Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức nhân sự hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
1

TOÅ CHÖÙC NHAÂN SÖÏ HAØNH CHÍNH
NHAØ NÖÔÙC
Lôùp Ñaïi Hoïc Haønh Chính
Heä chính quy
Toång soá ñôn vò hoïc trình : 4 (60 tieát)

Ngöôøi trình baøy : Thaïc só Tröông

07/03/12

Quang Vinh

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
2

Toå chöùc nhaân söï haønh chính
nhaø nöôùc
Chöông 1: Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà
quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
Chöông 2: Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán
quaûn lyù nguoàn nhaân löïc trong toå chöùc
Chöông 3 : Nguoàn nhaân löïc trong caùc
cô quan haønh chính nhaø nöôùc
07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
3

Chöông 4 : Caùc cô quan quaûn lyù nguoàn
nhaân löïc cuûa neàn haønh chính
Chöông 5 : Keá hoaïch hoùa nguoàn nhaân
löïc trong caùc cô quan haønh chính nhaø
nöôùc
Chöông 6 : Tuyeån duïng nhaân löïc cho
caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc
07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
4

Chöông 7 : ñöôøng chöùc nghieäp cuûa
ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong cô quan
haønh chính nhaø nöôùc
Chöông 8 : Ñaùnh giaù nguoàn nhaân löïc
trong caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc
Chöông 9 : Quyeàn, quyeàn lôïi vaø nghóa
vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong cô
quan haønh chính nhaø nöôùc
Phuï luïc
07/03/12

Taøi lieäu tham khaûo

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
5

Chöông 1
Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà quaûn lyù
nguoàn nhaân löïc
I. Khaùi nieäm nguoàn nhaân löïc trong toå
chöùc
II.Söï phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa toå
chöùc vaø caùc moái lieân quan
III.Quaûn lyù nguoàn nhaâSU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
n löïc 6
07/03/12
TO CHUC NHAN

IV.Quy trình hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn
nhaân löïc toå chöùc
V.Caùc boä phaän quaûn lyù nhaân söï trong toå
chöùc
VI.Chöùc naêng cuûa quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc

07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
7

I. Khaùi nieäm nguoàn nhaân löïc trong
toå chöùc
1. Moät soá thuaät ngöõ caàn chuù yù
2. Caùc hình thöùc lao ñoäng
3. Caùc toå chöùc söû duïng lao ñoäng

07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
8

1.Moät soá thuaät ngöõ caàn chuù yù
Nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi
Nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc
Löïc löôïng lao ñoäng
Nhaân söï
Ngöôøi söû duïng lao ñoäng
Ngöôøi lao ñoäng.

07/03/12

TO CHUC NHAN SU HANH CHINH - Truong Quang Vinh
9

a.Nguoàn nhaân löïc xaõ hoäi
Ñaây laø thuaät ngöõ raát phoå bieán
Caùc nhaø kinh teá söû duïng thuaät ngöõ nguoàn nhaân
löïc (human resources) ñeå chæ toaøn boä soá löôïng

ngöôøi coù

theå laøm vieä...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức nhân sự hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Tổ chức nhân sự hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực 9 10 914