Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình tai nạn lao động nước ta 2012

Được đăng lên bởi kembongntc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 543/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tình hình tai nạn lao động năm 2012
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các Bộ, Ngành, các
địa phương tình hình tai nạn lao động trong năm 2012 trên toàn quốc như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số vụ tai nạn lao động
Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm
2012 trên toàn quốc đã xảy ra 6777 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 6967 người
bị nạn, trong đó:
- Số vụ tai nạn lao động chết người: 552 vụ
- Số người chết: 606 người
- Số vụ TNLĐ có 02 người bị nạn trở lên: 95 vụ
- Số người bị thương nặng: 1470 người
- Nạn nhân là lao động nữ: 1842 người
2. Tình hình TNLĐ ở các địa phương
2.1. Những địa phương xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người năm 2012
Theo số liệu báo cáo, trong năm 2012, 10 địa phương để xảy ra nhiều vụ tai
nạn chết người nhất là TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương,
Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và Bình Thuận:
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Địa phương

Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Hà Nội
Bình Dương
Đồng Nai
Hà Tĩnh
Bà Rịa -Vũng Tàu
Long An
Đà Nẵng
Bình Thuận

Số vụ

Số vụ chết
người

Số người
bị nạn

Số người
chết

Số người
bị thương
nặng

1568
454
152
446
1624
89
302
63
48
37

98
33
31
29
25
23
20
16
15
12

1583
515
117
450
1658
94
309
63
48
40

106
39
37
33
27
23
22
16
15
13

160
273
80
34
147
71
99
15
4
5

Bảng 1: 10 địa phương xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người

2.2. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng trong năm 2012
- Vào 8h30 phút ngày 29/4/2012, vụ tai nạn do ngạt khí độc dưới hầm lò
làm chết 04 người, tại Công ty cổ phần Sinh Phát Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh
Ninh Bình.
- Vào sáng ngày 21/5/2012, vụ TNLĐ do sạt lở đá làm chết 03 người tại
Công ty Tân Hoàng An, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Vào 10h sáng ngày 21/5/2012, vụ tai nạn do sét đánh gây nổ mìn tại khai
trường của Hợp tác xã Cường Thịnh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
làm 06 người chết và 04 người bị thương.
- Vào 11h20 phút ngày 23/7/2012 tại Xí nghiệp than Uông Bí, Quảng Ninh
xảy ra vụ tai nạn lao động do bục nước tại lò thượng làm 03 người chết, 04
người bị thương.
- Vào 15h30 phút ngày 19/8/2012, vụ tai nạn lao động do sập hầm tại Công
trình thuỷ điện Nậm Pông thuộc địa phận xã Châu Hạnh - Quỳ Châu - Nghệ An
làm 02 người chết, 05 người bị thương.
- Vào 11h45 phút ngày 18/11/2012, vụ tai nạn lao động do sập cần cẩu tại
cảng hạ lưu PTSC, thành phố V...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 543/TB-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013
THÔNG BÁO
Tình hình tai nạn lao động năm 2012
Bộ Lao động - Thương binh hội thông báo đến c Bộ, Ngành, các
địa phương tình hình tai nạn lao động trong năm 2012 trên toàn quốc như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Số vụ tai nạn lao động
Theo báo o của 63/63 tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, trongm
2012 trên toàn quốc đã xảy ra 6777 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 6967 người
bị nạn, trong đó:
- Số vụ tai nạn lao động chết người: 552 vụ
- Số người chết: 606 người
- Số vụ TNLĐ có 02 người bị nạn trở lên: 95 vụ
- Số người bị thương nặng: 1470 người
- Nạn nhân là lao động nữ: 1842 người
2. Tình hình TNLĐ ở các địa phương
2.1. Những địa phương xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người năm 2012
Theo số liệu báo cáo, trong năm 2012, 10 địa phương để xảy ra nhiều vụ tai
nạn chết người nhất TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nội, Bình Dương,
Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và Bình Thuận:
TT Địa phương Số vụ
Số vụ chết
người
Số người
bị nạn
Số người
chết
Số người
bị thương
nặng
1 Tp. Hồ Chí Minh
1568 98 1583 106 160
2 Quảng Ninh
454 33 515 39 273
3 Hà Nội
152 31 117 37 80
4 Bình Dương
446 29 450 33 34
5 Đồng Nai
1624 25 1658 27 147
6 Hà Tĩnh
89 23 94 23 71
7 Bà Rịa -Vũng Tàu
302 20 309 22 99
8 Long An
63 16 63 16 15
9 Đà Nẵng
48 15 48 15 4
10 Bình Thuận
37 12 40 13 5
Bảng 1: 10 địa phương xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người
Tình hình tai nạn lao động nước ta 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình tai nạn lao động nước ta 2012 - Người đăng: kembongntc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tình hình tai nạn lao động nước ta 2012 9 10 751