Ktl-icon-tai-lieu

Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông

Được đăng lên bởi Mãi Là Tôi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH
TRUYỀN THÔNG
Integrated marketing Communication
(IMC)

BBF7: OV Club, 01st Oct. 2005
Trình bày

Masso GroupBBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

Vấn đề

• Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh
nghiệp ?
• Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược
• Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất
quán trong thông điệp
• Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng
thiếu “thông điệp WOW xuất sắc”!
•Truyền thông = tốn kém! Cần có một chiến dịch IMC hiệu quảBBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

1

Chiến lược tiếp thị nào cũng cần IMC

Thương

Kéo (pull strategy) rất cần IMC
Người

hiệu
Sản

Nhà phân phối

Người bán lẻ

tiêu
dùng

Phẩm
Nhà
SXĐẩy (push strategy) cùng cần IMC

BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

Vai trò của IMC
Chiến lược truyền thông
- Nói gì (what?)

Chiến
lược
thương
hiệu

- Nói với ai (who?)
- Nói khi nào (When?).

Công cụ truyền thông nào ?
- Quảng cáo (Advertising)
- Quan hệ công chúng (PR)

Người
tiêu
dùng
nhân
thức ?

- Khuyến mãi (Promotion)
- Kênh bán hàng..(Selling)

Tính chất sản phẩm & phân bổ ngân sách ?BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

2

IMC & tổ hợp các công cụ nào ?
Attention (biết)

AIDA

Interest (thích) Desire (mong)

Mục tiêu DN

Bán
h
Cạnh tranh

Qu a
n hệ

Nguồn lực

Quả
ng c
áo

Khác…

Adapted from
PR SMITH

Khu
yến
m

%

àng

Ngân
sách

ãi

côn
g ch
úng

Hàng tiêu dùngAction (mua)

tiếp
thị

Hàng công nghiệp

BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

IMC - Một Dàn Hòa Tấu Thương Hiệu
Quảng cáo
PR

Khuyến mãi

Bán hàng

Nhân viên
Tài trợ, POS và
nhiều phương
tiện khác..


BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

3

Tại sao IMC thất bại
• Rất nhiều người hiểu rõ tính quan trọng của IMC
nhưng thực tế ít chương trình thành công!
•Các Agency hướng doanh nghiệp theo thế mạnh/hạn
chế của từng Agency, các giới hạn của kênh thông
tin…
•Tổ chức tiếp thị của các doanh nghiệp không cho phép
các doanh nghiệp thực hiện IMC đồng bộ & hiệu quả
• Các doanh nghiệp vẩn thực hiện tiếp thị & truyền
thông theo phản ứng ngắn hạn,BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày

Giới thiệu một qui trình hoạch định
IMC cơ bản
1. Hiểu rõ hiện trạnh & vai trò của thương hiệu trong doanh ngh...
1
www.massogroup.com BBF7 Mts phân tích v chủđ- Masso Group trình bày
TÍNH ĐỒNG B TRONG CHIN DCH
TRUYN THÔNG
Integrated marketing Communication
(IMC)
BBF7: OV Club, 01
st
Oct. 2005
Trình bày
Masso Group
www.massogroup.com BBF7 Mts phân tích v chủđ- Masso Group trình bày
Vn đề
•Chiếndch truyn thông ít nhiuluôntnti tng doanh
nghip?
• Doanh nghipt chctruyn thông t phát, thiếuchiếnlược
•Nhiuchiếndch truyn thông qui mô, nhưng thiếu tính nht
quán trong thông đip
•Chiếnlượctruyn thông nht quán, hoch định tt…nhưng
thiếu “thông đip WOW xutsc”!
•Truyn thông = tnkém! Cncómtchiếndch IMC hiuqu
Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông - Người đăng: Mãi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông 9 10 124