Ktl-icon-tai-lieu

Tổng công ty nhà nước

Được đăng lên bởi Bé Lee
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 2676 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỞ ðẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Thực hiện ñổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN
trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tạo lập và phát triển các TCT, TðKT lớn có
ñủ tiềm lực cạnh trạnh cả thị trường trong và ngoài nước là mục tiêu chiến lược
của nhà nước Viêt Nam. ðảng và Nhà nước coi ñây là chủ trương lớn trong
ñường lối kinh tế ñất nước. Trong quá trình xây dựng các TCT, TðKT mạnh
quản lý nhà nước có vai trò quyết ñịnh. Quản lý nhà nước tạo ra các chuẩn mực
pháp lý, các ñiều kiện, tiền ñề... ñể các DNNN phát triển thành những TðKT có
tiềm lực ñủ mạnh, ñóng vai trò nòng cốt, chủ ñạo cho nền kinh tế. Thực hiện
mục tiêu ñó ñòi hỏi không ngừng hoàn thiện, ñổi mới quản lý nhà nước ñối với
các TCT 90 - 91 nói chung trong ñó có các TCT 90 – 91 và TðKT nhà nước.
ðây là vấn ñề mới, vừa làm vừa hoàn thiện ở Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu
một cách hệ thống toàn diện và cụ thể cả lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước
ñối với các DNNN theo hướng hình thành các TðKT mạnh là ñòi hỏi bức xúc
hiện nay của công cuộc ñổi mới quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, cải
cách hành chính công.
Là cán bộ nhiều năm làm công tác quản lý ở các TCT 90 – 91, ñã tiếp cận
nhiều với thực tế và có những kinh nghiệm nhất ñịnh tôi chọn vấn ñề “Quản lý
nhà nước ñối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TðKT” làm ñề tài luận án
tiến sỹ quản lý hành chính công. Việc nghiên cứu ñề tài một mặt giải quyết ñược
những vấn ñề bức xúc ñặt ra hiện nay ở nước ta, phù hợp với chuyên ngành
quản lý hành chính công, ñặc biệt cho phép kết hợp lý luận học tập, nghiên cứu
với hoạt ñộng thực tiễn của bản thân.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học QLNN ñối với
TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TðKT.
- Phân tích thực trạng hình thành và hoạt ñộng của các TCT 90 – 91 theo
hướng hình thành TðKT ñặc biệt là thực trạng QLNN ñối với TCT 90 – 91 theo
1

hướng hình thành TðKT ở Việt Nam. Qua ñó, chỉ ra những vấn ñề bức xúc cần
xử lý trong việc hoàn thiện QLNN ñối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành
TðKT.
- ðề xuất phương hướng hệ thống giải pháp cũng như các ñiều kiện thực
hiện giải pháp hoàn thiện QLNN ñối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành
TðKT.
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
- ðối tượng nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu của luận án là QLNN ñối với TCT 90 – 91 theo
hướng hình thành TðKT
- Phạm vi nghiên cứu
Luận án nghiên cứu ở tầm vĩ mô, chủ yếu tập trung vào chế ñộ, chính
sách cơ chế, nội dung QLNN ñối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thà...
1
PHN M ðẦU
1. Tính cp thiết ca ñ tài
Thc hin ñổi mi, xây dng nn kinh tế th trường ñịnh hướng XHCN
trong xu thế hi nhp quc tế, vic to lp phát trin các TCT, TðKT ln
ñủ tim lc cnh trnh c th trường trong ngoài nước mc tiêu chiến lược
ca nhà nước Viêt Nam. ðảng Nhà nước coi ñây ch trương ln trong
ñường li kinh tế ñất nước. Trong quá trình xây dng các TCT, TðKT mnh
qun nhà nước có vai trò quyết ñịnh. Qun nnước to ra các chun mc
pháp lý, các ñiu kin, tin ñề... ñể các DNNN phát trin thành nhng TðKT có
tim lc ñủ mnh, ñóng vai trò nòng ct, ch ñạo cho nn kinh tế. Thc hin
mc tiêu ñó ñòi hi không ngng hoàn thin, ñổi mi qun nhà nước ñối vi
các TCT 90 - 91 nói chung trong ñó có các TCT 90 91 và TðKT nhà nước.
ðây là vn ñề mi, va làm va hoàn thin Vit Nam. Vì vy, vic nghiên cu
mt cách h thng toàn din và c th c lun thc tin qun nnước
ñối vi các DNNN theo hướng hình thành các TðKT mnh là ñòi hi bc xúc
hin nay ca công cuc ñi mi qun hành chính nhà nước v kinh tế, ci
cách hành chính công.
Là cán b nhiu năm làm công tác qun các TCT 90 – 91, ñã tiếp cn
nhiu vi thc tế nhng kinh nghim nht ñịnh tôi chn vn ñề Qun lý
nhà nước ñối vi TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TðKT” làm ñề i lun án
tiến s qun lý hành chính công. Vic nghiên cu ñềi mt mt gii quyết ñược
nhng vn ñề bc xúc ñặt ra hin nay nước ta, phù hp vi chuyên ngành
qun hành chính công, ñặc bit cho phép kết hp lun hc tp, nghiên cu
vi hot ñộng thc tin ca bn thân.
2. Mc ñích nghiên cu
- H thng hóa có b sung hoàn thin cơ s khoa hc QLNN ñi vi
TCT 90 – 91 theo hưng hình thành TðKT.
- Phân tích thc trng hình thành hot ñộng ca các TCT 90 91 theo
hướng hình thành TðKT ñặc bit là thc trng QLNN ñối vi TCT 90 – 91 theo
Tổng công ty nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng công ty nhà nước - Người đăng: Bé Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Tổng công ty nhà nước 9 10 482