Ktl-icon-tai-lieu

toán kinh tế

Được đăng lên bởi Trang Ruby
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập chương 1: Mô hình toán Kinh tế
Câu1 Cho thị trường hai loại hàng hóa có liên quan thông qua hàm
cung và hàm cầu như sau:
Hàng hóa 1: Qd  18  3 p1  p2
1

Qs1  2  4 p1

Hàng hóa 2: Qd  18  p1  2 p2
2

Qs2  2  3 p2

a) Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường.
b) Cho biết mối quan hệ giữa hai loại hàng hóa trên.
Câu 2. Cho hàm sản xuất của một Doanh nghiệp như sau: Q  K  2 L
, trong đó Q là mức sản lượng, K là yếu tố vốn và L là yếu tố lao động.
Biết giá bán sản phẩm là p  20 USD, giá mua các yếu tố đầu vào là
pK  4USD, pL  10USD. Doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu K và L để
thu được lợi nhuận lớn nhất.
Câu 3. Một doanh nghiệp có hàm sản xuất là Q  10 8 K 3 L4 , trong đó Q
là mức sản lượng, K là yếu tố vốn và L là yếu tố lao động.
a) Tính năng suất cận biên và cho biết ý nghĩa?
b)Hãy cho biết hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất. Tính hệ số co
giãn của sản lượng Q theo các yếu tố K và L.
c) Giả sử sản lượng Q , vốn K và lao động L đều tăng trưởng theo thời
gian. Hãy cho biết hệ số tăng trưởng của Q khi biết hệ số tăng trưởng
của K là 12% và hệ số tăng trưởng của L là 10%.
Câu 4. Giả sử một doanh nghiệp tham gia vào thị trường cạnh tranh
hoàn hảo và có hai mặt hàng bán ra trên thị trường với lượng lần lượt là
Q1 và Q2 . Giá bán của các mặt hàng đó trên thị trường lần lượt là p1  12
(nghìn đồng) và p2  18 (nghìn đồng). Giả sử hàm tổng chi phí của
doanh nghiệp là:
TC  2Q12  Q1Q2  2Q22
Xác định các mức sản lượng Q1 , Q2 để tổng lợi nhuận doanh nghiệp thu

được là lớn nhất.
Câu 5. Một doanh nghiệp có hàm sản xuất: Q  10 K 0,7 L0,1 , trong đó Q là sản
lượng, K là yếu tố tư bản, L là yếu tố lao động.
a) Hãy đánh giá hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất.
b) Giả sử giá thuê tư bản là pK  28$ , giá thuê lao động là pL  10$ và ngân
sách của doanh nghiệp là 4000$ dùng hết để mua K , L . Hãy cho biết doanh
nghiệp đó sử dụng bao nhiêu đơn vị tư bản và bao nhiêu đơn vị lao động để
thu được sản lượng tối đa?

Câu 6. Mức cầu D của một loại hàng hóa phụ thuộc vào giá p của
hàng hóa đó và thu nhập M của người tiêu dùng theo quan hệ như sau:
D  1,5M 0,3 p 0,2
Mức cung loại hàng hóa đó là: S  1, 4 p 0,3

a) Tính hệ số co giãn của cầu theo giá và theo thu nhập.
b) Hãy xem xét tác động của thu nhập M tới mức giá cân bằng.
Câu 7. Giả sử một hãng có hàm tổng doanh thu và tổng chi phí như
sau:
TR  50Q  4Q 2
TC  6Q 2  10Q  20

a) Xác định mức sản lượng để lợi nhuận của hãng đạt cực đại và
tìm lợi nhuận đó.
b) Giả sử t là thuế suấ...
Bài tập chương 1: Mô hình toán Kinh tế
Câu1 Cho thị trường hai loại hàng hóa có liên quan thông qua hàm
cung và hàm cầu như sau:
Hàng hóa 1:
1
1 2
18 3
d
Q p p
1
1
2 4
s
Q p 
Hàng hóa 2:
2
1 2
18 2
d
Q p p
2
2
2 3
s
Q p 
a) Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường.
b) Cho biết mối quan hệ giữa hai loại hàng hóa trên.
Câu 2. Cho hàm sản xuất của một Doanh nghiệp như sau:
2Q K L
, trong đó
Q
là mức sản lượng,
K
là yếu tố vốn và
L
là yếu tố lao động.
Biết giá bán sản phẩm là
giá mua các yếu tố đầu vào là
4USD, 10USD.
K L
p p
Doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu
K
L
để
thu được lợi nhuận lớn nhất.
Câu 3. Một doanh nghiệp có hàm sản xuất là
8
3 4
10 ,Q K L
trong đó
Q
là mức sản lượng,
K
là yếu tố vốn và
L
là yếu tố lao động.
a) Tính năng suất cận biên và cho biết ý nghĩa?
b)Hãy cho biết hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất. Tính hệ số co
giãn của sản lượng
Q
theo các yếu tố
K
.L
c) Giả sử sản lượng
Q
, vốn
K
và lao động
L
đều tăng trưởng theo thời
gian. Hãy cho biết hệ số tăng trưởng của
Q
khi biết hệ số tăng trưởng
của
K
là 12% và hệ số tăng trưởng của
L
là 10%.
Câu 4. Giả sử một doanh nghiệp tham gia vào thị trường cạnh tranh
hoàn hảo và có hai mặt hàng bán ra trên thị trường với lượng lần lượt là
1
Q
2
.Q
Giá bán của các mặt hàng đó trên thị trường lần lượt là
1
12p
(nghìn đồng) và
2
18p
(nghìn đồng). Giả sử hàm tổng chi phí của
doanh nghiệp là:
2 2
1 1 2 2
2 2TC Q Q Q Q
Xác định các mức sản lượng
1
Q
,
2
Q
để tổng lợi nhuận doanh nghiệp thu
được là lớn nhất.
Câu 5. Một doanh nghiệp có hàm sản xuất:
0,7 0,1
10 ,Q K L
trong đó
Q
là sản
lượng,
K
là yếu tố tư bản,
L
là yếu tố lao động.
a) Hãy đánh giá hiệu quả của việc tăng quy mô sản xuất.
b) Giả sử giá thuê tư bản là
28$
K
p
, giá thuê lao động là
10$
L
p
và ngân
sách của doanh nghiệp là 4000$ dùng hết để mua
,K L
. Hãy cho biết doanh
nghiệp đó sử dụng bao nhiêu đơn vị tư bản và bao nhiêu đơn vị lao động để
thu được sản lượng tối đa?
toán kinh tế - Trang 2
toán kinh tế - Người đăng: Trang Ruby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
toán kinh tế 9 10 783