Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài tập có lời giải xác suất thống kê

Được đăng lên bởi voanhkiet81
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Bài 1:
Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:
a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.
b) Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.
Giải
a) Gọi A là biến cố Học sinh bắt được đề trung bình:
C120 20 2
P(A)  1 

C30 30 3
b) Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó
Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.
Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.
C120 .C110  C220 200  190

 0,896
Khi đó: P(D) 
2
C30
435
Bài 2:
Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh
giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp
nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?
Giỏi
Văn
Toán
Văn và Toán

Lớp

10A

10B

25
30
20

25
30
10

Giải
Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.
Ta có: Lớp 10A
25 30 20 7
P(V  T)  P(V)  P(T)  P(VT) 



45 45 45 9
Lớp 10B:
25 30 10
P(V  T)  P(V)  P(T)  P(VT) 


1
45 45 45
Vậy nên chọn lớp 10B.
Bài 3:
Lớp có 100 Sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10
SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:
a) Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.
b) Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.
c) Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.
1

d) Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.
Giải
a) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.
Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.
Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ.
50
45 10
P(C)  P(A  B)  P(A)  P(B)  P(AB) 


 0,85
100 100 100
b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.

P(D)  1  P(C)  1  0,85  0,15

c) P(AB  AB)  P(A)  P(B)  2P(AB) 
d) P(AB)  P(A)  P(AB) 

50
45
10

 2.
 0,75
100 100
100

50 10

 0,4
100 100

Bài 4:
Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên không
hoàn lại ba bóng để dùng. Tính xác suất để:
a) Cả ba bóng đều hỏng.
b) Cả ba bóng đều không hỏng?
c) Có ít nhất một bóng không hỏng?
d) Chỉ có bóng thứ hai hỏng?
Giải
Gọi F là biến cố mà xác suất cần tìm và Ai là biến cố bóng thứ i hỏng
3 2 1
1
a) P(F)  P  A1A 2A 3   P  A1  P  A 2 /A1  P  A 3 / A1A 2   . . 
12 11 10 220
b) P(F)  P  A1 .A 2 .A 3   P  A1  P  A 2/A1  P  A 3 / A1 A 2  
c) P(F)  1  P  A1A 2A 3   1 

9 8 7 21
. . 
12 11 10 55

1
219

220 220

d) P(F)  P  A1 .A 2 .A 3 ...
BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Bài 1:
Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:
a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.
b) Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.
Giải
a) Gọi A là biến cố Học sinh bắt được đề trung bình:
1
20
1
30
C 20 2
P(A)
C 30 3
b) Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó
Gọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.
Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.
Khi đó:
1 1 2
20 10 20
2
30
C .C C 200 190
P(D) 0,896
C 435
Bài 2:
hai lớp 10A 10 B mỗi lớp 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh
giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp
nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?
Giỏi
10A 10B
Văn 25 25
Toán 30 30
Văn và Toán 20 10
Giải
Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.
Ta có: Lớp 10A
25 30 20 7
P(V T) P(V) P(T) P(VT)
45 45 45 9
Lớp 10B:
25 30 10
P(V T) P(V) P(T) P(VT) 1
45 45 45
Vậy nên chọn lớp 10B.
Bài 3:
Lớp 100 Sinh viên, trong đó 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10
SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất:
a) Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.
b) Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.
c) Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.
1
Lớp
Tổng hợp bài tập có lời giải xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài tập có lời giải xác suất thống kê - Người đăng: voanhkiet81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng hợp bài tập có lời giải xác suất thống kê 9 10 859