Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2012

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Phuong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH KH& CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
KHCN –TN3/11-15
“Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”
---------------------------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Số: 11
Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG

NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Đề tài:
“Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây
Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch,
xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020’’

Chủ nhiệm đề tài:
Cơ quan chủ trì:
Người thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

TS. Trần Trung Dũng
Trường Đại học Tây Nguyên
TS. Trần Trung Dũng
Trường Đại học Tây Nguyên

ĐẮK LẮK – 05/2013

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH KH& CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
KHCN –TN3/11-15
“Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”
---------------------------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Số: 11
Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Đề tài:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
“Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây
vàTRỌNG
đề xuất phương
án quy
hoạch,
CHƯƠNG TRÌNHNguyên
KH&CN
ĐIỂM CẤP
NHÀ
NƯỚC KHCN-TN3/11xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020’’
15
“Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên”
---  --CƠ QUAN CHỦ TRÌ
CƠ QUAN THỰC HIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ĐỀ TÀI
“ĐIỀUCHỦ
TRA,NHIỆM
ĐÁNHĐỀ
GIÁ
HIỆN TRẠNG THUNGƯỜI
GOM, THỰC
VẬN CHUYỂN
TÀI
HIỆN
VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ
CHẤT THẢI RẮN PHÙ HỢP ĐẾN NĂM 2020”
TS. Trần Trung Dũng

TS. Trần Trung Dũng

CHUYÊN ĐỀ SỐ: …
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỦA TỈNH KOM TUM
ĐẮK LẮK , 05/2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC..........................................................................iii
TÓM TẮT..................................................................................................................1
PHẦN 1 MỞ ĐẦU.....................................................................................................2
1.1 Tính cấp thiết.............................................
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH KH& CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC
KHCN –TN3/11-15
“Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”
---------------------------
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Số: 11
Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK
Đề tài:
“Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây
Nguyên và đề xuất phương án quy hoạch,
xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020’’
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trung Dũng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Tây Nguyên
Người thực hiện: TS. Trần Trung Dũng
Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Tây Nguyên
ĐẮK LẮK – 05/2013
Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2012 - Người đăng: Nguyen Thanh Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2009-2012 9 10 291