Ktl-icon-tai-lieu

Tình trạng lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2623 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY - NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ

Tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam thời kỳ 2007 - Quý I năm 2011
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Tốc độ tăng trưởng GDP %
Lạm phát %

2007

2008

2009

2010

Quý I 2011

8.46

6.31

8.30

22.97

5.32

6.78

5.50

6.88

11.75

6.2

Năm

Tốc độ tăng trưởng GDP %

Lạm phát %

TÌNH TRẠNG LẠM

PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ

Lời mở đầu
Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới thì lạm
phát đã và đang trở thành một vấn đề mang tính thời sự cấp bách đối với nhiều quốc gia.
Lạm phát trong thời kì nào thì cũng luôn mang cùng một bản chất tuy nhiên trong mỗi một
thời kì khác nhau của nền kinh tế thì lạm phát lại có những biểu hiện mới và có những
nguyên nhân mới cần phải được xem xét. Vì vậy tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu
khoa học về lạm phát nhưng việc tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này vẫn luôn mang tính cấp

Trang 1

TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY - NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ

thiết, từ đó giúp đưa ra được những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng lạm phát, giúp cho
nền kinh tế phát triển và tăng trưởng một cách bền vững.
Đối với Việt Nam, chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, từ
nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhắc
đến nền kinh tế thị trường thì vấn đề lạm phát là một vấn đề mang tính tất yếu và khách
quan, và muốn được hưởng những lợi ích về vật chất mà nền kinh tế thị trường có thể mang
lại thì chúng ta phải khắc phục và giải quyết cho được vấn đề lạm phát.
Để có thể thực hiện được điều đó thì chúng ta cần phải có được những nhận thức đầy
đủ và đúng đắn về lạm phát. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem lạm phát là gì? Do đâu mà có
lạm phát? Tại sao người ta lại quan tâm đến lạm phát? Từ đó chúng ta sẽ có được những
giải pháp đúng đắn và phù hợp nhằm kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, góp phần đẩy mạnh quá
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh.
Qua quá trình tham khảo tài liệu cùng với những kiến thức đã được lĩnh hội trên ghế nhà
trường, chúng em đã chọn đề tài: “TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG
NĂM GẦN ĐÂY NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ”

Phần 1 :
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT
1.1. Lạm phát
1.1.1. Khái niệm
Có nhiều nhà kinh tế đã đi tìm một định nghĩa đúng cho thuật ngữ lạm phát , nhưng
nói chung chưa có một thống nhất hoàn toàn...
TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY - NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ
TÌNH TRẠNG LẠM
PHÁT Ở VIỆT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
NHỮNG BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ
Lời mở đầu
Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới thì lạm
phát đã đang trở thành một vấn đề mang tính thời s cấp bách đối với nhiều quốc gia.
Lạm phát trong thời o thì cũng luôn mang cùng một bản chất tuy nhiên trong mỗi một
thời khác nhau của nền kinh tế t lạm phát lại có những biểu hiện mới và có những
nguyên nhân mới cần phải được xem t. vậy tuy đã nhiều công trình nghiên cứu
khoa học về lạm phát nhưng việc tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này vẫn luôn mang tính cấp
Trang 1
Tc độ tăng trưởng GDP và tỉ l lạm phát ở Việt Nam thời kỳ 2007 - Quý I năm 2011
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Năm
Tc độ tăng trưởng GDP % Lạm phát %
Tốc độ tăng trưởng GDP %
8.46
6.31
5.32
6.78
5.50
Lạm phát %
8.30
22.97
6.88
11.75
6.2
2007
2008
2009
2010
Quý I 2011
Tình trạng lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình trạng lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tình trạng lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây 9 10 748