặn với tsuất ko đổi.
= NPER(rate, pmt, pv, fv, type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Pmt: khoản tiền đều psinh mỗi gđoạn.
Pv là giá trị hiện tại.
Fv là giá trị tương lai.
Type là giá trị logic, Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếutype được
điền 1, thì các khoản tiền phát sinh vào đầu các giai
đoạn.
d. Hàm RATE dùng để tính tỷ suất chiết khấu của
các khoản tiền psinh đều đặn.
=RATE (nper,pmt,pv,fv,type,guess)
Trong đó:
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pmt: khoản tiền đều psinh mỗi gđoạn.
Pv là giá trị hiện tại.
Fv là giá trị tương lai.
Type là giá trị logic, Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type được
điền 1, thì các khoản tiền psinh vào đầu các giai
đoạn.
Guess là TSCK mà bạn dự đoán. Nếu không điền,
chtrình ngầm định là 10%.
3. Trình bày khái niệm và cú pháp của các hàm:
PMT, PPMT, IPMT.
a. Hàm PMT dùng tính khoản tiền psinh đều đặn
mỗi gđoạn với tỷ suất không đổi.
= PMT(rate,nper,pv,fv,type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pv là giá trị hiện tại (khoản gốc vay hoặc cho vay).
Fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị fv,
thì chtrình ngầm định là 0.
Type là giá trị logic, Nếu = 0 thì các khoản tiền
psinh vào cuối các gđoạn. Nếu type điền 1, thì các
khoản tiền psinh vào đầu các giai đoạn.
b. Hàm PPMT dùng tính khoản trả gốc của một
khoản đầu tư trong 1 giai đoạn với các khoản trả đều
đặn và LS ko đổi.
= PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Per là giai đoạn cần tính khoản trả gốc và phải
nằm trong khoảng từ 1 đến nper.
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pv là giá trị hiện tại (khoản gốc vay hoặc cho vay).
Fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị fv,
thì chtrình ngầm định là 0.
Type là giá trị logic, Nếu type = 0 thì các khoản
tiền phát sinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type được
điền 1, thì các khoản tiền psinh vào đầu các giai
đoạn.
c. Hàm IPMT dùng tính khoản trả lãi của một khoản
đầu tư trong một giai đoạn với các khoản trả đều đặn
và lãi suất không đổi.
= IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
Trong đó:
Rate là tỷ suất/giai đoạn
Per là giai đoạn cần tính khoản trả gốc và phải
nằm trong khoảng từ 1 đến nper.
Nper là tổng số các giai đoạn mà khoản tiền đều
đặn phát sinh.
Pv là giá trị hiện tại (khoản gốc vay hoặc cho vay).
Fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị fv,
thì chtrình ngầm định là 0.
Type là giá trị logic, Nếu type = 0 thì các khoản
tiền psinh vào cuối các giai đoạn. Nếu type điền 1,
thì các khoản tiền psinh vào đầu các gđoạn.
4.Trình bày khái niệm và cú pháp của các hàm:
NPV, IRR.
a. Hàm NPV tính giá trị hiện tại thuần của một công
cuộc đầu tư.
= NPV(rate,value1,value2, ...)
Trong đó:
Rate là tỷ suất chiết khấu/giai đoạn.
Value1,value2,… là các GT của các khoản thu chi.
Tối đa có 29 giá trị. Value1,value2,...phải xuất hiện
với khoản tgian đều nhau và vào cuối các gđoạn.
NPV hiểu thứ tự của value1, value2, ... là thứ tự
của dòng tiền, do đó phải nhập đúng dòng tiền theo
thứ tự thời gian.
Hàm NPV ngầm định rằng công cuộc đầu tư bắt
đầu trước một giai đoạn so với ngày xuất hiện giá trị
1 (value1) và kết thúc vào ngày xuất hiện dòng tiền
cuối cùng trong danh sách liệt kê dòng tiền.
b. Hàm IRR dùng để tính hệ số hoàn vốn nội bộ.
= IRR(values,guess)
Trong đó:
Values là các giá trị của các khoản thu và chi.
Values phải có ít nhất một giá trị dương và một giá
trị âm để tính hệ số hoàn vốn nội bộ. Hàm IRR hiểu
thứ tự của các value1, value2, ... là thứ tự của dòng
tiền, do đó phải nhập đúng dòng tiền theo thứ tự thời
gian.
Guess là hệ số hoàn vốn nội bộ mà bạn dự đoán.
Nếu guess không được điền thì chương trình sẽ
ngầm định là 10%.
5.Trình bày lệnh Goal seek.
Goal Seek được sd khi biết kết quả mong muốn
nhưng không biết giá trị của một biến của một công
thức. Khi sd lệnh Goal seek, Microsoft Excel thay
đổi các giá trị của biến cho đến khi công thức cho ra
kết quả bạn mong muốn. Công thức phải chứa một
biến đầu vào dùng để thay đổi.
Thao tác: Menu Tools → Goal seek
Set cell: Chọn ô có chứa công thức.
To value: kquả mog muốn của công thức.
By changing cell:Ô chứa biến muốn tđổi.
6. Trình bày lệnh Table
Data tables là một vùng các ô, thể hiện sự thay đổi
của các ô nhất định trong công thức có ahưởng tới
kết quả của công thức như thế nào. Lệnh Data tables
là cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất để tính các
kquả khác nhau bằng một thao tác, nhằm qsát và SS
các kquả của các thay đổi khác nhau trong cùng một
bảng tính.
- Bảng dữ liệu một biến,hai biến
7. Vẽ đồ thị thời hạn thu hồi VĐT.
B1: Tính toán thời hạn thu hồi VĐT (T) của d/án
Lập bảng dòng tiền của d/án.
Sd hàm NPV để xđịnh NPV của d/án.
Sd hàm IF và AND để xđ T trên cs NPV.
B2: Vẽ đồ thị thời hạn thu hồi VĐT.
Chọn Menu Insert → Chart
Chọn dạng đồ thị là Line
Nhập các thôg số cho đthị từ bảg dòg tiền
Trục Ox là thời gian thu hồi vốn, trục Ox là các
mức giá trị NPV
Đồ thị có 1 đường, điểm đồ thị cắt với trục Ox là
T.
Đặt tên, ghi chú cho đồ thị
8. Vẽ đồ thị đồ thị giá trị hiện tại thuần.
B1: Tính toán giá trị hiện tại thuần (NAV) của d/án
Lập bảg dòg tiền của d/án theo tgian hđ
Sd hàm NPV để tính giá trị hiện tại thuần của d/án
theo thời gian hoạt động
Sd hàm PMT tính gt thuần đều của d/án.
B2: Vẽ đồ thị giá trị hiện tại thuần.
Chọn Menu Insert → Chart
Chọn dạng đồ thị là Line
Nhập các thôg số cho đthị từ bảg dòg tiền
Đặt tên, ghi chú cho đồ thị
9. Các bước vẽ đồ thị điểm hoà vốn.
B1: Xác định ĐHV bằng lệnh Goal Seek
B2: Lập bảg ptích slượng–CP–LN của p/án đtư.
- Tổng chi phí = Định phí + Biến phí
- Doanh thu = Giá bán * sản lượng
- Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí
B3: Vẽ đồ thị điểm hoà vốn.
- Chọn Menu Insert → Chart
- Chọn dạng đồ thị là Line
- Nhập các thông số cho đồ thị từ bảng ptích SL-
CP-LN:
Trục Ox là slượng, trục Oy là mức giá.
Đồ thị có 5 đường (Biến phí, định phí, Tổng CP,
DT, LN)
ĐHV là giao của đg Tổng CP và DT
- Đặt tên, ghi chú cho đồ thị
10. Các bước lựa chọn p/án ĐT theo chỉ tiêu NPV.
- Xác định thời kỳ ptích chung của các p/án ĐT.
- Xây dựng dòng tiền của các p/án theo thời kỳ
ptích chung.
- Sd hàm NPV để tính giá trị hiện tại thuần theo thời
kỳ ptích chung của từng p/án và lựa chọn p/án có giá
trị hiện tại thuần dương và lớn nhất.
Các bước lựa chọn p/án ĐT theo chỉ tiêu IRR.
- Sắp xếp các p/án ĐT theo thứ tự tăng dần của
VĐT.
- Sd hàm IRR tính IRR của p/án có vốn đ tư nh
nhất.
IRR của pán có VĐT nhỏ nhất ≥ r giới hạn thì p/án
có VĐT nhỏ nhất được lựa chọn làm cơ sở để SS với
p/án có VĐT lớn hơn kế tiếp.
IRR của p/án có VĐT nhỏ nhất < r giới hạn thì loại
bỏ p/án có VĐT nhỏ nhất và sd hàm IRR để tính IRR
của p/án có VĐT lớn hơn kế tiếp. Cứ làm như vậy
cho đến khi chọn đc p/án làm csở SS.
- Xác định tkỳ ptích chung của p/án có VĐT lớn
hơn với p/án cơ sở. Xd dòg tiền của p/án gia số. Tính
IRR của p/án gia số
IRR của p/án gia số ≥ r ghạn thì p/án có VĐT lớn
hơn sẽ đc lựa chọn làm csở để SS với p/án có VĐT
lớn hơn kế tiếp.
IRR của p/án gia số < r giới hạn thì loại bỏ p/án có
VĐT lớn hơn và p/án được lựa chọn làm cơ sở SS
trước đây sẽ được lựa chọn làm cơ sở SS tiếp.
11. Các bước lựa chọn p/án ĐT theo chỉ tiêu IRR.
B1: Sắp xếp các p/án ĐT theo thứ tự tăng dần của
VĐT.
B2: Use hàm IRR tính IRR của p/án có VĐT nhỏ
nhất: + Nếu IRR của p/án có VĐT nhỏ nhất ≥ r giới
hạn thì p/án có VĐT nhỏ nhất được lựa chọn làm cơ
sở để SS với p/án có VĐT lớn hơn kế tiếp.
+ Nếu IRR của p/án có VĐT nhỏ nhất < r giới hạn
thì loại bỏ p/án có VĐT nhỏ nhất và use hàm IRR để
tính IRR của p/án có VĐT lớn hơn kế tiếp. Cứ làm
như vậy cho đến khi chọn đc p/án làm csở SS.
B3: So sánh p/án cơ sở (p/án A) với p/án có VĐT
lớn hơn kế tiếp (p/án B), ktra xem sự gia tăng of vốn
có đem lại h.quả hay ko:
- X/định tkỳ ptích chung của p/án A & p/án B.
- X/đ dòg tiền của p/án gia số. ∆ = B-A
- Sử dụng hàm IRR tính IRR của p/án gia số
+ Nếu IRR của p/án gia số ≥ r ghạn => sự gia tăng of
vốn có đem lại h.quả => p/án có VĐT lớn hơn (p/án
B) sẽ đc lựa chọn làm csở để SS với p/án có VĐT
lớn hơn kế tiếp.
+ Nếu IRR của p/án gia số < r giới hạn => sự gia
tăng of VĐT ko đem lại h.quả => loại bỏ p/án có
VĐT lớn hơn và p/án được lựa chọn làm cơ sở SS
trước đây (p/án A) sẽ được lựa chọn làm cơ sở SS
tiếp.
* Lặp lại bước SS cho đến khi ktra hết các p/án ĐT,
lựa chọn p/án cuối cùng mà sự gia tăng of VĐT có
đem lại h.quả.
12. Các bước lựa chọn p/án ĐT theo chỉ tiêu giá
trị thuần đều.
- Xây dưng dòng tiền của các p/án ĐT theo thời gian
hoạt động của chúng.
- Sd hàm NPV để tính giá trị hiện tại thuần từg p/án
theo tgian hđ của từg p/án.
- Sd hàm PMT để tính giá trị thuần đều của từng
p/án và chọn p/án có giá trị thuần đều dương và lớn
nhất.
1. Thanh thực đơn Menu
File:quản lý tập tin;
Edit: soạn thảo và hiệu chỉnh
View: đặt các bảng quan sát (các khung nhìn);
Insert: chèn các đối tượng.
Format: định dạng các đối tượng,
Tools: các ccụ trợ giúp, điều chỉnh lịch và tuỳ đặt
Project: sắp xếp, lọc, hiển thị thôg tin
Collaborate: quản lý, chia sẻ TN theo phân cấp
nhóm; có n~ nd: Giới thiệu các ccụ hỗ trợ làm việc
theo nhóm, giữa nhiều cá nhân hay đơn vị với nhau.
Window: quản lý các cửa sổ;
Help: trợ giúp
4. Trong MP có mấy loại lịch? Cách để thiết lập
lịch riêng cho một dự án.
Trong phần mềm Microsoft Project 2003 mặc định
có 3 loại lịch:
Standard: Lịch chuẩn (8h/ngày,từ t2–t6)
Night Shift: Lịch ca đêm
24 hours: Lịch làm việc 24 giờ
Cách thiết lập lịch riêng:
Menu Tools→Change Working Time
Chọn New: Đặt tên lịch riêng
Chọn ô Create new base calendar
Sau đó thiết lập các yêu cầu của lịch riêng trong
cửa sổ Change Working Time
6. DA cơ sở, cách lưu và xoá DA cơ sở? Có thể
lưu tối đa bao nhiêu DA cơ sở?
Khi tiến hành lập và vận hành DA, có những thay
đổi do những nguyên nhân khách quan và chủ quan
hoặc những phát sinh trong quá trình th.hiện. Vì vậy
cần thiết phải có 1 DA gốc để làm căn cứ SS, đối
chiếu… với DA thực tế sau này. Lưu DA cơ sở là 1
việc cần thiết và ko thể bỏ qua khi lập và vận hành
DA.
a. Lưu DA cơ sở
DA cơ sở có thể được lưu từng fần or toàn bộ DA,
muốn lưu bạn chọn: Menu Tools ->Tracking ->Save
Baseline ->thiết lập các thông số cho DA và OK.
Thông qua lựa chọn Save Baseline, bạn có thể lưu
tối đa 10 DA cơ sở. Chú ý:
- Có thể lưu tối đa 10 lần DA csở ở các gđ #nhau
- Quan sát DA cơ sở có thể thông qua cửa sổ
Tracking Gantt
- Các thông tin được lưu và ss giữa các DA cơ sở:
+ Baseline Duration: thời khoảg DA csở
+ Baseline Start: t/g bđ DA cơ sở;
+ Baseline Finish: t/g kết thúc DA cơ sở
+ Baseline Work: t/g th.hiện DA cơ sở
+ Baseline Cost: CP th.hiện DA cơ sở
b. Xoá DA cơ sở
DA cơ sở có thể xoá từng phần hoặc xoá tbộ, muốn
xoá ta chọn: Menu Tools ->Tracking ->Clear
Baseline ->thiết lập các thông số cho DA và OK
7. Việc cập nhật, điều chỉnh trong quá trình vận
hành DA tiến hành ntn?
Đời DA án gồm 3gđ # nhau:
- Gđ ch.bị ĐT trong đó có: lập, TĐDA ĐT và quyết
định ĐT;
- Gđ th.hiện ĐT: liên quan đến việc cập nhật, điều
chỉnh và qlý DA. Việc cập nhật, điều chỉnh, qlý
th.hiện DA. MP có đầy đủ công cụ giúp người làm
DA th.hiện tốt các gđ này.
- Gđ kết thúc XD đưa DA vào khai thác sd.
Trong gđ th.hiện ĐT có 2 phần việc quan trọng là
tiến độ thực tế của cv và tiến độ th.hiện của DA
a. Tiến độ thực tế của cv
Để qlý về klượng các cv cũng như info khác khi DA
đã th.hiện, ta cần thiết phải th.hiện, ta cần thiết phải
th.hiện việc cập nhật và qlý tiến độ thực tế thực tế
của cv.
Khi đưa DA vào vận hành thì khối lượng của các cv
và những vđ liên quan đến DA cần phải cập nhật và
qlý theo thực tế của cv. Để làm được điều này, bạn
vào: Menu Tools → Tracking → Update Tasks
→thiết lập các thông số→OK
b. Tiến độ thực tế DA
Khi vận hành 1 DA lớn, việc cập nhật và qlý từng cv
là khó khăn và mất nhiều t/g. Người sd có thể cập
nhật và qlý đồng thời nhiều cv or toàn bộ DA thông
qua hộp thoại Update Project.
Thao tác th.hiện: Menu Tools → Tracking → Update
Project → thiết lập thông số → OK.
8. Khi lviệc với DA theo Gantt Chart, cửa sổ nhập
số liệu có 8trg, các TH được hiểu tn?
Các trường trong cửa sổ Gantt chart (sơ đồ ngang)
trong cửa sổ nhập số liệu gồm 8 trường. Trong đó có
2 trường tự động và 6 trường do người sd nhập thông
số
2 trường tự động là:
Trường ID: dùng để đánh số thứ tự cv;
Trườg Finish: dùg để chỉ t/g kết thúc cv.
6 trường do người sd nhập là:
(i): dùng để chú giải cho các cv;
Task Name: dùng để nhập tên cho cv
Duration: dùg để nhập khoảg t/g cho cv;
Start: dùng để t/g bắt đầu cho cv
Predecessors: dùg để nhập các cv đi trc;
Resource Names: dùng để tên TN của cv
tin đầu tư - Trang 2
tin đầu tư - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tin đầu tư 9 10 167