Ktl-icon-tai-lieu

TÌnh hình nợ công

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU..............................................................................................................
1.1. Khái niệm nợ công.......................................................................................
1.2. Khái quát về tình hình nợ công Việt Nam..................................................
1.2.1. Quy mô nợ và tỷ lệ nợ công/GDP.........................................................
1.2.2. Cơ cấu nợ công.....................................................................................
1.3. Nợ công và ngưỡng an toàn của nợ công....................................................
1.3.1. Chỉ tiêu quản lí nợ công........................................................................
1.3.2. Ngưỡng an toàn không an toàn với khái niệm không đầy đủ về nợ
công ở Việt Nam.................................................................................................
1.3.3. Ngưỡng an toàn không an toàn với tỷ lệ thâm hụt ngân sách...............
1.3.4. Ngưỡng an toàn không an toàn với hệ số ICOR cao.............................
1.4. Những vấn đề trong nợ công và quản lí nợ công ở Việt Nam...................
1.4.1. Nợ công có xu hướng ngày càng tăng cả về quy mô và tỷ trọng...........
1.4.2. Đầu tư kém hiệu quả.............................................................................
1.4.3. Quản lí nợ công....................................................................................
1.5. Vài nét về khủng hoảng nợ công châu Âu................................................10
2. NGUYÊN NHÂN...............................................................................................11
2.1 Vay nợ để đầu tư, phát triển kinh tế..........................................................11
2.2 Sử dụng nợ công cho đầu tư kém hiệu quả.............................................11
2.3 Mất cân đối thu – chi ngân sách kéo dài.................................................11
2.4 Quản lý, kiểm soát kém hiệu quả, thiếu minh bạch.................................12
3. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP...........................................................................13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................14

THỰC TRẠNG NỢ CÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY
1. MỞ ĐẦU
1.1. Khái niệm nợ công
Hiện nay, có rất nhiều quan niệm khác nhau về nợ công và vẫn chưa có sự
thống nhất trên thế giới, Theo Luật Quản lí nợ công, Luật số 29/2009/QH12 có
hiệu lực từ 1/1/2010 của Việt Nam thì n...
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU..............................................................................................................
1.1. Khái niệm nợ công.......................................................................................
1.2. Khái quát về tình hình nợ công Việt Nam..................................................
1.2.1. Quy mô nợ và tỷ lệ nợ công/GDP.........................................................
1.2.2. Cơ cấu nợ công.....................................................................................
1.3. Nợ công và ngưỡng an toàn của nợ công....................................................
1.3.1. Chỉ tiêu quản lí nợ công........................................................................
1.3.2. Ngưỡng an toàn không an toàn với khái niệm không đầy đủ về nợ
công ở Việt Nam.................................................................................................
1.3.3. Ngưỡng an toàn không an toàn với tỷ lệ thâm hụt ngân sách...............
1.3.4. Ngưỡng an toàn không an toàn với hệ số ICOR cao.............................
1.4. Những vấn đề trong nợ công và quản lí nợ công ở Việt Nam...................
1.4.1. Nợ công có xu hướng ngày càng tăng cả về quy mô và tỷ trọng...........
1.4.2. Đầu tư kém hiệu quả.............................................................................
1.4.3. Quản lí nợ công....................................................................................
1.5. Vài nét về khủng hoảng nợ công châu Âu................................................10
2. NGUYÊN NHÂN...............................................................................................11
2.1 Vay nợ để đầu tư, phát triển kinh tế..........................................................11
2.2 Sử dụng nợ công cho đầu tư kém hiệu quả.............................................11
2.3 Mất cân đối thu – chi ngân sách kéo dài.................................................11
2.4 Quản lý, kiểm soát kém hiệu quả, thiếu minh bạch.................................12
3. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP...........................................................................13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................14
TÌnh hình nợ công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌnh hình nợ công - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TÌnh hình nợ công 9 10 358