Ktl-icon-tai-lieu

Tín dụng 1

Được đăng lên bởi nhom-1-nhqt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thủ tục vay vốn, liệt kê các giấy tờ. minh chứng cho điều kiện nào? (5 đk)
2. So sánh cho vay và chiết khấu. tại sao chiết khấu ko cần TSBD
3. Liệt kê các giấy tờ hình thành trong giai đoạn cho vay do NH hình thành. Nêu ý nghĩa của tờ
trình cấp tín dụng.
4. Các sản phẩm cấp TD của NH
5. Nêu các giấy tờ có sự tham gia của KH trong quy trình cho vay. Nêu ý nghĩa của phương án kinh
doanh trong vay vốn
6. Tại sao các khoản cho vay ko có bảo đảm lại là khoản vay có bảo đảm nhất.
7. Phân biệt thế chấp và cầm cố
8. Thủ tục thế chấp, quy trình, giấy tờ
9. Rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro
10. Đối tượng của cho vay

...
1. Th t c vay v n, li t kê các gi y t . minh ch ng cho đi u ki n nào? (5 đk)
2. So sánh cho vay và chi t kh u. t i sao chi t kh u ko c n TSBDế ế
3. Li t kê các gi y t hình thành trong giai đo n cho vay do NH hình thành. Nêu ý nghĩa c a t
trình c p tín d ng.
4. Các s n ph m c p TD c a NH
5. Nêu các gi y t có s tham gia c a KH trong quy trình cho vay. Nêu ý nghĩa c a ph ng án kinh ươ
doanh trong vay v n
6. T i sao các kho n cho vay ko có b o đ m l i là kho n vay có b o đ m nh t.
7. Phân bi t th ch p và c m c ế
8. Th t c th ch p, quy trình, gi y t ế
9. R i ro và bi n pháp h n ch r i ro ế
10. Đ i t ng c a cho vay ư
Tín dụng 1 - Người đăng: nhom-1-nhqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tín dụng 1 9 10 505