Ktl-icon-tai-lieu

Tình huống trong quản trị

Được đăng lên bởi Thư Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TÌNH HUỐNG 1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THÁI BÌNH (TBS)
Bộ phận quản lý và lập kế hoạch sản xuất là một trong những bộ phận quan trọng nhất của TBS. Bộ phận này chịu
trách nhiệm lên kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng và hàng năm cho tất cả các nhà máy. Cụ thế, bộ phận
quản lý và lập kế hoạch sản xuất sẽ ra chỉ tiêu sản xuất cho từng nhà máy trong sự liên kết thông tin với nhu cầu
khách hàng và những yêu cầu về quy trình sản xuất. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bộ phận quản lý và lập kế
hoạch sản xuất có quyền yêu cầu tất cả các nhà máy và hệ thống cửa hàng cung cấp những thông tin và tài liệu liên
quan trong quá trình lên kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, bộ phận này còn chịu trách nhiệm báo cáo trước HĐQT
về những nhà máy, cửa hàng không hoàn thành kế hoạch sản xuất và những vấn đề phát sinh ngoài khả năng dự
liệu.
Theo bà Thảo, giám đốc bộ phận quản lý và lập kế hoạch sản xuất, để đảm bảo các nhà máy thực hiện đúng các
mục tiêu đặt ra như chất lượng, số lượng, chủng loại và thời gian giao nhận…thì cần thiết phải tiến hành xác định
một quy trình thích hợp khép kính được gọi là “lead time” (khoảng thời gian được tính từ khi nhận đơn hàng cho
đến khi giao hàng cho khách). Vì TBS chủ yếu sản xuất giày theo yêu cầu khách hàng nên có sự khác biệt rất lớn
giữa các đơn hàng với nhau về đặc tính, kiểu dáng, màu sắc, thời gian yêu cầu. Cũng theo bà Thảo “lead time” cho
một kiểu giày mới tại TBS khoảng 90 ngày. Sản xuất chiếm từ 25 đến 30 ngày, chuẩn bị nguyên liệu sản xuất cũng
mất 30 đến 35 ngày, như vậy chỉ còn trên dưới 25 đến 30 ngày để chuẩn bị cho phát triển mẫu, sản xuất mẫu và đưa
vào sản xuất hàng loạt.
Hơn 60% nguyên liệu phục vụ cho sản xuất được TBS nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý và một
số quốc gia khác. Vấn đề phát sinh liên quan đến thời gian nhập nguyên vật liệu chiếm hơn 60% nguyên nhân gây
ra những chậm trễ của TBS, đặc biệt là nhận hàng qua đường hàng không. Chẳng hạn, nguyên vật liệu không phù
hợp, sai biệt so với yêu cầu về chất lượng và số lượng hay nhà cung cấp lại chậm trễ trong cung ứng đơn
hàng….Song song với điều đó, lực lượng lao động là một vấn đề gây nhiều khó khăn. Trong mùa cao điểm, thật
khó khăn để thuê công nhân, đặc biệt là lao động lành nghề. Nếu sử dụng lao động tăng ca thì TBS phải chịu những
gánh nặng và tài chính và các chỉ tiêu kinh doanh cũng như là những quy định gắt gao liên quan đến công đoàn.
Câu hỏi:
1. Bài tập tình huống trên nói về vấn đề gì?
2.Anh/chị hãy chỉ ra những khó khăn hiện tại của bộ phậ...
1
TÌNH HUỐNG 1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THÁI BÌNH (TBS)
 !"#$
%&'()*%+%%#",-*
./&(0%#1&(2&3&)
%#()4#5"67&'-89:&*
;#4#()%%#'<=2&&&'&(
%5("(8;*#>$%&'%%93?6@
4%#*=284%&&+A1
&'"
B *&%8<*878%%#1&'8C%
-&(8D99:*<9:*&E&&&F5)&&&%8$
#5G:HG89:&IBA&BJKE&&89:G0&8L
8&&%M"N5 !#&#B#()%(;1%&'3
&%8L3&48DG*&7A%*O*E&&#()",PB IBA&BJ
&7&#3&& !QR#"!&0ST8UR#*V$#(&'P
UR8UT#*9#/>(A93&ST8UR#87V$%&7W*W89
"
?LXRY#(&'--89: !V06&Z*?@<* @<*[
<<&%"N84%&&(8E&&#(&'&LXRY#(\\#
] !*8D&'89E2",^*#(&'2_
:*&&'3&#()49:<9:#&]`8L
F"!3&8&48;*19:884\#&4;+" _8&7*
;+87(2\*8D&'84"a=A-8+5 !&$
%D&G%/&(&AP9#8$O&(828"
Câu hỏi:

 !""#$%& '()*+,+"-.%/*0%12
34567+89:'()*+,+"-.%/*0; <0!*9"*
=:">?!""#
TÌNH HUỐNG 2. HÀNG CHẾ TẠO BÁN DẪN
?b%AWK!cM&4b8&'=d9L \#"?b8b8%:
%`"?&'#18BA8<&a"e?BAB*$$*8b
f5%2&d8g&3&2'
"h8;*28b84$<*2i&j&*\G+G&g`87d
b2'8"
5#%&'$<9k
l",%-&(b)9/E&+&(938%%-"
S"a9E&8b289:9d4%8;7;:&4\A&" #8;*&4
9d&+`-&(O"
U"a9E&*;&*G`m&&m&*9&;G8f #@1
&'#"
n",/;G8:%"io&9E&84/&'-\5"
T"a9E&)9/\818&GC82&9E(&"
Tình huống trong quản trị - Trang 2
Tình huống trong quản trị - Người đăng: Thư Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tình huống trong quản trị 9 10 223