Ktl-icon-tai-lieu

Toàn cầu hóa và những mặt trái

Được đăng lên bởi hoangvanlam1909
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÚÂI HÛÁA CUÃA CAÁC TÖÍ CHÛÁC TOAÂN CÊÌU
32
TOAÂN CÊÌU HOÁA VAÂ NHÛÄNG MÙÅT TRAÁI
CHÛÚNG I
LÚÂI HÛÁA CUÃA CAÁC
TÖÍ CHÛÁC TOAÂN CÊÌU
C
AÁC QUAN CHÛÁC QUÖËC TÏË – biïíu tûúång giêëu mùåt cuãa trêåt
tûå kinh tïë thïë giúái – àang bõ têën cöng úã khùæp moåi núi.
Nhûäng cuöåc hoåp thöng thûúâng trûúác àêy cuãa caác nhaâ kyä
trõ thaão luêån nhûäng chuã àïì thiïët thên nhû caác khoaãn cho vay
ûu àaäi vaâ haån ngaåch thûúng maåi giúâ àêy gùæn liïìn vúái nhûäng
caãnh àaánh nhau trïn àûúâng phöë vaâ caác cuöåc biïíu tònh rêìm röå.
Laân soáng biïíu tònh phaãn àöëi höåi nghõ cuãa Töí chûác Thûúng maåi
Thïë giúái (WTO) taåi Seatle nùm 1999 laâ möåt cuá söëc. Kïí tûâ àoá,
phong traâo naây ngaây caâng maånh meä vaâ cún thõnh nöå àaä lan
traân khùæp núi. Hêìu nhû cuöåc hoåp lúán naâo cuãa IMF, Ngên haâng
Thïë giúái, vaâ WTO bao giúâ cuäng coá caãnh xung àöåt vaâ baåo loaån.
Caái chïët cuãa möåt ngûúâi phaãn àöëi úã Genoa nùm 2001 chó laâ khúãi
àêìu cuãa chuyïån seä coá thïm nhiïìu naån nhên trong cuöåc chiïën
chöëng toaân cêìu hoáa.
Baåo loaån vaâ phaãn àöëi chöëng laåi nhûäng chñnh saách vaâ haânh
àöång cuãa caác töí chûác toaân cêìu hoáa khöng coá gò múái. Haâng thêåp
kyã nay, ngûúâi dên úã caác nûúác àang phaát triïín àaä nöíi loaån khi
caác chûúng trònh “thùæt lûng buöåc buång” aáp àùåt lïn àêët nûúác
hoå toã ra quaá khùæc nghiïåt. Nhûng sûå phaãn àöëi cuãa hoå hêìu nhû
Toàn cầu hóa và những mặt trái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn cầu hóa và những mặt trái - Người đăng: hoangvanlam1909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Toàn cầu hóa và những mặt trái 9 10 44