Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình thu chi năm 2012

Được đăng lên bởi lhue1611-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Tình hình thu chi năm 2012.
Năm 2012, mức bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội nhất trí thông
qua là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP.Gần đây, có ý kiến cho rằng bội chi
NSNN tăng cao hơn mức dự toán, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho
rằng, những số liệu được nêu chưa phản ánh chính xác thực trạng. Mặc dù có
nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu về thu, chi và bội chi NSNN vẫn nằm trong
phạm vi khống chế mức dự toán QH cho phép.
Tháng 10, mức bội chi ước 4.865 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng 124.955 tỷ đồng,
bằng 89,1% dự toán năm. Tính đến ngày 25-10-2012, đã thực hiện phát hành
được xấp xỉ 109.050 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 154,8% số thực hiện
năm 2011 và bằng 90,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.
Bộ Tài chính cũng đã xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chiến lược tài chính (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ
tướng Chính phủ), trong đó đã đặt mục tiêu giảm mức bội chi NSNN xuống
dưới 4,5%
Để triển khai mục tiêu này, đồng thời nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh
tế vĩ mô, bội chi ngân sách đã được điều chỉnh giảm liên tục. Năm 2011, bội chi
ngân sách theo dự toán ban đầu là 5,3%GDP, trong điều hành đã giảm xuống
4,9%GDP. Năm 2012, bội chi được dự toán và điều hành ở mức 4,8%GDP.
1. Tổng quan kinh tế trong nước năm 2012
Về tổng thể, các mục tiêu quan trọng nhất đã đề ra trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã cơ bản đạt được
trong năm 2012. Tăng trưởng kinh tế không đạt tốc độ như kế hoạch đề ra,
nhưng xét trong bối cảnh chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, đồng thời thực
hiện bước đầu tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó
khăn, biến động thì mức tăng trưởng đạt được như trong năm 2012 cũng là đáng
khích lệ.
Tốc độ tăng trưởng GDP 2012 thực hiện cả năm là 5,03% (kế hoạch là 66,5%); kim ngạch xuất khẩu thực hiện cả năm tăng 18,2% (kế hoạch là 13%);
lạm phát được kiềm chế ở mức 01 con số 6,81%; lãi suất tín dụng giảm; dự trữ
ngoại hối tăng; tỷ giá ổn định; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số sản xuất
công nghiệp dần phục hồi và có xu hướng tăng; chỉ số tồn kho giảm dần; khu
vực nông nghiệp và dịch vụ giữ được đà tăng trưởng khá; tình hình chính trị - xã
hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội được
quan tâm giải quyết.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục đạt tăng trưởng tốt và là động lực
tăng trưởng chính của nền kinh tế trong năm 2012. Tốc độ tăng trưởng ngành
công nghiệp và xây dựng tuy giảm xuống còn ...
I.Tình hình thu chi năm 2012.
Năm 2012, mức bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội nhất trí thông
qua là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP.Gần đây, có ý kiến cho rằng bội chi
NSNN tăng cao hơn mức dự toán, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho
rằng, những số liệu được nêu chưa phản ánh chính xác thực trạng. Mặc dù có
nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu về thu, chi và bội chi NSNN vẫn nằm trong
phạm vi khống chế mức dự toán QH cho phép.
Tháng 10, mức bội chi ước 4.865 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng 124.955 tỷ đồng,
bằng 89,1% dự toán năm. Tính đến ngày 25-10-2012, đã thực hiện phát hành
được xấp xỉ 109.050 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 154,8% số thực hiện
năm 2011 và bằng 90,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.
Bộ Tài chính cũng đã xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chiến lược tài chính (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ
tướng Chính phủ), trong đó đã đặt mục tiêu giảm mức bội chi NSNN xuống
dưới 4,5%
Để triển khai mục tiêu này, đồng thời nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh
tế vĩ mô, bội chi ngân sách đã được điều chỉnh giảm liên tục. Năm 2011, bội chi
ngân sách theo dự toán ban đầu là 5,3%GDP, trong điều hành đã giảm xuống
4,9%GDP. Năm 2012, bội chi được dự toán và điều hành ở mức 4,8%GDP.
1. Tổng quan kinh tế trong nước năm 2012
Về tổng thể, các mục tiêu quan trọng nhất đã đề ra trong kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã cơ bản đạt được
trong năm 2012. Tăng trưởng kinh tế không đạt tốc độ như kế hoạch đề ra,
nhưng xét trong bối cảnh chính phủ tập trung kiềm chế lạm phát, đồng thời thực
hiện bước đầu tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó
khăn, biến động thì mức tăng trưởng đạt được như trong năm 2012 cũng là đáng
khích lệ.
Tốc độ tăng trưởng GDP 2012 thực hiện cả năm là 5,03% (kế hoạch là 6-
6,5%); kim ngạch xuất khẩu thực hiện cả năm tăng 18,2% (kế hoạch là 13%);
lạm phát được kiềm chế ở mức 01 con số 6,81%; lãi suất tín dụng giảm; dự trữ
ngoại hối tăng; tỷ giá ổn định; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số sản xuất
công nghiệp dần phục hồi và có xu hướng tăng; chỉ số tồn kho giảm dần; khu
vực nông nghiệp và dịch vụ giữ được đà tăng trưởng khá; tình hình chính trị - xã
hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội được
quan tâm giải quyết.
Tình hình thu chi năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình thu chi năm 2012 - Người đăng: lhue1611-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tình hình thu chi năm 2012 9 10 286