Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống

Được đăng lên bởi Đặng Thuỳ Liên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. GIỚi THIỆU NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Số tiền đề nghị vay
: 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Lãi suất
: 1.05 %/tháng.

Mục đích vay vốn
: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty Sika Hữu hạn Việt Nam để
thi công Hardener cho công trình: Nhà máy điện STANLEY Việt Nam giai đoạn IV tại Phú Thụy, Gia
Lâm, Hà Nội.

Thời hạn xin vay
: 03 tháng

Phương thức trả nợ
: Trả lãi hàng tháng, gốc trả theo tiến độ được thanh toán tiền thi công.

Tài sản đảm bảo
: bảo lãnh bằng nhà và đất thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà
Nội đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn S
II. Thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng khi lần đầu đến vay vốn tại NH
1. Tư cách pháp nhân

Tên khách hàng
: Công ty TNHH HK

Đăng ký kinh doanh số: 010201XXX do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày lần đầu ngày 28/05/X, đăng ký
thay đổi lần thứ nhất ngày 15/04/X+1.

Loại hình doanh nghiệp
: Công ty TNHH.

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Điện thoại
: 04.8XXXXX
Fax: 88XXXX

Đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Thạch S
Chức vụ: Giám đốc

Đại diện vay vốn
: Ông Nguyễn Văn S
Chức vụ: Giám đốc
(Theo biên bản họp hội đồng thành viên ngày 10/11//X+2)

Vốn điều lệ đăng ký : 1.800.000.000 đồng

Vốn góp đến thời điểm vay: 1.200.000.000đ

Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất, mua bán nhựa, chất dẻo, mỹ phẩm, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)
+ Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sơn và chất chống thấm
+Xây dựng các công trình giao thông dân dụng và công nghiệp
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị: VNĐ
30/09/X+2
1,325,099,779
85,156,834
63,615,229
389,158,132

Chỉ tiêu
I. TSLĐ và ĐTNH
1. Tiền mặt tại quỹ
2. Tiền gửi NH
3. Phải thu của khách hàng
4. Các khoản phải thu khác
5. Thuế GTGT đợc khấu trừ
6. Hàng tồn kho
7. Tài sản lưu động khác
II. TSCĐ, ĐT dài hạn
1. Tài sản cố định
- Nguyên giá
- Hao mòn luỹ kế
2. Chi phí trả trớc dài hạn

31/12/X
1,021,788,166
29,646,668
1,098,714
353,616,235

31/12/X+1
898,553,496
22,041,385
23,058,577
369,976,372

1,421,529
440,369,157
195,635,863

16,712,220
271,129,079
195,635,863

26,187,548
665,611,173
95,370,863

40,663,611
477,222,222
-6,558,611

203,043,827
234,485,123
-14,213,496

197,343,208
254,775,092
-57,431,884

TỔNG TÀI SẢN
I. Nợ phải trả
1. Nợ ngắn hạn

1,062,451,777
123,403,436
123,403,436

1,101,597,323
123,018,664
123,018,664

1,522,442,987
242,292,811
242,292,811

-1-

- Vay ngắn hạn
- Phải trả cho ngời bán
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
- Phải trả nhân viên
- Phải trả, phải nộp khác
...
I. GIỚi THIỆU NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG
Số tiền đề nghị vay : 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn).
Lãi suất : 1.05 %/tháng.
Mục đích vay vốn : Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu cho Công ty Sika Hữu hạn Việt Nam để
thi công Hardener cho công trình: Nhà máy điện STANLEY Việt Nam giai đoạn IV tại Phú Thụy, Gia
Lâm, Hà Nội.
Thời hạn xin vay : 03 tháng
Phương thức trả nợ : Trả lãi hàng tháng, gốc trả theo tiến độ được thanh toán tiền thi công.
Tài sản đảm bảo : bảo lãnh bằng nhà và đất thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà
Nội đứng tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn S
II. Thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng khi lần đầu đến vay vốn tại NH
1. Tư cách pháp nhân
Tên khách hàng : Công ty TNHH HK
Đăng ký kinh doanh số: 010201XXX do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày lần đầu ngày 28/05/X, đăng ký
thay đổi lần thứ nhất ngày 15/04/X+1.
Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH.
Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Điện thoại : 04.8XXXXX Fax: 88XXXX
Đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Thạch S Chức vụ: Giám đốc
Đại diện vay vốn : Ông Nguyễn Văn S Chức vụ: Giám đốc
(Theo biên bản họp hội đồng thành viên ngày 10/11//X+2)
Vốn điều lệ đăng ký : 1.800.000.000 đồng
Vốn góp đến thời điểm vay: 1.200.000.000đ
Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất, mua bán nhựa, chất dẻo, mỹ phẩm, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)
+ Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sơn và chất chống thấm
+Xây dựng các công trình giao thông dân dụng và công nghiệp
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 31/12/X 31/12/X+1 30/09/X+2
I. TSLĐ và ĐTNH 1,021,788,166 898,553,496 1,325,099,779
1. Tiền mặt tại quỹ 29,646,668 22,041,385 85,156,834
2. Tiền gửi NH 1,098,714 23,058,577 63,615,229
3. Phải thu của khách hàng 353,616,235 369,976,372 389,158,132
4. Các khoản phải thu khác
5. Thuế GTGT đợc khấu trừ 1,421,529 16,712,220 26,187,548
6. Hàng tồn kho 440,369,157 271,129,079 665,611,173
7. Tài sản lưu động khác 195,635,863 195,635,863 95,370,863
II. TSCĐ, ĐT dài hạn
1. Tài sản cố định 40,663,611 203,043,827 197,343,208
- Nguyên giá
477,222,222 234,485,123 254,775,092
- Hao mòn luỹ kế
-6,558,611 -14,213,496 -57,431,884
2. Chi phí trả trớc dài hạn
TỔNG TÀI SẢN 1,062,451,777 1,101,597,323 1,522,442,987
I. Nợ phải trả 123,403,436 123,018,664 242,292,811
1. Nợ ngắn hạn 123,403,436 123,018,664 242,292,811
- 1 -
Tình huống - Trang 2
Tình huống - Người đăng: Đặng Thuỳ Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tình huống 9 10 886