Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức Sản xuất Cơ khí

Được đăng lên bởi daodacchip-dao
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức Sản xuất Cơ khí

1

CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC
“TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ’
1.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất.
Tổ chức sản xuất cơ khí nói chung là khoa học nghiên cứu tổ hợp các điều kiện
và yếu tố tác động trong quá trình sản xuất trên cơ sở ứng dụng các kiến thức thực tế
để hoàn thành kế hoạch theo đúng chỉ tiêu nhằm không ngừng nâng cao mức sống về
kinh tế, xã hội, vật chất, văn hóa, tinh thần.
Đối tượng nghiên cứu khoa học của tổ chức sản xuất cơ khí bao gồm.
+ Hình thức và phương pháp tổ chức của các nhà máy trên cơ sở sử dụng các tiến tộ
về khoa học kỹ thuật với sự tối ưu của nguồn vốn.
+ Các phương pháp nâng cao năng suất lao động và tiền lương.
+ Các phương pháp giảm giá thành và nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận
trên cơ sở sử dụng các bài toán về kinh tế.
1.2. Mối quan hệ của tổ chức sản xuất với các môn học khác.
Môn học tổ chức sản xuất chiếm vị trí trung gian giữa các môn học kinh tế và
kỹ thuật. Nội dung môn học được xây dựng trên kiến thức về kinh tế, kỹ thuật cùng
với kinh nghiệm thực tế. Các môn học kinh tế là cơ sở lý thuyết, xác định phương
pháp giải quyết các vấn đề đặt ra đối với một nhà máy cơ khí trong các điều kiện cụ
thể còn các môn học kỹ thuật nghiên cứu về nguyên liệu, vật liệu, chi tiết và thiết bị.
1.3. Kinh nghiệm tổ chức sản xuất tư bản chủ nghĩa. (Sv tự đọc).

GV. Phạm Ngọc Hiếu - Bộ môn CNCTM

Tổ chức Sản xuất Cơ khí

2

CHƯƠNG II
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
2.1. Khái niệm trình sản xuất và quá trình công nghệ.
Quá trình sản xuất là toàn bộ hoạt động có ích của con người nhằm biến
nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn thiện. Quá trình sản xuất dược hiểu theo nghĩa
rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng quá trình sản xuất bao gồm từ khâu khai quặng,
luyện kim, chế tạo phôi, gia công cơ, lắp ráp…Theo nghĩa hẹp, ví dụ trong một nhà
máy cơ khí quá trình sản xuất bao gồm từ khâu chế tạo phôi, gia công và lắp ráp.
Giai đoạn chế tạo phôi được dùng để chế tạo các loại phôi đúc, rèn, dập, hàn.
Giai đoạn gia công thực hiện các nguyên công như gia công cơ, nhiệt, hóa và
các hình thức gia công khác.
Giai đoạn lắp ráp thực hiện các mối ghép chi tiết với nhau để tạo thành một sản
phẩm hoàn thiện.
Quá trình công nghệ là đơn vị nhỏ hơn quá trình sản xuất. Quá trình công nghệ
là một phần của quá trình sản xuất, trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của
đối tượng sản xuất: Kích thước, hình dáng, tính chất cơ lý hóa của vật liệu, vị trí tương
quan giữa các bộ phận.
Quá trình công nghệ ...
T chc Sn xuất Cơ khí
1
GV. Phm Ngc Hiếu - B môn CNCTM
CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIM V CA MÔN HC
“T CHC SN XUẤT CƠ KHÍ’
1.1. Khái nim v t chc sn xut.
T chc sn xuất khí nói chung là khoa học nghiên cu t hp các điều kin
yếu t tác động trong quá trình sn xuất trên sở ng dng các kiến thc thc tế
để hoàn thành kế hoạch theo đúng chỉ tiêu nhm không ngng nâng cao mc sng v
kinh tế, xã hi, vt chất, văn hóa, tinh thần.
Đối tượng nghiên cu khoa hc ca t chc sn xuất cơ khí bao gồm.
+ Hình thức phương pháp tổ chc của các nhà máy trên sở s dng các tiến t
v khoa hc k thut vi s tối ưu của ngun vn.
+ Các phương pháp nâng cao năng suất lao động và tiền lương.
+ Các phương pháp giảm giá thành và nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhun
trên cơ sở s dng các bài toán v kinh tế.
1.2. Mi quan h ca t chc sn xut vi các môn hc khác.
Môn hc t chc sn xut chiếm v trí trung gian gia các môn hc kinh tế
k thut. Ni dung môn học được xây dng trên kiến thc v kinh tế, k thut cùng
vi kinh nghim thc tế. Các môn hc kinh tế sở thuyết, xác định phương
pháp gii quyết các vấn đề đặt ra đi vi mt nhà máy khí trong các điu kin c
th còn các môn hc k thut nghiên cu v nguyên liu, vt liu, chi tiết và thiết b.
1.3. Kinh nghim t chc sn xuất tư bn ch nghĩa. (Sv t đọc).
Tổ chức Sản xuất Cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức Sản xuất Cơ khí - Người đăng: daodacchip-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Tổ chức Sản xuất Cơ khí 9 10 140