Ktl-icon-tai-lieu

TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔ CHỨC GIAO THÔNG
TẠI NÚT

1

Chương 6: TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT.
I. Tổ chức xe chạy tại nút.
1. Khái niệm chung.
2. Bố trí làn xe chuyên dùng.
3. Tổ chức xe rẽ trái.
4. Tổ chức giao thông bằng đảo.
5. Điều chỉnh tổ chức giao thông.
6. Tổ chức giao thông xe đạp tại nút.
7. Tổ chức giao thông đi bộ tại nút.
II. Các đại lượng cơ bản của dòng xe.
1. Các khái niệm cơ bản.
2. Quan hệ giữa các đại lượng cơ bản của dòng xe.
3. Khả năng thông qua của mặt cắt ngang đường.
III. Nút giao thông không bố trí đèn tín hiệu và khả năng thông qua.
IV. Nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu.
1. Mục đích điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu.
2. Các loại đèn tín hiệu và phương thức hoạt động.
3. Các tham số điều khiển.
4. Xác định khả năng thông qua.
V. Tính toán điều khiển nút đơn với chu kỳ cố định.
1. Thu thập số liệu đầu vào.
2. Tính thời gian chu kỳ đèn.
3. Thời gian chờ trung bình của xe tại nút.
4. Tính khả năng thông qua của xe rẽ trái.
5. Tính khả năng thông xe cả nút điều khiển bằng đèn tín hiệu.
************************
Chương 6: TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT.
2

§1. Tổ chức xe chạy tại nút

I. Khái niệm chung.
Nhiệm vụ cơ bản của tổ chức giao thông tại nút là đảm bảo an toàn cho
xe và người đi bộ, nâng cao năng lực thông xe của nút b ằng cách t ổ ch ức t ốt xe
chạy theo các hướng (đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải), bố trí hợp lý các đảo giao thông,
các đèn tín hiệu và dấu hiệu, biển báo giao thông.
II.

Bố trí làn xe chuyên dùng.

1.

Khi số lượng xe chạy thẳng, rẽ trái, rẽ phải tương đối đều nhau và

có số lượng nhất định, có thể bố trí các làn xe riêng cho xe chạy thẳng, rẽ trái,
rẽ phải. Để tiết kiệm sử dụng đất, đặc biệt là khi chiều rộng đường không đ ủ,
làn xe rẽ trái có thể bố trí lệch về phía trái (hình 8-18 trang 186). Đối với xe thô
sơ có thể bố trí riêng và cách ly với phần xe cơ giới bằng dải phân cách.
2.

Nếu số lượng xe chạy thẳng tương đối lớn, có thể bố trí hai làn xe

chạy thẳng.
3.

Nếu số xe rẽ trái nhiều, xe rẽ phải ít, có thể bố trí làn xe rẽ trái

riêng, còn xe rẽ phải và xe chạy thẳng dùng chung một làn xe.
4.

Nếu xe rẽ trái và xe chạy thẳng ít, xe rẽ ph ải nhi ều, có th ể b ố trí 1

làn xe rẽ phải riêng, và 1 làn xe dùng chung cho xe rẽ trái và xe đi thẳng.
5.

Nếu xe rẽ trái và rẽ phải đều ít có thể chạy chung với xe đi thẳng.

6.

Nếu chiều rộng mặt đường tương đối hẹp, khó có th ể bố trí làn xe

riêng cho từng loại, thì chỉ có thể phân chia phần đường cho xe c ơ gi ới và ph ần
đường cho xe thô sơ.
7.

Nếu bề rộng mặt đường quá hẹp,...
T CH C GIAO THÔNG
T I NÚT
1
TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT 9 10 639