Ktl-icon-tai-lieu

tình huống quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi lilas-le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thanh Tâm
Mã sinh viên: 10D130179

Để cụ thể hóa chính sách luôn thoả mãn nhu cầu khách hàng và ngày càng cải tiến chất
lượng, mục tiêu chất lượng của công ty chuyên sản xuất và cung ứng cột điện và cấu kiện
bê tộng được thiết lập là tăng doanh thu hàng năm lên 10%.
1.

Phân tích tình huống, đưa ra nhận xét nội dụng cụ thể hóa về chính sách

chất lượng như trên đã phù hợp chưa?
Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và ngày càng cải tiến chất lượng, mục tiêu chất lượng
mà công ty cần hướng đến không chỉ là tăng doanh thu, mà phải lưu ý tới các nội dung cụ thể
như: về nhu cầu khách hàng thì cần chú ý tới chất lượng, đặc điểm của sản phẩm; thời gian; giá
cả; dịch vụ sau bán. Ngoài ra nội dung cụ thể hóa của chính sách chất lượng của một công ty nên
nêu ra toàn diện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng: con người; máy
móc, thiết bị; phương pháp; nguyên liệu; thông tin. Từ những lý lẽ trên ta có thể dễ dàng nhận
thấy nội dung cụ thể hóa chính sách chất lượng của công ty đưa ra là chưa đúng mục tiêu chính
sách.
2.
•

Chưa phù hợp thì nêu từ 2-3 nội dung cụ thể hóa của chính sách trên.

Củng cố và ngày càng phát triển mối quan hệ tin cậy với khách hàng nhằm thỏa

mãn tối đa mọi yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật.
•

Giữ gìn và phát huy “uy tín mọi mặt” là triết lý xuyên suốt tất cả hoạt động sản

xuất kinh doanh.
•

Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

•

Duy trì hoạt động 5S & Kaizen nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu

quả để nâng cao thu nhập và cùng chia sẻ lợi nhuận.
•

Thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của nhân viên,

xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển toàn
diện của Công ty.

...
H và tên: Nguy n Th Thanh Thanh Tâm
Mã sinh viên: 10D130179
Để cụ thể hóa chính sách luôn thoả mãn nhu cầu khách hàng và ngày càng cải tiến chất
lượng, mục tiêu chất lượng của công ty chuyên sản xuất và cung ứng cột điện và cấu kiện
bê tộng được thiết lập là tăng doanh thu hàng năm lên 10%.
1. Phân tích tình huống, đưa ra nhận xét nội dụng cụ thể hóa về chính sách
chất lượng như trên đã phù hợp chưa?
Để thỏa mãn nhu cầu khách hàng ngày càng cải tiến chất lượng, mục tiêu chất lượng
công ty cần hướng đến không chỉ tăng doanh thu, phải lưu ý tới các nội dung cụ thể
như: về nhu cầu khách hàng thì cần chú ý tới chất lượng, đặc điểm của sản phẩm; thời gian; giá
cả; dịch vụ sau bán. Ngoài ra nội dung cụ thể hóa của chính sách chất lượng của một công ty nên
nêu ra toàn diện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng: con người; máy
móc, thiết bị; phương pháp; nguyên liệu; thông tin. Từ những lẽ trên ta thể dễ dàng nhận
thấy nội dung cụ thể hóa chính sách chất lượng của công ty đưa ra chưa đúng mục tiêu chính
sách.
2. Chưa phù hợp thì nêu từ 2-3 nội dung cụ thể hóa của chính sách trên.
Củng cố ngày càng phát triển mối quan hệ tin cậy với khách hàng nhằm thỏa
mãn tối đa mọi yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật.
Giữ gìn phát huy uy tín mọi mặt” triết xuyên suốt tất cả hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Duy trì hoạt động 5S & Kaizen nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu
quả để nâng cao thu nhập và cùng chia sẻ lợi nhuận.
Thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của nhân viên,
xây dựng một tập thể chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển toàn
diện của Công ty.
tình huống quản trị chất lượng - Người đăng: lilas-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tình huống quản trị chất lượng 9 10 578