Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Hutaz
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BAØI 1.
THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH

1. Khaùi nieäm
Thò tröôøng taøi chính laø nôi dieãn ra
caùc hoaït ñoäng mua baùn, chuyeån
nhöôïng quyeàn söû duïng caùc khoaûn voán
ngaén haïn hoaëc daøi haïn thoâng qua caùc
coâng cuï taøi chính nhaát ñònh.

1. Khaùi nieäm
Caùc coâng cuï taøi chính (financial
instruments) hay caùc chöùng khoaùn
(securities) laø nhöõng traùi quyeàn ñoái
vôùi thu nhaäp hoaëc taøi saûn töông lai cuûa
ngöôøi naém giöõ.

1

1. Khaùi nieäm
Taøi saûn thöïc: laø caùc loaïi taøi saûn tröïc tieáp
tham gia quaù trình saûn xuaát haøng hoùa –
dòch vuï cuûa neà kinh teá nhö ñaát ñai, nhaø
xöôûng, maùy moùc, thieát bò…
Taøi saûn voâ hình: bao goàm quyeàn sôû höõu
trí tueä nhö quyeàn phaùt minh, phaàn meàm
maùy tính…

1. Khaùi nieäm
Taøi saûn taøi chính: laø caùc loaïi taøi saûn khoâng
tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình saûn xuaát haøng
hoùa – dòch vuï, nhö tieàn, vaøng, ngoaïi teä, chöùng
khoaùn vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc nhö soå tieát
kieäm...
Caùc loaïi taøi saûn naøy chæ laø nhöõng chöùng chæ
baèng giaáy hoaëc coù theå laø nhöõng döõ lieäu trong
maùy tính, soå saùch.

1. Khaùi nieäm
Chöùng khoaùn bao goàm hai loaïi chuû yeáu:


Chöùng khoaùn nôï (Debt securities)



Chöùng khoaùn voán (Equity securities)

Chöùng khoaùn phaùi sinh (Derivatives) laø chöùng
khoaùn maø giaù trò cuûa noù ñöôïc phaùi sinh töø giaù trò
cuûa taøi saûn cô sôû. Caùc CKPS phoå bieán: hôïp ñoàng
kyø haïn Forward, hôïp ñoàng giao sau Future, hôïp
ñoàng hoaùn ñoåi Swap vaø hôïp ñoàng quyeàn choïn
Option. CKPS vöøa coù theå söû duïng ñeå phoøng ngöøa
ruûi ro vöøa coù theå duøng ñeå ñaàu cô.


2

1. Khaùi nieäm
Heä thoáng taøi chính: toång theå caùc boä phaän
khaùc nhau trong caùc lónh vöïc khaùc nhau
nhöng coù moái lieân heä taùc ñoäng laãn nhau
theo quy luaät.
Caáu truùc heä thoáng taøi chính: TCDN; TC
caù nhaân; NSNN; TC quoác teá; thò tröôøng taøi
chính vaø toå chöùc trung gian taøi chính.

1. Khaùi nieäm
Caùc thaønh phaàn cuûa moät heä thoáng taøi
chính:


Thò tröôøng taøi chính



Toå chöùc taøi chính



Coâng cuï taøi chính



Cô sôû haï taàng taøi chính

Chöùc naêng cuûa thò tröôøng taøi chính




Ñoùng vai troø noøng coát trong vieäc daãn voán töø
ngöôøi dö voán tôùi ngöôøi caàn voán.
Thò tröôøng taøi chính tröïc tieáp:
o Ngöôøi ñi vay thu huùt voán baèng caùch baùn caùc
chöùng khoaùn (coøn goïi laø caùc coâng cuï taøi
chính - Financial Instruments)
o Chöùng khoaùn baûn chaát laø nhöõng traùi quyeàn
ñoái vôùi thu nhaäp hoaëc taøi saûn trong töông lai
cuûa ...
1
BAØI 1.
THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH
Thò tröôøng taøi chính laø nôi dieãn ra
caùc hoaït ñoäng mua baùn, chuyeån
nhöôïng quyeàn söû duïng caùc khoaûn voán
ngaén haïn hoaëc daøi haïn thoâng qua caùc
coâng cuï taøi chính nhaát ñònh.
1. Khaùi nieäm
Caùc coâng cuï taøi chính (financial
instruments) hay caùc chöùng khoaùn
(securities) l nhöõng traùi quyeàn ñoái
vôùi thu nhaäp hoaëc taøi saûn töông lai cuûa
ngöôøi naém giöõ.
1. Khaùi nieäm
Tóm tắt bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: Hutaz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Tóm tắt bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 230