Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình TBT Việt Nam với các nước EU

Được đăng lên bởi Loan Phi Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các cái định nghĩa nguyên nhân gì đó Ngân nói hết rồi, t chỉ nói về việc rào cản VN
về da giày sang EU hay thủy sản sang Mỹ gặp phải rào cản gì? Mấy cái số liệu xanh
xanh khỏi đọc dài dòng, khi nào chọn làm thì đọc
Đầu tiên là lí do để chúng ta cần vượt rào?
-

-

-

Rào cản đặt ra chủ yếu là để bảo hộ sản phẩm trong nước của họ, khiến cho
sản phẩm xuất khẩu của nước ta không dễ gì thâm nhập vào thị trường của
họ
Họ yêu cầu cao cũng chỉ vì sức khỏe của người trong nước họ mà sản phẩm
xuất khẩu của ta gặp rất nhiều vấn đề này.
Họ không tin tưởng vào việc kiểm tra hàng ở nước ta nên họ thiết lập nhiều
khâu kiểm tra, đánh giá lại sản phẩm làm tăng chi phí, tăng giá nhập khẩu,
khiến cho DN nước ta phải chịu nhiều khoản.
CHúng ta vượt rào bằng cách hạn chế nhập, sẽ tiết kiệm đc khoản cho
chúng ta . Tự cung những nguyên liệu mà bấy lâu phải nhập từ nước ngoài
để làm ra thành phẩm

VỀ DA GIÀY SANG EU HAY RÀO CẢN VỚI EU

Các doanh nghiệp (DN) da giày trong nước đang có nhiều cơ hội để tăng sản
lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA)
được ký kết. Song làm thế nào để da giày Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ
thuật ở các thị trường này là bài toán không hề đơn giản, đặc biệt với DN vừa
và nhỏ.
Thiếu tiêu chí an toàn sản phẩm
Chúng ta gặp vấn đề về tiêu chuẩn kĩ thuật mà EU đặt ra. Vì sao chúng ta lại có
vấn đề về nó?
Do các DN của nước ta thiếu thông tin và hiểu biết thấu đáo về quy chuẩn, tiêu
chuẩn pháp lý và tiêu chuẩn tư nhân tại thị trường EU, đặc biệt là thiếu tiêu chí
về an toàn sản phẩm (đặc trưng cho mức độ an toàn khi sản xuất hay tiêu dùng
sản phẩm), chỉ tiêu an toàn sinh thái (phản ánh mức độ gây độc hại, ảnh hưởng
đến môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất và tiêu dùng sản
phẩm),v.v...

- An toàn sinh thái ở nước ta ít được các DN chú trọng vì nó mới mẻ và khó
thực hiện, tỷ lệ DN này khá cao trong tổng DN và chủ yếu là DN sản xuất
nguyên phụ liệu, sản xuất da giày trong nội địa
- Việt Nam cũng chưa có các thương hiệu mạnh, chứng nhận tiêu chuẩn
của Việt Nam lại chưa được quốc tế thừa nhận, do vậy chi phí xuất khẩu
tăng vì phải đánh giá nhiều lần. Bên cạnh đó, ngành da giày cũng chưa có
đầu mối quản lý (chúng ta cần nhà nước làm đầu mối), cung cấp một
cách hệ thống và cập nhật các yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
Thực trạng khác là phần lớn các DN da giày hiện nay hoạt động sản xuất và xuất
khẩu theo mô hình CMC, tức là khách hàng cung cấp mẫu thiết kế, nguyên liệu
và bộ tài liệu hướng dẫn tuân thủ và yêu cầu ...
 
!"#$%""&'())*&+",-.
./01!!2/1-31
Đầu ên là lí do để chúng ta cần vượt rào?
4 5(%-678")93:;%1/
")93.+/9%:;/<!=3>):?%
1
4 @1AB"C/0D%:?:;13")93
.+/9%()++E
4 @1/<F:G/63G:;1->)
//63-H")93-3I)JI>)/9
/K:;)/E
4 @L:M7NH>)"OF/3/
LEPQR-37+-)>)S:;
6-3)93
TKUVWXYZUV#$@UY5X[\ ]W#$
!)^K_!:;`86I"
-:M.+/9:?&'#$/@)P:`3HQ!^aPU_
:M/b/EZ-36! 3:Mc/'
>G:?-7/<`(7;KS
0E
Thiếu êu chí an toàn sản phẩm
L()+êu chuẩn kĩ thuật 3#$(E "L-H
+*
KK%:;<F67+c9F
9))-bF9:H:?#$(7-FJ
")93^(:3C8/".+F!d
")93_F"^)3C88H:G
3<:?.cc".+F!d"
)93_EEEE
Tình hình TBT Việt Nam với các nước EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình TBT Việt Nam với các nước EU - Người đăng: Loan Phi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tình hình TBT Việt Nam với các nước EU 9 10 332