Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt luận văn thực trạng quản lý thuế các DN ngoài quốc doanh

Được đăng lên bởi lanphuong887
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước hiện nay, chính sách thuế ở nước ta nói chung và Thành
phố Hà Nội nói riêng còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Thuế chưa trở thành
công cụ vừa tăng thu Ngân sách vừa tăng khả năng điều tiết và kích thích nền
kinh tế. Các hành vi trốn thuế, lách thuế của các đối tượng sản xuất kinh
doanh một mặt phản ánh ý thức chấp hành của các đối tượng nộp thuế chưa
cao, mặt khác cũng cho thấy các chính sách thuế và phương pháp tính thuế
của cơ quan thuế chưa bám sát thực tế. Quan điểm về thuế còn phiếm diện,
chủ yếu nhằm tận thu cho Ngân sách mà coi nhẹ chức năng thứ hai của thuế là
kích thích sản xuất. Công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố hiệu quả
chưa cao đặc biệt đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Chính vì vậy, là một cán bộ đang công tác tại Cục Thuế thành phố Hà
Nội, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh tại Cục Thuế Hà Nội ” để làm luận văn thạc sỹ. Đây là một
đề tài có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận, đặc biệt là về vấn đề thực tiễn trên
cơ sở từ một cơ quan quản lý hành chính cụ thể. Thông qua đề tài luận văn
này, hy vọng sẽ đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Luận văn tập trung phân tích:
- Khái quát một số cơ sở lý luận về thuế và công tác quản lý thuế ở
Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với

2
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
- Về mặt lý luận:
Luận văn vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế
đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội. Phân tích nhằm
chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý thuế, rút ra bài học về việc nâng
cao công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Về mặt thực tiễn:
Từ việc nghiên cứu công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài
quốc doanh trên địa bàn Hà Nội đã đánh giá đúng thực trạng cũng như phát
hiện ra những nguyên nhân dẫn đến việc nâng cao công tác quản lý thuế đối
với doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn kém hiệu quả. Từ đó đề xuất một số
giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài
quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối t...
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hoá-
hiện đại hoá đất nước hiện nay, chính sách thuế ở nước ta nói chung và Thành
phố Nội nói riêng còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Thuế chưa trở thành
công cụ vừa tăng thu Ngân sách vừa tăng khả năng điều tiếtkích thích nền
kinh tế. Các hành vi trốn thuế, lách thuế của các đối tượng sản xuất kinh
doanh một mặt phản ánh ý thức chấp hành của c đối tượng nộp thuế chưa
cao, mặt khác cũng cho thấy các chính sách thuế phương pháp tính thuế
của quan thuế chưa bám sát thực tế. Quan điểm về thuế còn phiếm diện,
chủ yếu nhằm tận thu cho Ngân sách mà coi nhẹ chức năng thứ hai của thuế là
kích thích sản xuất. Công tác quản thuế trên địa bàn thành phố hiệu qu
chưa cao đặc biệt đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Chính vậy, một cán bộ đang công tác tại Cục Thuế thành phố
Nội, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác quản thuế các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh tại Cục Thuế Hà Nội ” để làm luận văn thạc sỹ. Đây là một
đề tài có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận, đặc biệt là về vấn đề thực tiễn trên
sở từ một quan quản hành chính cụ thể. Thông qua đề tài luận văn
này, hy vọng sẽ đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản
thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Luận văn tập trung phân tích:
- Khái quát một s cơ sở luận về thuế công c quản thuế
Việt Nam.
- Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản thuế đối với các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản thuế đối với
Tóm tắt luận văn thực trạng quản lý thuế các DN ngoài quốc doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt luận văn thực trạng quản lý thuế các DN ngoài quốc doanh - Người đăng: lanphuong887
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tóm tắt luận văn thực trạng quản lý thuế các DN ngoài quốc doanh 9 10 361